مقاله علمی با منبع : 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  …

مقاله علمی با منبع : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

معکوس

۱۲۹/۰

۳۵۹/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۸، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات معنویت محیط کار، نمرات مسخ شخصیت معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۸- نمودار پراکنش بین معنویت محیط کار و مسخ شخصیت
۴-۳-۹- معنویت محیط کار با فقدان موفقیت شخصی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی رابطه وجود ندارد.
: بین معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی برابر ۳۱۷/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۹) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۰۰/۰ است، به عبارت دیگر ۱۰ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۱۰ درصد تغییرات نمرات فقدان موفقیت شخصی معلمان به وسیله معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۹).
جدول ۴-۳- ۹- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر فقدان موفقیت شخصی
معنویت محیط کار پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد معکوس ۱۰۰/۰