، واریانس، کرونباخ، آلفای، نمودار4-، عدالت

گرفته شده است بالطبع مورد تائید است و به دلیل آن که بارها توسط محققین در سال های مختلف مورد استفاده قرار گرفته می توان نتیجه گرفت که این پرسش نامه از روایی کافی جهت ارزیابی متغیرها برخوردار است. با این حال در این تحقیق ار روش روایی محتوایی نیز استفاده شده است.
روایی محتوایی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. روایی محتوایی نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش قرار گرفته است. این نوع روایی نشان می دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم ما را دارند (سکاران، 1386). این پرسش نامه ها، پس از مطالعه ی کتب و مقالات مربوط به تحقیق و مطالعه ی پرسش نامه های مقالات و دیگر پژوهش ها و هم چنین پس از تائید اساتید محترم راهنما و مشاور و دیگر صاحب نظران مدیریت و پس از رفع نقاط ضعف توزیع گردید.در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است.
3-6-2) پایایی
برای آزمون پایایی پرسش نامه های ذکر شده، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه ی پایایی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیـر عددی مختلفی را اختیـار کنـد. بـرای محـاسبـه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن:
J = تعداد سوالات؛ Sj = واریانس سوال j ام ؛ S = واریانس کل آزمون

اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه بالاتر از 70/0 به دست آید، می توان عنوان کرد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 70/0 به دست آید، باید برای تمامی ابعاد متغیرهای تحقیق، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و ابعادی را که ضریب آن ها زیر 70/0 به دست آمده است را حذف کرد یا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و همکاران، 1383). در تحقیق حاضر، آلفای کرونباخ به شرح جـدول 3-4 است بـا توجـه به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از 70/0 است بنابراین پرسش نامه پژوهش دارای پایایی مناسب است. جداول مربوط به آلفای کرونباخ در پیوست آورده شده است.
جدول 3-4) محاسبه ی آلفای کرونباخ
متغیر آلفای کرونباخ محاسبه شده نتیجه ی نهایی
پذیرش مردود
عدالت سازمانی 89%
تعهد سازمانی 83%
عملکرد شغلی 90%
کل

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های تحقیق بر اساس نظرخواهی از پاسخ دهندگان به منظور سنجش رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان به دست آمد. نظـر بـه این کـه در این پژوهش وجود رابطه میان این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد در نتیجه به کمک آزمون همبستگی وجود رابطه یا عدم رابطه را قضاوت می کنیم. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در تمامی مراحل از نرم افزارهای SPSS18 و LISREL8.53استفاده شده است.

فصل چهارم
تحلیل یافته های تحقیق


4-1) مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد.تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid مرد 97 53.0 54.5 54.5
زن 81 44.3 45.5 100.0
Total 178 97.3 100.0
Missing System 5 2.7
Total 183 100.0

نمودار4- 1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 1 ) مشاهده می شود که جنسیت97 نفر از پاسخ دهندگان (معادل 53درصد) مرد و81 نفر(معادل 3/44درصد) زن می باشند. همچنین5 نفر(معادل3/2درصد) به این سوال پاسخ نداده اند.


توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid بین 20 تا 30 سال 77 42.1 43.0 43.0
بین 31 تا 40 سال 71 38.8 39.7 82.7
بین 41 تا 50 سال 20 10.9 11.2 93.9
51 سال وبالاتر 11 6.0 6.1 100.0
Total 179 97.8 100.0
Missing System 4 2.2
Total 183 100.0

نمودار4- 2 ) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4 – 2 ) مشاهده می شود که میزان سن 77 نفر از پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال (معادل1/42 درصد)، 71 نفر بین 31 تا 40 سال (معادل8/38 درصد)، 20 نفر بین 41 تا 50 سال (معادل 9/10 درصد)، 11 نفر 51 سال و بالاتر (معادل 6درصد) می باشند. همچنین 4 نفر(معادل 2/2درصد) به این سوال پاسخ نداده اند.

توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول 4- 3 ) توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid دیپلم 24 13.1 14.0 14.0
فوق دیپلم 36 19.7 21.1 35.1
لیسانس 89 48.6 52.0 87.1
فوق لیسانس وبالاتر 22 12.0 12.9 100.0
Total 171 93.4 100.0
Missing System 12 6.6
Total 183 100.0

نمودار4- 3) نمودار میله ای میزان سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4 – 3 ) مشاهده می شود که میزان سطح تحصیلات 24 نفر از پاسخ دهندگان دیپلم (معادل1/13درصد)، 36 نفر فوق دیپلم (معادل7/19درصد)،89 نفر لیسانس (معادل 6/48 درصد)، 22 نفر فوق لیسانس وبالاتر (معادل 12 درصد) می باشند. همچنین 12 نفر(معادل 6/6درصد) به این سوال پاسخ نداده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش به توصیف متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی از قبیل میانگین و انحراف معیار پرداخته می شود تا یک تصویر کلی از متغیرهای تحقیق در جامعه مورد مطالعه بدست آید.
توصیف متغیر تعهد سازمانی
جدول 4- 4 ) توصیف متغیر تعهد سازمانی
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
تعهد سازمانی 183 2.60 4.87 3.6106 .45011 .203

نمودار4- 4) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی

باتوجه به نمودار و جدول(4 – 4 ) مشاهده می شودکه متغیر تعهد سازمانی دارای کمترین مقدار6/2، بیشترین مقدار87/4 ، میانگین 6106/3، انحراف معیار 45011/0 و واریانس 230/0 می باشد.


توصیف متغیر عدالت سازمانی

جدول 4- 5 ) توصیف متغیر عدالت سازمانی
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
عدالت سازمانی 183 1.53 4.60 3.5220 .54730 .300

نمودار4- 5) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی

باتوجه به نمودار و جدول(4 – 5 ) مشاهده می شودکه متغیر عدالت سازمانی دارای کمترین مقدار53/1 ، بیشترین مقدار6/4 ، میانگین 5220/3، انحراف معیار 54730/0 و واریانس 300/0 می باشد.

توصیف متغییر عملکرد شغلی
جدول 4- 6 ) توصیف متغیر عملکرد شغلی
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
عمکلرد شغلی 183 3.07 5.00 4.3657 .42887 .184

نمودار4- 6) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلی
باتوجه به نمودار و جدول(4 – 6 ) مشاهده می شودکه متغیر عمکلرد شغلی دارای کمترین مقدار07/3 ، بیشترین مقدار5 ، میانگین 3657/4 ، انحراف معیار 42887/0 و واریانس 184/0 می باشد.


4-4)مدل های تحقیق:
4-4-1)مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد
با استفاده از این حالت می توان به میزان شدت ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد واز روی آن در مورد تاثیر متغیر ها بر همدیگراظهار نظر نمود.

نمودار 4- 7) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد

4-4-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری
با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد واز روی آن در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق اظهار نظرنمود. در رابطه با معنی داری اعداد ، باید گفت از آنجایی که در این تحقیق در سطح اطمینان 95/0 یا خطای 05/0 به دنبال آزمون فرضیات هستیم. برای آزمون t اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج ازبازه( 96/1 و 96/1- )باشند . به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین 96/1 و 96/1- باشد بی معنا خواهد بود .

نمودار 4- 8 ) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری

4-4-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل:
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق امکان می دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکردآماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری یا به طورخلاصه SEM می باشد.این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی ،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک،تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه و سایر روش های آماری است. تحقیق حاضر دارای 4 متغیر مکنون می باشد که توسط 15سازه مشاهده شده اندازه گیری می شود. پس از معین شدن مدل، طرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می گیرد ولی معمولاً برای تأیید مدل، استفاده از 3 تا 5 شاخص کافی است.در ادامه به توضیح چند شاخص مهم پرداخته می شود.
الف)معیار RMSEA
ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از 0.05 است. مقادیر بالاتر از آن تا 08/0 نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل هایی که RMAEA آنها 1/0 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
ب)معیارهای CFI ، NNFI ،NFI
شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود. بنتلر و بونت ( 1980 ) مقادیر برابر یا بزرگتر از 9/0 را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده اند، در حالیکه برخی از پژوهشگران نقطه برش 8/0 را به کار می برند .شاخص دیگر ، شاخص تاکر-لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نامیده می شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفرو یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. شاخص CFI بزرگتر از 9/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص ازطریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFI از لحاظ معنا مانندNFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می دهد.
ج)معیار GFI
لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده هاست). هر چه GFI به عدد یک نزدیکتر باشد، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است .
جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می باشد.

جدول 4- 7 ) شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی
شاخص RMSEA
GFI IFI CFI NFI NNFI
مقدار 078/0 21/2 84/0 89/0 88 /0 86/0 85/0
حالت مطلوب 1/0≥& ≥0 5≥& ≥1 1≥& 8/0 1≥&≥8/0 1≥&≥8/0 1≥&≥8/0 1≥&≥8/0

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارایه شده پرداخت.

4-5)آزمون فرضیه ها:
بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با 23/2 می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این