، نقدی، بورس، شرکت،، ، سهام،

ی مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
دموری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد سرمایه گذاران برای شرکت های هموار ساز سود با کیفیت، بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت، کمترین ارزش را قائل هستند.
یحیی زاده فر و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش رابطه نرخ گردش به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است.
قائمی و همکاران(1385) به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این تحقیق تاثیر ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم مبادلات سهام و نسبت قیمت به درآمد را بر بازده سهام بررسی کردند.. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنی دار و مثبت بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد می باشد.
مشکی (1390) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی پرداخته. وی در این تحقیق رابطه برخی از متغیر های مهم و اثرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد(بازدهی و سودآوری) را مورد بررسی قرار داده. یافته های پژوهش وی حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری می باشد. این در حالی است که رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سود آوری منفی بدست آمده است.

1-4-2- حوزه خارج
ال نجار5 (2012) در پژوهشی به عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهداری وجه نقد : شواهدی از برخی بازار های نو ظهور، به بررسی عوامل موثر بر نگهداری وجه نقد (ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشور های در حال توسعه (برزیل، هند ، روسیه وچین ) پرداخته و نتایج بدست امده از ان را کشور های انگلستان و امریکا مقایسه نمود .نتایج وی نشان میدهد که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود بر نگهداری وجه نقد تاثیرگذار است ؛ و شباهت هایی بین کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه در رابطه با فاکتور های تاثیر گذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد .
جی یانگ و همکاران6 (2011) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد : بررسی تجربی در صنعت رستوران به بررسی عوامل تا ثیر گذار بر سطح نگهداری وجه نقد در 125 شرکت طی سال های 1997 – 2008 پرداختند . نتایج انها نشان داد که شرکت های رستوران با فرصت های سرمایه گذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد دارند از طرف دیگر شرکت هایی که سطح نقدینگی، هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام بالاتری دارند وجه نقد کمتری را نگهداری میکنند .
کین وای7 (2010) به بررسی رابطه نگهدار ی موجودی های نقدی، ساختار حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که بین ساختار حاکمیت شرکتی و نگهداری وجه نقد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . همچنین نشان داد که بین نگهداری موجود ی های نقدی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کوین8(2007) در تحقیقی به بررسی رابطه نگهداری موجودی های نقدی با بازده سهام و عملکرد عملیاتی پرداخت. نتایج تحقیق وی نمایانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین نگهداری موجودی های نقدی با عملکرد عملیاتی و بازده سهام است.
کرنت9 و همکاران(2007) در تحقیقی به بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی روی عملکرد شرکت پرداخنتد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که سرمایه گذاران نهادی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد عملیاتی آتی دارند.
نویسی و نیکر10(2006) در تحقیقی به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداخنتد. نتایج تحقیق آنها حاکی از رابطه ی مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت بود.
کوبن11(2008) در تحقیقی به بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش شرکت پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که اهرم مالی اثر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد.

1–5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
از آنجا که سایر تحقیقات انجام شده داخلی در مورد ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، اثر سطح نقدینگی شرکت را بر این رابطه مورد بررسی قرار نداده اند، تحقیق حاضر از این جهت با سایر تحقیقات انجام شده داخلی در مورد ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، متمایز است، که به بررسی رابطه سطح نقدینگی با این سه متغیر مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری تصمیم گیرندگان بازار های مالی، می پردازد.

1-6- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی سطح نقدینگی شرکت ها با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام می باشد.
هدف کاربردی از انجام این تحقیق این است که یکی دیگر از عوامل موثر بر این سه متغیر اثرگذار بر تصمیم گیری را به تصمیم گیرندگان بازار های مالی معرفی نماید تا به آنها در ارائه ی مدل هایی برای پیش بینی این سه متغیر کمک نماید. همچنین به مدیران کمک می نماید تا با توجه به مثبت یا منفی بودن اثر سطح نقدینگی شرکت بر این سه متغیر نسبت به تقویت یا تضعیف سطح نقدینگی شرکت، به منظور بهبود ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، تصمیم گیری نمایند.

1– 7- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی)
جدول 1-1- سازمانها و نوع استفاده آنها
ردیف
نام سازمان
نوع استفاده
1

سازمان بورس اوراق بهادار
روشن شدن یکی دیگر از عوامل موثر بر ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام می تواند به تصمیم گیرندگان بازار های مالی کمک نماید تا بتوانند ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام را بهبود بخشند.
2

استفاده کنندگان صورتهای مالی
آشنایی بیشتر با عوامل موثر ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام.
با توجه به اهمیتی که استفاده کنندگان صورت های مالی برای ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام قائل هستند، نتایج این تحقیق افق دیگری از اطلاعات مرتبط با این سه متغیر را برای آنها آشکار می سازد.

