، نگهداشت، ، رگرسیون، نقدی، بورس

توصیف متغیر های تحقیق می باشد این شاخص ها شامل شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی است.

جدول شماره ( 4-1 )، آماره های توصیفی متغیر های تحقیق
متغیرها
شاخص ها
تعداد داده ها
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف معیار

1148
0.0002
0.3189
0.044263
0.0446613

1148
23.7240
32.3765
27.388040
1.3540948

1148
895.1215
23200.345
5242.5727
4576.6106515

1148
0.0401
4.3945
0.641186
0.5607539

1148
1.6599
179.1879
18.933903
22.0088664

4-3- آزمون نرمالیتی53
یکی از مهمترین فرضیات رگرسیونی، نرمال بودن باقیمانده های مدل است. برای برآورد مدل نهایی تحقیق، از اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است و سپس رگرسیون نهایی مدل برآورد شده است. لازم است مدل، برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر مختلف متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی، باقیمانده های مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم می توان با آزمودن توزیع متغیر وابسته، از توزیع باقیمانده ها اطمینان پیدا کرد.
با استفاده از آزمون کولموگورف، اسمیرنف فرض بالا آزمون شده است. آزمون کولموگورف54، اسمیرنف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کولموگوروف و ان.وی.اسمیرنوف55 به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است و آنرا با نام اختصاری ks نمایش می دهند.
مزایای آزمون کولموگورف، اسمیرنف :
1- هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد.
2- در مواردی که تعداد مشاهدات اندک است، این آزمون به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است.
3- از سادگی و سهولت برخوردار است.
مفروضات آماری این آزمون عبارتست از :
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جدول(4-2) : آزمون کولموگورف، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته بازده سهام، ارزش شرکت و عملکرد شرکت
متغیرهای وابسته
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف معیار مثبت
بیشترین
انحراف معیار منفی
کلموگورف
اسمیرنف
آماره
sig))
ROA
1148
0.150353
0.1080852
0.117
0.117
0.082-
0.869
0.438
R
1148
45.352283
178.02944
0.250
0.237
0.250-
0.808
0.532
Q-TOBIN
1148
13.1352208
13.66974
0.460
0.397
0.460-
0.895
0.397
مقادیر سطح معناداری (sig) برای Q – TOBIN ، RoA و R بیشتر از 5 درصد است (فرض صفر هنگامی رد می شود که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد باشد) بنابراین متغیرهای وابسته توزیع نرمالی دارند.

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق
4-4-1- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول : بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
مدل اول به صورت زیر می باشد:
جدول (4-3) نتایج آزمون رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و و معیار ارزش شرکت Q
متغیر وابسته : Q
سطح معناداری
آمارهt
ضرایب
متغیر
000/0
642/6-
130/0-
مقدار ثابت
001/0
313/2
273/13
سطح نگهداشت وجه نقد
000/0
143/7
817/44
اندازه شرکت
000/0
995/0-
000/0
قیمت سهام
022/0
288/2
888/22
ارزش دفتری به ارزش بازار
776/0
285/0
362/0
نوسان بازده
920/1
آزمون دوربین واتسون
471/0
ضریب تعیین
000/0
سطح معناداری F
268/10
آمارهF

نتایج براورد الگوی اول نشان می دهد، رگرسیون در کل معنادار است(10.268 F=)،ضریب تعیین نشان می دهد که 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود. آماره ی دوربین-واتسون(1.920DW=) نیز نشان می دهد که اجزای اخلال گر رگرسیون خود همبستگی سریالی ندارند و در نتیجه ضریب تعیین به دست آمده کاذب نخواهد بود .متغیر سطح نگهداشت وجه نقد در سطح خطای 5 درصد، رابطه معناداری با متغیر وابسته دارد که این موضوع با فرضیه بیان شده سازگار است و بنابراین فرضیه اول تأیید می شود.

