، نقدی، ، تعهدی، حسابداری، بورس

اطلاعاتی هستند که مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین نمی توان محتوای افزاینده اطلاعاتی سود را بیش از جریان نقدی تلقی نمود.
لایپ (1986) درتحقیق خود پیرامون محتوای اطلاعات اجزای سود، شش متغیرشامل سود ویژه، هزینه های عمومی و اداری، هزینه استهلاک، هزینه بهره و مالیات و سایر اقلام که معمولاً به عنوان اجزا و عناصرگزارش سود می باشند رامورد بررسی قرار داد. وی بیان می کند که متغیرهای مورد بررسی او توان توضیحی اضافی مهمی را نسبت به توضیحاتی که خود رقم سود فراهم می کند در اختیار کاربران اطلاعات مالی قرار می دهد به نظر وی هر یک از عناصر مذکوراطلاعات جداگانه ای را برای بازارسهام فراهم می آورد.
فاما و فونچ (1988) نشان دادندکه سود تضمینی میتواند نرخ بازده سهام را پیش بینی کند.
ویلیام شورات (1990) رابطه ی بین بازده واقعی سهام و فعالیت آتی را مورد بررسی قرار داد و نتایج بدست آمده از تحقیق وی بر وجود ارتباط بسیار قوی بین بازده واقعی سهام و نرخ رشد تولیدات آتی تاکید می کند.
فاما و فانچ (1992) پشتوانه ای محکم برای رابطه اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام ارائه نمودند. آن ها طی آزمون های یگانه و چندگانه ای که انجام دادند یک رابطه مثبت و با اهمیت بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام و یک رابطه منفی بین اندازه وبازده سهام یافتند. در واقع ایشان دریافتند که عمدتاً تفاوت های بازده های سهام توسط دو عامل اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار تشریح می شود.
ریچارد اسلوان (1996) در تحقیق خود تحت عنوان “ماهیت اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود و اندازه ای که از این اطلاعات در قیمت سهام منعکس شده است” به بررسی رابطه ی بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت آتی سهام پرداخته است. با توجه به بیانیه سال1980 هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی که بیان می کند وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ابزاری برای کنترل کیفیت سود است، درفرضیه اصلی تحقیق، ثبات بیشتر عملکرد سود های جاری و منتسب به اجزای نقدی سود را نسبت به اجزای تعهدی سودبیان می کند. همچنین در فرضیه دیگر اشاره می نماید که قیمت سهام نمی تواند بطور کامل ثبات بیشتر عملکرد سود های جاری منتسب به اجزای نقدی را منعکس نماید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملکرد سود های منتسب به اجزای تعهدی سود از ثبات کمتری نسبت به اجزای نقدی سود بر خوردار هستند، همچنین قیمت سهام بطور کامل منعکس کننده این اطلاعات نیستند و محتوای اطلاعاتی این اجزاء سود به طور سیستماتیک متفاوت است. ضمناً در شرکت هایی که از سطح نسبتا بالا(پایین)اجزاء تعهدی سود برخوردارهستند، بازده مثبت (منفی) غیرعادی سهام مشاهده می شود و این بازده غیر عادی در زمان اعلام سود های سالانه متمرکز می شود.
کین و لایز (2000) محتوای اطلاعاتی ومربوط بودن سود به قیمت سهام را مورد مطالعه قراردادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری طی دوره تحقیق ثابت و فاقد تغییر بوده است در حالی که مربوط بودن متغیرهای حسابداری به ارزش شرکت سیر نزولی داشته اند.
جون و همکاران (2002)طی تحقیقی به بررسی رابطه نقدینگی و نرخ بازده سهام پرداختند. در این مقاله رابطه ی بین نقدینگی و نرخ بازده سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل سری زمانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت های نقدینگی و نرخ بازده سهام بود.
لیولن (2003) طی تحقیق توان نسبت های مالی برای پیش بینی بازده سهام را مورد بررسی قرار داد.دوره ی زمانی این تحقیق سال 2000-1995 بود. نتایج نشان داد که بازده سود تقسیمی به طور معنی داری می تواند نرخ بازده سهام را پیش بینی کند، اما نسبت درآمد به قیمت و ارزش دفتری به ارزش بازار توانایی کمی برای پیش بینی نرخ بازده سهام دارند.
لوونسیم (2004) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجربه این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده ازفرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است، اما بدلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به بکارگیری اقلام تعهدی، سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
ژانگ (2006) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که ارتباط منفی معنادار بین اجزای خالص داراییهای عملیاتی با بازده آتی سهام در کل صنایع می باشد. به عبارت دیگر محقق به این نتیجه رسید که می توان از اجزای خالص دارایی عملیاتی به عنوان معیار پیش بینی قوی منفی برای بازده آتی سهام استفاده نمود.
چان و دیگران (2006) رابطه ی ارقام تعهدی(تفاوت بین سود و جریان ها نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی و نشان دادند که شرکت های با ارقام تعهدی زیاد در روز بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پائین (شرکت هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند) در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند. تفسیر دیگر از این نتایج این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکتها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند، آنها این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اساس ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
هدف از هرنوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قراردارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم وسیستماتیکی است که درجریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. درواقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات ومسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق وچگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز دراین فصل مورد توجه قرار می گیرد.