1-8 – سؤالات تحقیق
سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟

1-9- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه ی اول: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی دوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی سوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
سطح نگهداری موجود ی های نقدی(Cash Holding):
که از تقسیم وجه نقد شرکت به کل دارایی ها بدست می آید.
ارزش شرکت(Firm Value):
که با شاخص Q توبین محاسبه می شود.
عملکرد عملیاتی(Operational Performance):
که با شاخص ROA محاسبه می شود.
بازده سالیانه سهام(Stock Annual Return):
عبارت است از تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره ی سهام، به علاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره.

1-11- روش شناسی تحقیق
1-11-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل سطح نگهداشت وجه نقد می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن:
: موجودی های نقدی در پایان دوره t و
: جمع کل دارایی ها در پایان دوره t می باشد.

1-11-2- متغیر های وابسته
متغیر های وابسته عبارتند از ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام که به صورت زیر محاسبه میشوند:
1. ارزش شرکت با شاخص Q توبین به صورت زیر محاسبه می شود:

در رابطه فوق M.V.S نشانگر ارزش بازار سهام عادی، B.V.D ارزش دفتری بدهی ها و B.V.A ارزش دفتری دارایی هاست.
2. عملکرد عملیاتی که با شاخص ROA به صورت زیر محاسبه می شود:

در رابطه فوق سود خالص و جمع کل داراییها می باشد.
3. بازده سالانه سهام: منظور از بازده سالانه سهام، عبارت است از تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره ی سهام، به علاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره.

که در آن و قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره t، درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته، C قیمت پذیره نویسی یک سهم جدید و D سود تقسیمی طی دوره t هستند.

1-11-3- متغیرهای کنترل
Size : لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t. برای کنترل اثرات اندازه.
Price: قیمت سهم شرکت i در پایان سال t.
BM: ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در پایان سال t .
Volatit: نوسان بازده شرکت i در دوره ی t. برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

1-11- 4- مدل های آزمون فرضیات
مدل آزمون فرضیه اول:

مدل آزمون فرضیه دوم:

مدل آزمون فرضیه سوم:

1–12- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها
1-12-1- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد.

1-12-2- روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق اطلاعات مالی از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی سازمان بورس و نرم افزار تدبیر پرداز به دست می آید.

1-12-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه حسابداری مالی می باشد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.

1-12-4- دوره زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1381 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

1-12-5- مکان تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق محدود به موقعیت جغرافیایی کشور ایران (بورس اوراق بهادار تهران) می باشد.
1-13 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)
1-13-1- جامعه ی آماری(N)
جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-13-2- نمونه ی آماری(n)
به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می شود:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،
شرکت طی سال های 1381 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد.
شرکت تا پایان سال مالی 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
شرکت جزو شرکت های واسطه گری مالی نباشد.

1-13-3- روش یا روش های نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی طبقه ای

1-13-4 – روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از نرم افزارهای رهاورد نوین، تدبیرپرداز و دنا سهم و نیز سایت های مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار از جمله سایت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین لوح های فشرده آرشیو تصویری- آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها از طریق صفحات گسترده Excel، طبقه بندی و محاسبه و در نهایت با استفاده از بسته نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار خواهد گرفت.

1-14- ساختار تحقیق
تحقیق حاضر شامل پنج فصل است. در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده است. در این فصل اهمیت موضوع، تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق بیان شده است. پس از آن اهداف تحقیق، سابقه و ضرورت انجام تحقیق بصورت مختصر بیان شده و سپس فرضیه های تحقیق، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی برخی واژه های به کار گرفته شده در تحقیق ارائه شده اند.
فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافته است.
فصل سوم به تشریح روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل چگونگی انجام تحقیق، نحوه جمع آوری داده های آماری، تعریف مفاهیم و آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق و نحوه آزمون فرضیات بیان شده است.
در فصل چهارم ابتدا آمار توصیفی در ارتباط متغیرهای مورد بررسی ارائه می گردد. سپس فرضیات طرح شده مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از پردازش اطلاعات ارائه می شود.
فصل پنجم شامل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات است. در قسمت نتایج سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد و در بخش پیشنهادات، بر اساس نتایج