ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

نمودار ۴-۳- ۱۲- نمودار پراکنش بین بعد گروهی معنویت محیط کار و رضایت شغلی
۴-۳-۱۳- بعد سازمانی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی برابر ۳۶۳/۰ و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۳) مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۳۲/۰ است، به عبارت دیگر ۲/۱۳ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۲/۱۳ درصد تغییرات نمرات رضایت شغلی معلمان به وسیله بعد سازمانی معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۳).
جدول ۴-۳- ۱۳- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر رضایت شغلی
بعد سازمانی معنویت پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد مستقیم ۱۳۲/۰
۳۶۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰۶
این مطلب را هم بخوانید :  ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی ...

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۱۳، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات سازمانی معنویت محیط کار، نمرات رضایت شغلی معلمان افزایش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۱۳- نمودار پراکنش بین بعد سازمانی معنویت محیط کار و رضایت شغلی
۴-۳-۱۴- رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه وجود ندارد.