ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

وجود دارد

معکوس

۱۲۳/۰

۳۵۱/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۶، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات بعد سازمانی معنویت محیط کار، نمرات فرسودگی شغلی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
نمودار ۴-۳- ۶- نمودار پراکنش بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی
۴-۳-۷- معنویت محیط کار با خستگی عاطفی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین معنویت محیط کار و خستگی عاطفی رابطه وجود ندارد.
: بین معنویت محیط کار و خستگی عاطفی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر معنویت محیط کار و خستگی عاطفی برابر ۳۰۴/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین معنویت محیط کار و خستگی عاطفی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۷) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۰۹۲/۰ است، به عبارت دیگر ۲/۹ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۲/۹ درصد تغییرات نمرات خستگی عاطفی معلمان به وسیله معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۷).
جدول ۴-۳- ۷- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین معنویت محیط کار و خستگی عاطفی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر خستگی عاطفی
معنویت محیط کار پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی