سامانه پژوهشی – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی  …

سامانه پژوهشی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

۲۹۴/۰

۳

۴-۳-۱۹- جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و رضایت شغلی به دو رده و جنسیت نیز به دو رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.رضایت شغلی) و (جنسیت) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۶۹/۴ و p-مقدار برابر ۱۹۶/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار. رضایت شغلی) مستقل از جنسیت، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت جنسیت به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۱۹).
جدول ۴-۳- ۱۹- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان با توجه به جنسیت آنها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۶۹/۴ ۱۹۶/۰ ۳

۴-۳-۲۰- سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی به دو رده و سطح تحصیلات به پنج رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) و (سطح تحصیلات) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۶۶/۱۴ و p-مقدار برابر ۲۶۰/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) مستقل از سطح تحصیلات، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت سطح تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۲۰).
جدول ۴-۳- ۲۰- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان با توجه به سطح تحصیلات آنها

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۶۶/۱۴ ۲۶۰/۰