مقاله دانشگاهی – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  …

مقاله دانشگاهی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

متغیر

فرسودگی شغلی

بعد فردی-روان شناختی

پیرسون

رابطه

نوع رابطه

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

وجود دارد

معکوس

۲۰۰/۰

۴۴۷/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۳، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار، نمرات فرسودگی شغلی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۳- نمودار پراکنش بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی
۴-۳-۴- بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد فردی- پرورش روح معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فردی- پرورش روح معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی برابر ۲۴۵/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد فردی- پرورش روح معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۴) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۰۶۰/۰ است، به عبارت دیگر ۶ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۶ درصد تغییرات نمرات فرسودگی شغلی معلمان به وسیله بعد فردی- پرورش روح معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۴).
جدول ۴-۳- ۴- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر فرسودگی شغلی