ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

: بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی برابر ۶۷۳/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۴) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۴۵۳/۰ است، به عبارت دیگر ۳/۴۵ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۵/۲ درصد تغییرات نمرات فرسودگی شغلی معلمان به وسیله رضایت شغلی آنها توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۴).
جدول ۴-۳- ۱۴- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

متغیر فرسودگی شغلی
رضایت شغلی پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد معکوس ۴۵۳/۰
۶۷۳/۰- ۰۰۰/۰ ۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۱۴، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات رضایت شغلی، نمرات فرسودگی شغلی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۱۴- نمودار پراکنش بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
۴-۳-۱۵- رضایت شغلی با خستگی عاطفی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی رابطه وجود ندارد.
: بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی برابر ۶۴۴/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۵) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۴۱۵/۰ است، به عبارت دیگر ۵/۴۱ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۵/۴۱ درصد تغییرات نمرات خستگی عاطفی معلمان به وسیله رضایت شغلی آنها توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۵).
جدول ۴-۳- ۱۵- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان