سامانه پژوهشی – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  …

سامانه پژوهشی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۱۲

۴-۳-۲۱- سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و رضایت شغلی به دو رده و سطح تحصیلات به پنج رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.رضایت شغلی) و (سطح تحصیلات) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۳۷/۱۳ و p-مقدار برابر ۳۴۳/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار. رضایت شغلی) مستقل از سطح تحصیلات، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت سطح تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۲۱).
جدول ۴-۳- ۲۱- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان با توجه به سطح تحصیلات آنها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۳۷/۱۳ ۳۴۳/۰ ۱۲

۴-۳-۲۲- سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی به دو رده و سابقه کار به چهار رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) و (سابقه کار) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۹۹/۶ و p-مقدار برابر ۶۳۸/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) مستقل از سابقه کار، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت سابقه کار به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۲۲).
جدول ۴-۳- ۲۲- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان با توجه به سابقه کار آنها

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۹۹/۶ ۶۳۸/۰ ۹