جستجوی مقالات فارسی – 
اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر  …

جستجوی مقالات فارسی – اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر …

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش ،
۱-ماده پنتیلن تترازول (PTZ) تهیه شده از شرکت دارویی SIGMA
۲-الکل اتیلیک جهت ضد عفونی محل تزریق
۳-آب مقطر
۴- کلروفرم جهت بیهوشی و کشتن حیوانات پس از انجام آزمایش
۵- اسید پیکریک جهت علامت گذاری موش ها
۲-۳-۲ ابزار و وسایل :
۱-ترازوی دیجیتال با دقت یک ده هزارم(۰۰۰۱/۰) برای توزین دقیق PTZ
۲- ترازوی سه اهرمی با دقت یک دهم گرم (۰۱/۰) جهت توزین موش ها
۳-کورنومتر دیجیتال جهت محاسبه زمان در مراحل مختلف
۴-سرنگ انسولین cc 1 (100 واحدی)
۵- سطل مخصوص برای شنای موش ها (یکی از مراحل استرس)
۶- ظرف مخصوص Restraint برای محدود کردن حرکت موش
۷- بن ماری دیجیتال سرولوژی به منظور داشتن آب با دمای مشخص
۲-۴ گروه های مورد آزمایش :
در این تحقیق دو دسته گروه بندی انجام گرفته است. یکی گروهبندی موش های ماده که به منظور باروری و زایمان مورد استفاده قرار گرفته اند و در دوره های مختلف بارداری خود استرس دیده اند و در ۴ گروه طبقه بندی شده اند. و دومین گروهبندی مربوط به نوزادان نر موش های ماده ایست که استرس دیده اند و در۵ گروه آزمایشی از موش های نر مورد بررسی قرار گرفته و یک گروه شاهد از نرهای خریداری شده که هیچگونه استرسی را تجربه نکرده اند طبقه بندی شده اند تعداد نمونه ها در هر گروه بین ۱۰ تا ۱۶ عدد بوده است
۲-۴-۱ گروه بندی ماده ها:
برای این کار ۱۶ موش ماده در ۴ گروه ۴ تایی قرار گرفته و علامت گذاری شدند و هر موش ماده نیز برای باروری به مدت ۳روز با یک موش نر در یک باکس مخصوص قرار گرفته و پس ازمدت مذکور و سپری شدن دوره بارداری و زایمان، تعداد نوزادان وجنس آنها ثبت گردیده است. در این پژوهش نوع استرس صورت گرفته برای گروه ماده ها مدل استرس هتروژن است که دوره ۹ روزه داشته و طبق برنامه زمانی درج شده درجدول ۱-۲ انجام می گرفته است.گروه بندی ماده ها و زمان مواجه شدن با استرس به صورت زیر انجام گرفته است.
موش ماده و نوزادانش : شکل ۱-۲
جدول ۱-۲: جدول زمانی و نوع استرس هایی که در فرایند استرس هتروژن، موش های ماده با آن مواجه بودند. این کار در ۹ روز متوالی صورت می گرفته است.]۶۷[

این مطلب را هم بخوانید :  سایت مقالات فارسی - اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Duration Agent used Day of treatment
۱۰ min Forced swimming ۱
۳ h Restraint ۲
۲۴ h Water deprivation