مقالات و پایان نامه ها

، کارکنان، موسسه، مدیریت?انتشارات، میزانی، بانک

سایر استان ها.
انجام تحقیق حاضر با بررسی متغیرهای دیگری که موجب افزایش کارایی می شود.
انجام تحقیق حاضر در سایر بانک ها علاوه بر بانک ملی.
5_7 ) محدودیت های تحقیق
امتناع بعضی کارکنان در جهت همکاری در راستای تکمیل پرسشنامه.
امتناع بعضی شعب در جهت تحویل پرسشنامه و پخش آن میان کارکنان.

منابع و ماخذ
منابع فارسی:
1- ال دفت?ریچارد?تئوری و طراحی سازمان?ترجمه علی پارساییان و سید مهدی اعرابی?انتشارات رسام?چاپ ششم?1388?صص19?297?78.
2- ابراهیمی، حجت الله .(1379). بررسی تاثیر سبک مدیریت بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس،
3- آزاد واری، مینا.(1388). بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد، پلیس زن، سال چهارم ، شماره سیزدهم،ص ص 6-28.
4- اصفهانی، فریبرز علی.(1372). روش های ارتقای کارایی در کارکنان ستادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری مدیریت بازرگانی.
5- اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی، چاپ بیست و یکم، 1368، ص105 و264 _278.
6- امین شایان جهرمی?شاپور?تئوری های سازمان و مدیریت?انتشارت کوشا مهر شیراز?1382?95.
7- ایران نژاد پاریزی?مهدی?اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر?انتشارات مدیران?1385?ص378.
8- ایران نژاد پاریزی?مهدی?سازمان و مدیریت از تئوری تاعمل?انتشارات موسسه بانکداری?1371?ص131.
9- باتن?ج.د?فراسوی مدیریت هدفگر?ترجمه تورج سپهری?نشر بهار?1369?ص35.
10- بهارستان,جلیل,مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج,ویژه نامه مدیریت, 1383ص11.
11- پرهیزکار,کمال,تئوریهای مدیریت,نشر نیل,چاپ هفتم,1377,ص120.
12- پورسلیمانی?علی قلی?مبانی سازمان و مدیریت?انتشارات حرف نو?چاپ اول?1379?صص 54-55.
13- تجزیه چی، فرناز.(1375). بررسی مقایسه رابطه بین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی و میزان کارایی آنان”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز آموزش های تخصصی آزاد.
14- تسلیمی، محمد سعید، نگرشی بر مدیریت برای نتایج، مجله دانش مدیریت، 1371، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 19، صص 66تا 60.
15- جاسبی?عبدالاه?اصول و مبانی مدیریت?انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی?صص66-67.
16- چاوشیان?حسن?طراحی پژوهش های اجتماعی?نشر نی?چاپ چهارم?1390?38.
17- حاضر?منوچهر وعابدینی راد?امیر?اصول مدیریت و رفتار سازمانی?انتشارات علوم مدیریت?چاپ اول?1375?455
18- دیواندری?علی?لیبرالیسم مدیریت?مجله دانش مدیریت?انتشارات دانشگاه تهران?شماره16?صص6468 _
19- دیوید?فرد آر?مدیریت استراتزیک?ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی?چاپ بیست و دوم?1391?صص37_38.
20- رابینز,استیفن,میانی رفتار سازمانی,ترجمه قاسم کبیری,انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی,تهران 1373,ص 62
21- رضائیان,علی,اصول مدیریت,انتشارات سمت,چاپ دوم,1370,ص 15…
22- رضائیان,علی,کارآمدی و کارایی مهمترین مسئولیت مدیران,مجله دانش مدیریت,شماره چهاردهم,ص1.
23- رضائیان، علی، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده، علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران، 1372، ص288
24- رمضانی,ناصر, (1375).بررسی ارتباط میان اگاهی کارکنان از اهداف موسسه و کارایی انان در شعب بانک ملی رشت,دانشگاه آزاد اسلامی رشت,دانشکده علوم انسانی .
25- ساداتی?سید اکبر?فرهنگ بهره وری?انتشارات توسعه علوم?1377?ص64.
26- ساعتچی?محمود?روانشناسی کار?نشر ویرایش?چاپ چهاردهم?1386?ص183..
27- سکاران?اوما?ترجمه مهدی صائبی و محمود شیرازی?انتشارت مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری?1390?ص294…
28- عابدی?قاسم?دو هزار نکته مدیریت?چاپ اول?انتشارات آریانگار?1382?ص228.
29- عسگری,محمد هادی,( 1374 ). بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان از اهداف موسسه و کارایی آنان در جهاد سازندگی استان گیلان,دانشگاه آزاداسلامی رشت,دانشکده علم انسانی .
30- فیضی?طاهره?مبانی سازمان و مدیریت?انتشارات پژواک اندیشه?چاپ دوازدهم?1387?صص2-3.
31- قاسمی,بهروز,مدیریت رفتار سازمانی,چاپ دوم,1390,صص281,282, 394.
32- کازمایر,لئونارد,اصول مدیریت,ترجمه اصغر زمردیان وآرمن مهروان,انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی,چاپ سوم,1368,ص 61..
33- کوت?نورث?پارکینسون و دیگران?اندیشه های بزرگ در مدیریت?ترجمه مهدی ایران نژ اد پاریزی,مرکز آموزش بانکداری,تهران1369,ص17.
34- کونتز?هارولز و دیگران?اصول مدیریت?جلد 1?ترجمه طوسی?امین اله علوی?علی اکبر فرهنگی?اکبر مهدویان?انتشاررات مرکز اموزش مدیریت دولتی?1370?ص231.
35- لاودن?کنت سی و جین پریس?نظام های اطلاعات مدیریت?انتشارات غزال?چاپ نهم?1388?ص103.
36- مطهری نیا، ولی.(1385). بررسی روش ارزش یابی کارایی کارکنان ناجا، پایان نامه ارشد، دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
37- مقدس، جلال، مدیریت و توسعه، 1372 ، مجله مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 7 (3)، صص 18-1.
38- ممی زاده,جعفر,فرهنگ شالوده سازمان,مجله تدبیر,شماره61,1375,ص 38.
39- موریس, جورج,مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه,مترجم سید مهدی الوانی و فریده معتمدی,انتشارات مدیریت دولتی,1368,ص70و139 و181.
40- میرسپاسی?ناصر?مدیریت منابع انسانی?انتشارات نقش جهان?چاپ نهم?1369?ص38.
41- هیوز, چالز. ال،مدیریت هدف گزینی، ترجمه محمد رضا رضاپور، ناشر مترجم، تهران، 1370، ص 138 .
42- الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، انتشارات نی، چاپ سی و هفتم، 1388، ص 67 .
منابع انگلیسی:
1- Cameron, Quinn and Kim, (1983), Organizationl Life Cycles and Shifting Criteron,Organizational life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness:Some Preliminary Evidence,Management Science 29:33_51.
2- Courtland.L, Bovee & John.V, Thill, & Marian Burk, Wood, & Eorge. P, Dovel, (1993), Management, International Ed., Mc Grow Hill Bookco 45:78_80.
3- Davis, Keith, (1985), Human Behavior at work :Organization Behavior at work: Organization Behavior, International Edition, MCraw_Hill 32:P329.
4- Etzioni ,Amitai, (1964), Modern Organizations (Englewood Cliffs.:N.J. : Prentice_Hell 11:p6.
5- Greiner.E Larry, (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow,Harvard Review 50:PP37_46.
6- Iutans, Fred,)1985) Organizational Behavior,4THed,NewYork: McGrow_Hill Book Company 19:P373.
7- James.A.F., Stoner & Edward, R, Freeman, (1992), Management, 5Th.Ed, Prentice Hall.
8- Mintzberg, Henry (1981), the structure of organiations (Englewood cliffs,nj:prentice-hall,1979) 59:215_97.
9- Pagh and hiksonaulj . dimaggio and walter , (1983), institutional isomorphism and collective rationality in organizational fiehds, American sociological review, 48: 147_60.
10- Schuster. E, Fred & Kindall.F, Alva (1974), Management by objectives, Human Resources Management 20:PP8_11.
11- Stoner. A.F, Jame & Freeman, R.Edvard & Gilbert, R.,JR Daniel (1995), Management. Prentic Hall 45:PP298_300.
12- Strasser, Steven, Cummins.J.D, Eveland, Gaylord, Deniston.O, Lynn, and Romani. H, John. (1981), Conceptualizing the Goal and Systems Models of Organizational Effectiveness_Implication for Comparative Evalution Research, Journal of Management Studies 18: PP321_40.
13- Steers. M, Richard, (1977), Organizational Effectiveness: A Behavioral View (Santa Monica, Calif.:Goodyear 11:P51.

ضمائم

بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی …
با سلام و عرض ادب؛

پرسشنامه ذیل به منظور انجام تحقیقی با موضوع ” سنجش میزان آگاهی کارکنان و کارایی کارکنان بانک ملی ” می باشد، از شما بزرگوار خواهشمند است عبارات را به دقت مطالعه نموده، و گزینه مناسب را مشخص کنید. مطمئناً پاسخهای شما کاملاً محرمانه بوده و فقط در محاسبات آماری تحقیق، استفاده خواهد شد. قبلاً از التفات شما در صرف وقت و زحمت ایجاد شده بابت تکمیل پرسشنامه، کمال امتنان را دارد.

اطلاعات سازمانی

نام شعبه

تعداد پرسنل
کمتر از 5 نفر ( بین 5 تا 10 نفر( بین 11 تا 16 نفر ( بیشتر از 17 نفر(
اطلاعات پرسنلی

جنس
زن( مرد(
سن
کمتر از 30 سال( بین 30 تا 40 سال( بیش از 40 سال(
مدرک تحصیلی
دیپلم( کاردانی( کارشناسی( کارشناسی ارشد و بالاتر(
رشته تحصیلی
علوم انسان (علوم تجربی( ریاضی فیزیک( فنی و مهندسی( خدمات (
پست سازمانی
رئیس( معاون( کارشناس/اموراداری( متصدی( فنی( خدماتی(
سابقه خدمت
زیر 5 سال(بین 5 تا 10 سال(بین 10 تا 15 سال(15 تا 20 سال(20 سال و بالاتر(
نوع استخدام
رسمی( قراردادی( روزمزدی( غیره(
وضعیت تأهل
مجرد( متأهل(
ارتباط بین رشته تحصیلی و شغل
ارتباطی وجود ندارد( ارتباط کمی وجود دارد( کاملاً مرتبط است(
Email (در صورت تمایل)

* راهنما: لطفاً با توجه به عبارات داده شده، با درج علامت( در ردیف مناسب، مشخص نمائید از دیدگاه شما میزان هر یک از این عبارات، چگونه است. نمره 1 معادل “بسیار کم” است بر عکس نمره 5 معادل ” بسیار زیاد” است.

