متن کامل – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع  …

متن کامل – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

پیرسون

رابطه

نوع رابطه

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

وجود دارد

معکوس

۰۸۲/۰

۲۸۷/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۵، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات بعد گروهی معنویت محیط کار، نمرات فرسودگی شغلی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۵- نمودار پراکنش بین بعد گروهی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی
۴-۳-۶- بعد سازمانی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی برابر ۳۵۱/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۶) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۲۳/۰ است، به عبارت دیگر ۳/۱۲ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۳/۱۲ درصد تغییرات نمرات فرسودگی شغلی معلمان به وسیله بعد سازمانی معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۶).
جدول ۴-۳- ۶- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر فرسودگی شغلی
بعد سازمانی معنویت پیرسون رابطه نوع رابطه