4-4-2- آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم : بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
مدل دوم به صورت زیر می باشد:
جدول (4-5) نتایج آزمون رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و و معیار عملکرد شرکت ROA
متغیر وابسته : ROA
سطح معناداری
آمارهt
ضرایب
متغیر
141/0
471/1-
040/0-
مقدار ثابت
040/0
513/2-
041/0-
سطح نگهداشت وجه نقد
000/0
711/7
037/0
اندازه شرکت
000/0
665/5
007- E12/8
قیمت سهام
000/0
072/6-
047/0-
ارزش دفتری به ارزش بازار
615/0
503/0
000/0
نوسان بازده
854/1
آزمون دوربین واتسون
399/0
ضریب تعیین
000/0
سطح معناداری F
702/18
آمارهF

نتایج براورد الگوی دوم نشان می دهد، رگرسیون در کل معنادار است(18.702 F=)،ضریب تعیین نشان می دهد که 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود. آماره ی دوربین_واتسون(1.854DW=) نیز نشان می دهد که اجزای اخلال گر رگرسیون خود همبستگی سریالی ندارند و در نتیجه ضریب تعیین به دست آمده کاذب نخواهد بود .متغیر سطح نگهداشت وجه نقد در سطح خطای 5 درصد، رابطه معناداری با متغیر وابسته دارد که این موضوع با فرضیه بیان شده سازگار است و بنابراین فرضیه دوم تأیید می شود.

4-4-3- آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم : بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
مدل سوم به صورت زیر می باشد:

جدول (4-4 ) نتایج آزمون رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و و معیار بازده سهام شرکت R
متغیر وابسته : R
سطح معناداری
آمارهt
ضرایب
متغیر
055/0
1.923
65.171
مقدار ثابت
009/0
637/2-
969/11-
سطح نگهداشت وجه نقد
017/0
383/2-
301/14-
اندازه شرکت
000/0
478/34
006/0
قیمت سهام
717/0
362/0-
466/3-
ارزش دفتری به ارزش بازار
912/0
110/0
134/0
نوسان بازده
759/1
آزمون دوربین واتسون
536/0
ضریب تعیین
000/0
سطح معناداری F
462/11
آمارهF

نتایج براورد الگوی سوم نشان می دهد، رگرسیون در کل معنادار است(11.462 F=)،ضریب تعیین نشان می دهد که 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود. آماره ی دوربین-واتسون(1.759DW=) نیز نشان می دهد که اجزای اخلال گر رگرسیون خود همبستگی سریالی ندارند و در نتیجه ضریب تعیین به دست آمده کاذب نخواهد بود .متغیر سطج نگهداشت وجه نقد در سطح خطای 5 درصد، رابطه معناداری با متغیر وابسته دارد که این موضوع با فرضیه بیان شده سازگار است و بنابراین فرضیه سوم تأیید می شود.

فصل پنجم
(نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها)

5-1- مقدمه
در فرایند هر تحقیق نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد، چرا که نتیجه گیری های تحقیق می تواند بنایی برای رفع مشکلات موجود ویا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. پس ازآزمون فرضیه های مختلف، نتایج به جامعه مورد بررسی تعمیم داده می شود. پذیرش یا عدم پذیرش یک فرضیه، صرفاً در حدود حوزه نمونه مورد بررسی وبر اساس روش تحقیق حاصل شده است. علاوه بر این، محقق در انجام تحقیق سطحی از خطا را برای تحقیق پذیرفته است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
در این فصل ابتدا تحلیلی از نتایج آزمون ها صورت می گیرد ودر پایان، قبل از بیان برخی از محدودیت های تحقیق ،پیشنهاداتی ارائه می گردد که امید است در ادامه راه تحقیقات حسابداری مفید واقع شود.

5-2- نتیجه گیری
در این تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و به منظور بررسی اثر نگهداری موجودیهای نقدی بر عملکرد عملیاتی، بازده ی سهام و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در سالهای ۸۱- ۹۰ سه فرضیه تدوین گردید. فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، آزمون شدند و با توجه به نتایج حاصله از مدل رگرسیون نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اظهار نظر شد.
نتایج حاصله ازفرضیه اول حاکی از آن بود که سطح نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد، بدین معنا که هرچه میزان نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت ها افزایش یابد، ارزش شرکت در پایان سال افزایش خواهد یافت. نتیجه این تحقیق با تحقیق ایزدی نیا و رسائیان (1389)، و میکلسون و پارچ( 2003) که بیان میکنند نگهداشت وجه نقد زیاد باعث افزایش ارزش شرکت می شود مطابقت دارد. و با نتیجه پژوهش دیتمار و اسمیت (2006) در تضاد است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم بیانگر رابطه منفی و معنادار بین سطح نگهداشت وجه نقد و عملکرد شرکت می باشد، بدین معنا که افزایش نگهداشت وجه نقد منجر به تضعیف عملکرد شرکت می شود . نتیجه این پژوهش بانتایج تحقیق اسمیتث (2007) و شریفی و آقایی (1389) که به بررسی انحراف از سطح وجه نقد بهینه منجر به کاهش عملکرد شرکت میشود مطابقت داردو با نتایج تحقیق بولو و همکاران (1391) سازگار نمی باشد.
نتایج حاصل از فرضیه سوم بیانگر رابطه منفی ومعنادار می باشد. یا به عبارت دیگر، به ترتیب بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با بازده سهام رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. برای فرضیه سوم مورد جهت مقایسه یافت نشد.

5-3- پیشنهادهای تحقیق
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راهکار ها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی تحقیق
1- همان طور که در قسمت های متفاوت پژوهش بیان شد عوامل متعددی می تواند در ارزش، عملکرد و بازده شرکت ها تاثیرگذار باشد. بررسی همه این عوامل در یک پژوهش امکان پذیر نیست. پیشنهاد می شود به سایر عوامل نیز توجه گردد.
2- با توجه به نتیجه تحقیق نگهداری وجه نقد زیاد از طرفی منجر به افزایش ارزش شرکت و از طرف دیگر منجر به تضعیف عملکرد شرکت می شود، پیشنهاد میشود که شرکت ها میزان بهینه نگهداری وجه نقد در شرکت را پیش بینی نمایند تا هم ارزش شرکت کاهش نیابد و هم عملکرد شرکت تضعیف نشود .
3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران می بایست نظارت و کنترل کافی بر گزارشگری مالی شرکت های عضو داشته باشند و شرکت های عضو را در خصوص افشای موارد ملزم نمایند.
4- توصیه می شود سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری، فقط به میزان سود تقسیمی توجه ننموده و برای شناخت بهتر و کاملتر از تصمیمات شرکت به وجه نقد نگهداری شده در پایان سال و همچنین ارزش، عملکرد و بازرده شرکت توجه داشته باشند.
5 -با توجه به اینکه هدف اصلی مدیران مالی حداکثرکردن ثروت سهامداران می باشد و این حداکثر کردن از طریق افزایش ارزش شرکت، بازده سهام و بهبود عملکرد شرکت حاصل می شود. بنابراین مدیران مالی برای افزایش ارزش شرکت، بازده سهام و بهبود عملکرد باید این رابطه معنادار را مدنظر قرار دهند.

5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
نمونه آماری این تحقیق شامل تمام صنایع بوده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات أینده این تحقیق به تفکیک انواع صنعت انجام شود.
2- در این تحقیق برای محاسبه ی ارزش شرکت از شاخص Q توبین استفاده شده است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از شاخص های دیگری برای این منظور استفاده شود.
3- در این تحقیق برای محاسبه عملکرد عملیاتی از شاخص ROA استفاده شده است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از شاخص های دیگری برای این منظور استفاده شود.
4- پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی نقش عوامل دیگری که انتظار می رود بر ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد عملیاتی اثر بگذارند نیز بررسی شود.

5-4- محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
دوره زمانی پژوهش(در صورتیکه قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی تری در نظر گرفته می شد ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد).
کارا نبودن بازار سرمایه ایران ، به عنوان یک عامل مداخله گر می توانند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
بدلیل عدم الزام شرکتها در ایران به تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و فصلی بناچار از صورتهای مالی سالیانه استفاده گردید، در صورتیکه این موضوع می تواند نتایج حاصله را تحت تاثیر قرار داده است.
در تعمیم نتایج این تحقیق به واحدهای اقتصادی خارج از بورس باید احتیاط لازم صورت گیرد زیرا ویژگیهای شرکتهای خارج از بورس ممکن است متفاوت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشد.

5-5- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان نتایج نهایی تحقیق پرداخته شد و سپس با بیان پیشنهادها و محدودیت هایی که از ابتدای تحقیق وجود داشتند، پرداخته شد. در ادامه منابع و ماخذ فارسی و لاتین و جداول خروجی SPSS وهمچنین چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.