ردیف
نظر شما در مورد هر کدام از عبارات زیر چگونه است؟
بسیارکم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

1
2
3
4
5
1
تا چه حد در بدو استخدام از اهداف سازمان آگاهی داشته اید؟

2
به نظر شما تا چه حد کارکنان باید از اهداف و فعالیتهای سازمان مطلع باشند؟

3
به نظر شما پس از استخدام از برنامه های توجیهی تا چه حد می تواند در آگاهی کارکنان از اهداف سازمان موثر واقع شود؟

4
از دیدگاه شما تا چه حد هدفها و فعالیتهای این سازمان برای شما روشن و مشخص است؟

5
تا چه حد آگاهی از اهداف و فعالیتهای موسسه بر روی کارائی و عملکرد شما تأثیر می گذارد؟

6
تا چه حد از اهداف بلند مدت سازمان آگاهی دارید؟

7
آگاهی از اهداف بلندمدت سازمان به چه میزانی باعث تلاش در کارکنان می شود؟

8
تا چه حد از اهداف میان مدت سازمان آگاهی دارید؟

9
آگاهی از اهداف میان مدت سازمان به چه میزانی باعث تلاش در کارکنان می شود؟

10
تا چه حد از اهداف کوتاه مدت سازمان آگاهی دارید؟

11
آگاهی از اهداف کوتاه مدت سازمان به چه میزانی باعث تلاش در کارکنان می شود؟

12
تا چه حد میزان روسا و مقامات مافوق بنحو مطلوب و روشن هدفها و برنامه کاری، وظایف و مسئولیتها را مشخص می کند؟

13
میزان آگاهی از اهداف و وظایف و فعالیتهای موسسه تا چه اندازه سرعت عمل و کیفیت کار شما را افزایش می دهد؟

14
در واحد کاری شما کارکنان تا چه اندازه در تعیین هدفها و فعالیتهای کاری مشارکت داده می شوند؟

15
به نظر شما مشارکت کارکنان تا چه حد در روحیه ی کار گروهی و همکاری را افزایش می دهد؟

16
به عقیده شما مشارکت کارکنان در تعیین هدفها و فعالیتهای موسسه تا چه حد در کارائی کارکنان تأثیر دارد؟

17
مشارکت کارکنان موسسه در اتخاذ تصمیمات مرتبط با کاری که انجام می دهند تا چه حد منجر به رضایت و انگیزش آنان می شود؟

18
به نظر شما از اهداف و فعالیتهای واحدی که در آن مشغول به کار هستید تا چه حد افکار و نظرات سازنده شما مورد پذیرش مافوق قرار می گیرد؟

19
از دیدگاه شما برنامه ها و آموزش های توجیهی به منظور آگاهی از اهداف سازمان تا چه میزان تلاش و عملکرد کارکنان را افزایش می دهد؟

20
از دیدگاه شما تا چه حد اعطای پاداش تشویق در امر کسب برنامه های توجیهی و آموزشی موجب انگیزه مناسبی برای فراگیری و آگاهی کارکنان از موسسه می باشد؟

21
تا چه حد از اهداف واحد یا بخشی که در آن کار می کنید آگاهی دارید؟

22
آگاهی شما از اهداف واحد یا بخشی که در آن کار می کنید به چه میزانی باعث تلاش در کارکنان می شود؟

23
با توجه به حجم وظایف محوله، چه میزان به درستی و صحت انجام کارهای خود اهمیت می دهید؟

24
با توجه به امکانات و منابع در دسترس، چقدر به انجام دقیق و بدون نقص وظایف اهمیت می دهید؟

25
در چارچوب روند انجام کار در سازمان چقدر در اعمال وظایف محوله دوباره کاری می بینید؟

26
به چه میزان از موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اهمیت قایل می شوید؟

27
میزان موفقیت در برنامه های کاری در شغل خود را چقدر ارزیابی می کنید؟

28
تا چه میزان از روز آمد بودن در استفاده از فن آوری های نو در کار اهمیت می دهید؟

29
تا چه اندازه به رضایت ارباب رجوع و همکاران از عملکرد کاری خود اهمیت می دهید؟

30
تا چه حد در آموزش و ارتقای توانمندسازی شخصی خود در کار کوشش دارید؟

31
تا چه اندازه به سعی و تلاش کردن زیاد در انجام کارها اهمیت می دهید؟

32
تا چه میزان در انجام کارها بر اساس مهارت های

Share article:

Permalink:
Add your widget here