3-2- روش تحقیق
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولاً با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روشهای آماری، مشاهده و … قابل اندازهگیری هستند، اقدام به انجام تحقیق خویش مینمایند. آنان آگاهانه یا ناآگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر میباشند. البته این شیوه غالب در پژوهشهای حسابداری، به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شدهاند. اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکردهای اثباتگرایی قرار میگیرد.
از آن جا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) میپردازد و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میرود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده است، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقهبندی میگردد. همچنین از آن جا که هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه استفاده میشود، نوع تحقیق توصیفی- همبستگی به شمار میرود.
تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربهگرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانهای میباشد. نوشته پیش رو اساسا برای بهبود و ارتقاء دانش موجود پیرامون رابطه بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، انجام میشود و در عمل نتایج آن برای رفع مشکلات پیرامون سرمایهگذاریها کاربردی خواهد بود. به لحاظ تحلیل آماری، این پژوهش از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد نمود.

3-3- مساله ی تحقیق
مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا سطح نگهداری وجه نقد با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، رابطه ی معناداری دارد یا خیر؟

3-4- سوالات تحقیق
با توجه به مسئله تحقیق پرسش های زیر مطرح می شود:
سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

3-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه ی اول: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی دوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی سوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی رابطه ی معناداری وجود دارد.

3-6- مواد و روش انجام تحقیق
3-6-1- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد.

3-6-2- روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق اطلاعات مالی از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی سازمان بورس و نرم افزار تدبیر پرداز به دست می آید.

3-6-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه حسابداری مالی می باشد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.

3-6-4- دوره زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۱ تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

3-6-5- مکان تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق محدود به موقعیت جغرافیایی کشور ایران (بورس اوراق بهادار تهران) می باشد.

3-6-6- جامعه ی آماری(N)
جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-6-7- نمونه ی آماری(n)
به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می شود:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،
شرکت طی سال های۱۳۸۱تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد.
شرکت تا پایان سال مالی 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
4. شرکت جزو شرکت های واسطه گری مالی نباشد.

3-6-8- روش یا روش های نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی طبقه ای

3-7-روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
3-7-1- متغیر های تحقیق
3-7-1-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل سطح نگهداشت وجه نقد می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن:
: موجودی های نقدی در پایان دوره t و
: جمع کل دارایی ها در پایان دوره t می باشد.

3-7-1-2- متغیر های وابسته:
متغیر های وابسته عبارتند از ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام که به صورت زیر محاسبه میشوند:
1. ارزش شرکت با شاخص Q توبین به صورت زیر محاسبه می شود:

در رابطه فوق M.V.S نشانگر ارزش بازار سهام عادی، B.V.D ارزش دفتری بدهی ها و B.V.A ارزش دفتری دارایی هاست.
2. عملکرد عملیاتی که با شاخص ROA به صورت زیر محاسبه می شود:

در رابطه فوق سود خالص و جمع کل داراییها می باشد.
3. بازده سالانه سهام: منظور از بازده سالانه سهام، عبارت است از تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره ی سهام، به علاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره.

که در آن و قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره t، درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته، C قیمت پذیره نویسی یک سهم جدید و D سود تقسیمی طی دوره t هستند.

3-7-1-3- متغیرهای کنترل
Size : لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t. برای کنترل اثرات اندازه.
Price: قیمت سهم شرکت i در پایان سال t.
BM: ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در پایان سال t .
Volatit: نوسان بازده شرکت i در دوره ی t. برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

3-7-2- مدل های آزمون فرضیات
3-7-2-1- مدل آزمون فرضیه اول

3-7-2-2- مدل آزمون فرضیه دوم

3-7-2-3- مدل آزمون فرضیه سوم

3-8- مفاهیم و آزمون های آماری
آینده از آن کسانی است که بتوانند به نحو مناسبی برای آن برنامه ریزی نمایند. هر شرکت یا موسسه در صورتی می تواند موفق باشد که با توجه به پیش بینی وضع آینده، برنامه ریزی های لازم را به انجام رساند و برای رسیدن به این هدف، روش های آماری متعددی لازم است. در تحقیق حاضر توجه خود را به روش هایی معطوف داشته ایم که می تواند