سامانه پژوهشی – اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر  …

سامانه پژوهشی – اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر …

تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
گروه ۲ ماده هایی که قبل از بارداری استرس دیده اند و قبلا تجربه بارداری نداشته اند:
تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
استرس
در این گروه ۴ ماده با محدوده وزنی ۱۶۰ تا ۱۸۰گرم در یک باکس قرارداشته و مدل استرس هتروژن به روی آنها انجام گرفته است. پس از اتمام استرس هر کدام در یک باکس و به مدت ۳ روز درمجاورت نر بوده اند. پس ازگذراندن دوره بارداری و زایمان، تعداد و جنس نوزادان ثبت گردیده است. نوزادان نر پس ازمدت ۴۵ روز با رسیدن به محدوده وزنی۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم ابتدا علامت گذاری شده، و سپس در گروههای ۱۶ تایی، بصورت یکروز درمیان، تحت تزریق درون صفاقی PTZ با غلظت ۴۰میلی گرم /کیلوگرم تا ۱۳ بار تزریق قرار گرفته و تشنجات آنها بررسی شده است. ضمنا حیوانات زمانی صرعی یاKindled تلقی می شوند که در سه تزریق متوالی(بعد از تزریق هفتم) مراحل ۴ یا ۵ تشنجی را نشان دهند.
گروه ۳ ماده هایی که قبل از بارداری استرس دیده اند و قبلا بارداری داشته اند : (استرس بین بارداری)
تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
استرس
در این گروه نیز همانند گروه ۲ عمل شده است .
شکل ۲-۴ : علامت گذاری موش ها
گروه ۴ : ماده هایی که درحین بارداری استرس دیده اند و قبلا تجربه بارداری نداشته اند:
تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
استرس
در گروه ۴ هر کدام از ماده ها به جهت باروری به مدت ۳ روز با یک نر در یک باکس قرار داشته و پس ازگذشت ۹ تا ۱۰ روز تحت استرس هتروژن قرار گرفته اند و پس از زایمان تعداد و جنس نوزادان ثبت گردیده است و پس ازمدت ۴۵ روز با رسیدن به محدوده وزنی۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم، وگروه بندی نوزادان نردر گروههای ۱۶ تایی ، بصورت یکروز درمیان تحت تزریق PTZ با غلظت ۴۰میلی گرم /کیلوگرم تا ۱۳ بار تزریق قرار گرفته و تشنجات آنها بررسی شده است.
گروه ۵ : ماده هایی که خود استرس ندیده و نوزادان نر آنها استرس جدایی از مادر داشته اند:
تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
استرس جدایی از مادر
در گروه ۵ ماده ها تحت باروری قرار گرفته و پس از گذراندن دوره بارداری و زایمان تعداد و جنس نوزادان آنها ثبت گردیده است. نوزادان نر از ۴ روزگی تحت استرس جدایی از مادر به مدت ۱۰ روز قرار گرفتند در هر روز نیز ۶ ساعت (دو دوره ۳ ساعته) از مادر جدا شده و به درون سطلی که در بن ماری ۳۵ درجه گذاشته شده بود منتقل می شدند. پس از گذشت دوره نوزادی و بزرگ شدن آنها و رسیدن به محدوده وزنی ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرمی همانند گروههای دیگر تحت تزریق PTZ قرار گرفته و تشنجات آنها بررسی شد.
شکل ۲-۶: استرس جدایی از مادر
شکل ۲-۵ : نوزادان نر موش ماده )
گروه ۶ : ماده هایی که در بارداری قبلی خود استرس دیده اند.:
استرس
تزریق PTZ و بررسی کیندلینگ
۴۵ روز
دوره بارداری
در این گروه از ماده های گروه ۴ استفاده شده است بطوریکه پس از زایمان ماده های گروه ۴ و بزرگ شدن نوزادان آنها، مجددا تحت باروری قرار گرفته و پس از زایمان دوم، نوزادان نر آنها همانند گروه ۲و۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۵ شاخص های مورد آزمایش:
به هنگام تزریق PTZ در تمام گروهها بلافاصله زمان گیری توسط کورنومتردیجیتال انجام گرفته و به مدت ۲۰ دقیقه پس از تزریق حیوان از لحاظ بروز درجات مختلف تشنج تحت نظر قرار گرفته است. در مدت۲۰ دقیقه ۳ زمان بطور دقیق ثبت و بررسی های مقایسه ای لازم بین گروههای مختلف روی آن انجام شده است.زمان های ثبت شده عبارتند از:
۱- زمان شروع تزریق تا شروع تشنج .
۲- زمان شروع تشنج تا رسیدن به مرحله ۵ .