ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

متغیر خستگی عاطفی
رضایت شغلی پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد معکوس ۴۱۵/۰
۶۴۴/۰- ۰۰۰/۰ ۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۱۵، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات رضایت شغلی، نمرات خستگی عاطفی معلمان کاهش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۱۵- نمودار پراکنش بین رضایت شغلی و خستگی عاطفی
۴-۳-۱۶- رضایت شغلی با مسخ شخصیت معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین رضایت شغلی و مسخ شخصیت معلمان رابطه وجود ندارد.
: بین رضایت شغلی و مسخ شخصیت معلمان رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و مسخ شخصیت برابر ۴۰۸/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین رضایت شغلی و مسخ شخصیت در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۱۶) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۱۶۷/۰ است، به عبارت دیگر ۷/۱۶ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۷/۱۶ درصد تغییرات نمرات مسخ شخصیت معلمان به وسیله رضایت شغلی آنها توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۱۶).
جدول ۴-۳- ۱۶- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رضایت شغلی و مسخ شخصیت معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان