، ورود،پیاده، فراروی، بجنورد، بانک، عملیاتی:

نظام مدیریت دانش در نظام بانکی کشور کدامند؟
موانع فراروی بکارگیری نظام مدیریت دانش در نظام بانکی کشور کدامند؟
1-6 ) فرضیات تحقیق:

فرهنگ سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
شیوه رهبری یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
نظام جبران خدمات یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
ساختار سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
آموزش در سازمان یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
تکنولوژی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
استراتژی سازمانی یکی موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.

1-7 ) مدل تحلیلی پژوهش:

شاخص ها

– عدم احساس نیاز به مدیریت دانش
– عدم تمایل افراد به تسهیم دانش
– عدم اعتماد
– عدم تعهد
– نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری
– ترس از تغییر
– عدم حمایت رهبری
– سبک های نا مناسب رهبری
– عدم تسلط بر زیردستان
– عدم پرداخت متناسب با کار انجام شده
– پرداخت یکسان به افراد با توانایی های متفاوت
– تمرکز قدرت تصمیم گیری در یک نقطه
– عدم شایسته سالاری در انتصاب کارکنان
– ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف
– تخصص گرایی افراطی
– قوانین
– عدم ارائه آموزش کافی
– تاکید بیش از حد بر شیوه های رسمی یادگیری
– عدم توانایی کارکنان در تسهیم دانش
– به روز نبودن سیستم های اطلاعاتی
– یکپارچه نبودن سیستم های اطلاعاتی
– عدم توانایی افراد در کاربرد تکنولوژی
– توجه کم رنگ استراتژی های سازمان به مدیریت دانش
– جزئی نگری و نگرش های کوتاه مدت
– عدم توجه مدیران دانشی سازمان به محیط خارجی
ابعاد(مولفه ها)

فرهنگ سازمانی

شیوه رهبری

نظام جبران خدمات

ساختار سازمانی

آموزش

تکنولوژی

استراتژی

مفهوم

موانع فراروی ورود،پیاده سازی وبکارگیری مدیریت دانش در بانک

(1-1). مدل تحلیلی پژوهش

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی

منظور از تعریف عملیاتی میزان نمره ای است که هر یک از متغیر ها از طریق پرسشنامه کسب می کند.
– فرهنگ سازمانی: الگویی اساسی از مفروضات ،ارزش ها و باورهای اساسی است که به روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می شود توجه دارد(مقیمی ،298:1387).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات1 تا 18کسب می کند.
– شیوه رهبری: فرایندی است که در آن یک فرد برای دستیابی به اهداف تعریف شده گروه یا اهداف سازمانی بر اعضای گروه تاثیر می گذارد..(مقیمی،246:1387).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات19 تا 27 کسب می کند.
– نظام جبران خدمات: عبارت است همه شکل های پرداخت مالی وغیر مالی که در ازای خدمات محسوس کارکنان توسط آنها دریافت می شود (سید جوادین،203:1387).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات 28 تا 33 کسب می کند.
– ساختار سازمانی: ساختار سازمانی مجموه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند(بودلایی،شریف زاده،68:1387).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات 34 تا 48 کسب می کند.
– آموزش: آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری وبه منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد،تا او را قادر به انجام کار وبهبود بخشی توانایی ها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نماید.بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش،نگرش وتعامل با همکاران است (سید جوادین،267:1387).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات 49 تا 57 کسب می کند.
– تکنولوژی: سازمان ملل متحد تکنولوژى را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارت ها، روش ها و ابزار لازم براى ساختن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تأمین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته است.
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات58 تا 66 کسب می کند.
– استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلد مدت خود دست یابد (دیوید،38:1388).
تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات67 تا75 کسب می کند.
1-9 ) طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تحقیق در این پژوهش اکتشافی و میدانی است.سوال اصلی این تحقیق عبارتست از: چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های شهرستان بجنورد وجود دارد؟جامعه آماری این در این پژوهش شامل کارمندان رده های عالی و میانی مجموعه بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بجنورد می باشند که حدود 1500 نفر تخمین زده شده اند و یک نمونه 150نفری به طور تصادفی از میان آنان انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 75 سوال است که توسط خود محقق طراحی شده است.تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته که در سطح آمار توصیفی ازفراوانی،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ازمون تی- استیودنت و فیشر استفاده شده است.نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS می باشد.

1-10) مدل فرآیند پژوهش:

(1-2). مدل فرآیند پژوهش

فصل دوم
پیشینه تحقیق

مقدمه:
در این فصل به مباحث نظری، پژوهشی و تطبیقی مدیریت دانش خواهیم پرداخت.در ابتدا تاریخچه ای از مدیریت دانش ذکر شده و پس از آن مفهوم مدیریت دانش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف تعریف می شود.در ادامه مزایای مدیریت دانش و فوائد دانش محور نمودن سازمانها آورده خواهد شد.سپس به طور مفصل به موانع و چالش های فرا روی ورود ،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش می پردازیم.در بخش بعدی صنعت بانکداری و تاریخچه بانکداری در ایران و جهان معرفی خواهد شد.در قسمت پایانی نیز مباحث پژوهشی و تطبیقی مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.
2-1 بخش اول: مباحث نظری
2-1-1 ) تاریخچه مدیریت دانش:
مدیریت دانش چیز جدیدی نیست،در واقع از صدها سال قبل که مالکان شرکت های فامیلی و یا پیشه وران زبده ،تجارت حرفه ای خود را به طور کامل و دقیق به فرزندان و شاگردان خویش انتقال می داده اند، مدیریت دانش وجود داشته است.اما در دهه های اخیر تعاریف،دسته بندی و…در ارتباط با بحث مدیریت دانش مطرح شده است(حبیبی،23:1387) .
تعداد زیادی از تئوریسین های مدیریت دانش تکامل بحث مدیریت را به عهده داشتند که در میان آنان برجستگانی همچون پیتر دراکر، پاول استراوس من و پیتر سنگه از آمریکا را می توان نام برد .دانشمند معروف آقای لئونارد بارتون توانست موردکاوی های قابل توجهی را از شرکت استیل چاپارل ارائه دهد ، شرکتی که راهبردهای موثری را در زمینه مدیریت دانش تا اواسط دهه 1970 مورد بررسی قرار داد و مستندات خود را با عناوین بهار زیبا از دانش و ساختن منابع نوآوری به چاپ رسانید(همان:24).
آقای اورت راجرز در دانشگاه استنفورد با نفوذ دربحث نوآوری و همچنین آقای توماس آلن در موسسه تکنولوژی ماساچوست در خصوص انتقال اطلاعات و فناوری ،تحقیقاتی را در طی سالهای 1970-1971 به انجام رسانیدند.افزودن هوش بشری که توسط اقای اینگل بارت در سال 1978به جهان عرضه شد توانست به سرعت به عنوان یک نرم افزار گروهی و کاربردی ،توانمندی خود را در رابطه با دیگر سیستم ها و نرم افزار های کاربردی نشان دهد(همان).
در سال1979 حسابدار سوئدی کارل اریک اسیوبی که بعد ها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت شناخته شد،متوجه شد که دفاتر حسابداری سازمان محل کارش تنها یک کرون ارزش نشان می داد در حالی که ارزش واقعی سازمان بسیار بیش از اینها بود.پس از بررسی او متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او تنها ارزش دارایی های فیزیکی را نشان می دهد در حالی که ارزش واقعی سازمان به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی که مجموع کارمندان سازمان به عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می دادند،وابسته است.اسیوبی این یافته را با نام “دارایی فکری”و”دارایی نا ملموس” معرفی کرد و آن را در کنار دارایی های ملموس قرار داد.در اواسط سال 1980 اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابت در بین سازمانها مشهور گردید. و این در حالی بود که علم اقتصاد کلاسیک هنوز دررابطه با روشها و متدهای مدیریت آن دارای نقصان بود و هنوز برای برخی ازسازمان ها ، این غفلت وجود دارد (نظافتی و دیگران،5:1385).
همچنین در سال 1980 سیستم های توسعه مدیریت دانش بوجود آمدند که با استفاده کارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازه ای به عنوان مهندسی دانش ، دانش اکتسابی، سیستم های برپایه دانش هستی شناسی بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه شد(حبیبی،24:1387).
اولین کتاب ها درباره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سال 1990 منتشر شد. به عنوان مثال می توان از کتاب سنگه به نام «پنج اصل» و یا کتاب ساکاایی یا عنوان «انقلاب ارزش دانش» نام برد. نوناکا که در سال 1995 کتاب شرکت دانش آفرین را نوشت، برای اولین بار اصطلاح مدیریت دانش را در آن به کار برد. شاید بتوان گفت: وسیع ترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط ای کوجیرو نوفوکا، هیروتاکا تاکی شی در سازمان خلق دانش به نام «چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و پویایی را بوجود می آورند؟» صورت پذیرفت (همان:26).
2-1-2 ) هرم دانش:
برای اینکه وارد چرخه دانش شویم،نخست لازم است تا به مطالعه هرم دانش بپردازیم:
داده :
از دیدگاه سازمانی، داده ها یک سلسله تعاملات ثبت شده منظم هستند. داده ها رشته واقعیت¬ های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. در حقیقت، داده ها حقایق و واقعیت ¬های خام هستند. داده ها حداقل متن را دارند وبه تنهایی مفهوم موضوع بزرگتری را القا نمی¬کنند، تا زمانی که مورد پردازش واقع شوند . پیتر دراکر “داده” را بصورت “داده ها رشته واقعیات عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند.” تعریف نموده است.نگهداری سوابق و بایگانی نقطه آغازین بهره گیری از داده ها است. داده ها حاصل پیگیری مستمر، وثبت تعاملات و رویدادهای مرتبط با نقش های یک سازمان می باشند. داده ها را می توان مواد خام سازنده عناصر سازنده تصمیم گیری به شمار آورد. چرا که داده ها نمی توانند عملی را تجویز کنند(صدیقی،1:1384) .
اطلاعات :
اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل ¬گیری اطلاعات میشود. ارتباط داده ها به اطلاعات منجر می¬گردد؛ اگر موجب درک مفهوم آنها شود. اطلاعات را به پیام تشبیه می¬کنند. اطلاعات از فرستنده ارسال شده و بوسیله گیرنده دریافت می¬گردد. دریافت اطلاعات توسط گیرنده باعث میشود تا درک گیرنده نسبت به مسئله ¬ای تغییر کند. پس می¬توان گفت درک پیام رفتار گیرنده را تغییر میدهد. اطلاعات بایستی حاوی داده های تغییر دهنده و آگاهی پیرامونی باشد. Inform به معنای شکل دادن بوده و Information یعنی شکل دادن به بینش و دید دریافت کننده اطلاعات. بنابراین تنها گیرنده می¬تواند مشخص کند که یافته های وی از اطلاعات دریافتی او را تحت تأثیر قرار داده است. معیارهای سنجش کمی اطلاعات، شامل تعداد و حجم پیام¬ها، تعداد مراکز تولید داده ها، تعداد دریافت¬ کنندگان و نرخ جابجایی پیام می¬باشد. معیارهای سنجش کیفی، صحت و جامعیت اطلاعات و سهولت درک محتوای آن میباشد . معمولا به موارد زیر در تهیه اطلاعات از داده ها توجه می¬شود:
هدفمند بودن جمع آوری داده ها
دسته بندی و تفکیک داده ها
ارائه نتیجه محاسبات، برای تجزیه و تحلیل داده ها
اصلاح و غلط گیری داده ها
خلاصه نمودن داده ها (همان) .
دانش :
دانش وسیع¬ تر، عمیق ¬تر و غنی¬ تر از داده ها و اطلاعات است، دانش مخلوطی سیال از تجربیات، ارزش -ها، اطلاعات موجود و نگرش ¬های کارشناسی نظام¬ یافته است که بعنوان چار چوبی برای ارزشیابی و بهره¬ مندی از تجربیات و اطلاعات جدید بکار برده می¬شود. اضافه¬ کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می¬گردد. خلاصه سازی هرچه بیشتر (انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می¬شود. دانش را در این حالت می¬توان بینش¬ های حاصل از اطلاعات و داده هایی تعریف کرد که می-تواند به روش¬های مختلف و در شرایط گوناگون مؤثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع -آوری و خواندن اطلاعات است نه افزایش دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می¬کند تا اطلاعات وداده های ناخواسته حذف شوند. دانش یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می¬شود. دانشی که از ذهن پویای دانشوران سرچشمه می گیرد، در مستندات علوم و فناوری، روشها و رویه های کاری، جاری می گردد(همان:2) .
خرد :
عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم بر الگوهای دانش .افرادی که دارای حکمت باشندبا ایجاد تغییر در ساختار موجود میتوانن