دسته بندی علمی – پژوهشی : 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

۳۱۷/۰-

۰۰۰/۰

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۹، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات معنویت محیط کار، نمرات فقدان موفقیت شخصی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۹- نمودار پراکنش بین معنویت محیط کار و فقدان موفقیت شخصی
۴-۳-۱۰- بعد فردی- روان شناختی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی برابر ۵۶۳/۰ و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۰) مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۳۱۷/۰ است، به عبارت دیگر ۷/۳۱ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۷/۳۱ درصد تغییرات نمرات رضایت شغلی معلمان به وسیله بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۰).
جدول ۴-۳- ۱۰- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر رضایت شغلی
بعد فردی-روان شناختی معنویت پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد مستقیم ۳۱۷/۰
۵۶۳/۰ ۰۰۰/۰