ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۱۰، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار، نمرات رضایت شغلی معلمان افزایش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۱۰- نمودار پراکنش بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و رضایت شغلی
۴-۳-۱۱- بعد فردی- پرورش روح معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و رضایت شغلی برابر ۳۴۳/۰ و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۱) مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۱۷/۰ است، به عبارت دیگر ۷/۱۱ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۷/۱۱ درصد تغییرات نمرات رضایت شغلی معلمان به وسیله بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۱).
جدول ۴-۳- ۱۱- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

این مطلب را هم بخوانید :  مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در ...

متغیر رضایت شغلی
بعد فردی-پرورش روح معنویت پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد مستقیم ۱۱۷/۰
۳۴۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰۶