، هورمون، سنتی، بغل، تستوسترون، ?

نمودار ?-?: حرکت اسکات

نمودار ?-?: حرکت زیر بغل سیمکش نمودار?-?: حرکت پشت پا با دستگاه

نمودار ?-?: حرکت سرشانه

?-?-?-?- سطوح هورمون تستوسترون
شاخصهای آماری هورمون تستوسترون در دو شیوه سنتی و منتخب برای تعداد ?? آزمودنی به شرح زیر است. واحد اندازهگیری برای این هورمون نانو گرم بر میلی لیتر(ng / ml) میباشد.

جدول?-?: دادههای توص?ف? پیش و پس آزمون و درصد تغ??رات (م?انگ?ن ± انحراف مع?ار)
هورمون تستوسترون
تعداد
میانگین(ng / ml)
انحراف استاندارد
پیش آزمون
??
??/?
0??/0
پس آزمون
روش سنتی
??
??/?
???/0

روش منتخب
15
??/?
0??/0

نمودار?-?: مقایسه میانگین هورمون تستوسترون

?-?-?- آمار استنباطی
برای بررسی اطلاعات بدست آمده در فرضیهی اوّل از آزمون انوا استفاده شده است. سپس جهت مشخص شدن تغییرات در فرضیهی دوّم، ابتدا فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، برای ارزیابی پارامتریک یا ناپارامتریک بودن بررسی شده و در ادامه آزمون t زوجی و فرمول درصد تغییرات مقدار اختلاف را نمایان ساخت.
?-? -?-?- آزمون فرضیهها
?-?-?-?-?- فرضیه اول: بین ترتیب یک جلسه تمرین مقاومتی به شکل سنتی و منتخب بر پاسخ هورمون تستوسترون در مردان جوان فعال تفاوت معنی داری وجود ندارد.
ابتدا آزمون کرویت موخلی18 را بررسی میکنیم. خروجی این آزمون در جدول 4-3 ارائه شده است، که مشاهده میشود، مقدار محاسبه شده کرویت موخلی(673/0) معنادار نیست و برابر با 076/0= p میباشد. بنابراین میتوان از آزمون F استفاده کرد.
جدول ?-3: خروجی آزمون کرویت موخلی
Epsilona
سطح معنیداری
درجه آزادی
Approx.
Chi-Square
آماره
کرویت موخلی
تأثیر
بین آزمودنیها
Lower-bound
Huynh-Feldt
Greenhouse- Geisser

500 /0
825/0
754 /0
0/076
2
5/146
673 /?
3 مرحله اندازهگیری
تستوسترون

با توجه به اینکه مقدار محاسبه شده F برابر(990/35)، معنادار است (00/0 p =). بنابراین میتوان گفت که ترتیب حرکت سنتی و منتخب در میزان تغییرات هورمون تستوسترون سرم افراد موثراست (00/0p ? ؛ 990/35 F= ).
در ادامه جدول 4-4 جهت آنالیز واریانس برای عامل درون موردی شیوههای تمرینی ارائه شده است.

جدول 4-4. جدول آنالیز واریانس برای عامل درون موردی (درون آزمودنی پیشآزمون(استراحت)) و شیوههای تمرینی

سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع
00/0
00/0
00/0
00/0
990/35
990/35
990/35
990/35
673/1
219/2
028/2
345/3
2
627/1
181/1
000/1
345/3
345/3
345/3
345/3
فرض کرویت
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
3 مرحله
نمونهگیری

046/0
062/0
056/0
093/0
28
102/21
096/23
000/14
301/1
301/1
301/1
301/1
فرض کرویت
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
(خطا)
3 مرحله نمونهگیری

وضعیت میانگینها در نمودار4-7 ارائه شده است. همانگونه که مشاهده میشود در مرحله دوّم یعنی شیوه ترتیب حرکتی سنتی، هورمون تستوسترون به بالاترین سطح خود رسیده، درمقابل برای روش منتخب اندازه این هورمون در مقایسه با روش سنتی اندکی کاهش داشته است.

نمودار4-7: وضعیت میانگینها

?-?-?-?-?- فرضیه دوم: بین حجم کار انجام شده برای هر حرکت در دو روش منتخب و سنتی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

جدول?-5 : نتایج حاصل از اجرای آزمون کلموگروف اسمیرنف برای فرض نرمال بودن
متغیر
میانگین
آماره آزمون
سطح معناداری
پرس تخت
??/??
(کیلوگرم)
??/?
??/?
اسکات
??/??
(کیلوگرم)
??/?
??/?
زیر بغل سیمکش
??
(کیلوگرم)
??/?
??/?
پشت پا با دستگاه
??/??
(کیلوگرم)
??/?
??/?
سرشانه
??/??
(کیلوگرم)
??/?
??/ ?

با توجه به ??/? ? P برای تمام حرکات فوق فرض نرمال بودن دادهها رد نمیشود. پس میتوان گفت متغیرها از مقدار توزیع نرمال تبعیت میکنند. بنابراین میتوان از آزمون t زوجی برای مقایسه میانگینها استفاده کرد.
جدول?-6: خروجی آزمونt زوجی برای مقایسه میانگینهای دو روش تمرین
متغیر
آماره آزمون t
درجه آزادی
سطح معنا داری
پرس تخت
05/4-
13
?01/?
اسکات
86/4-
14
00/0
زیر بغل سیمکش
04/8-
14
00/0
پشت پا با دستگاه
??/4-
14
??1/?
سرشانه
18/5-
14
00/0

با توجه به 05/0 ? P فرضیه آماری با اطمینان ?? درصد تأیید میشود، و فرضیه پژوهشی رد میگردد. بنابراین نتیجه میگیریم بین حجم کار انجام شده برای تمامی حرکتها در دو روش منتخب و سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد. در ادامه میانگین حجم کل وزنههای جابه جا شده در دو روش مختلف تمرین را برای تعیین درصد تغییرات طبق فرمول ذکر شده در فصل ? محاسبه خواهیم کرد.
جدول ?-7: میزان تغییرات حرکات مختلف
متغیر
گروه
مجموع کل میانگین
درصد تغییرات
وضعیت
پرس تخت
سنتی
?????
??/??
افزایش

منتخب
?????

اسکات
سنتی
?????
??/?
افزایش

منتخب
?????

زیر بغل با سیمکش
سنتی
?????
??/??
افزایش

منتخب
?????

پشت پا با دستگاه
سنتی
?????
?/??
افزایش

منتخب
?????

سرشانه
سنتی
?????
??/??
افزایش

منتخب
?????

نمودار?-?: مقایسه درصد تغییرات میانگین کل حرکات ورزشی

آن چنان که نمودار و محاسبات فوق نشان داد؛ حرکت اسکات با ??/? درصد افزایش در شیوه منتخب نسبت به شیوه سنتی کمترین افزایش و حرکت زیر بغل سیمکش با ??/?? درصد افزایش در حجم کلی حرکات انجام شده در روش منتخب نسبت به روش سنتی دستخوش بیشترین تغییر بوده است.

فصل ?

خلاصه، بحث و نتیجه گیری