متن کامل – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان  …

متن کامل – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان …

معنی داری

تعداد

وجود دارد

معکوس

۰۹۲/۰

۳۰۴/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۷، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات معنویت محیط کار، نمرات خستگی عاطفی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۷- نمودار پراکنش بین معنویت محیط کار و خستگی عاطفی
۴-۳-۸- معنویت محیط کار با مسخ شخصیت معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین معنویت محیط کار و مسخ شخصیت رابطه وجود ندارد.
: بین معنویت محیط کار و مسخ شخصیت رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر معنویت محیط کار و مسخ شخصیت برابر ۳۵۹/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین معنویت محیط کار و مسخ شخصیت در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۸) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۲۹/۰ است، به عبارت دیگر ۹/۱۲ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۹/۱۲ درصد تغییرات نمرات مسخ شخصیت معلمان به وسیله معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۸).
جدول ۴-۳- ۸- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین معنویت محیط کار و مسخ شخصیت معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر مسخ شخصیت
معنویت محیط کار پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد