مقاله – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در  …

مقاله – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۴-۳-۲۳- سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و رضایت شغلی به دو رده و سابقه کار به چهار رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.رضایت شغلی) و (سابقه کار) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۷۵/۷ و p-مقدار برابر ۵۵۹/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار. رضایت شغلی) مستقل از سابقه کار، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت سابقه کار به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۲۳).
جدول ۴-۳- ۲۳- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان با توجه به سابقه کار آنها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۷۵/۷ ۵۵۹/۰ ۹

۴-۳-۲۴- وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است
برای انجام لگ خطی، متغیر معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی به دو رده و وضعیت تأهل به سه رده تقسیم گردید و با توجه به گام چهارم کناری بسنده آخرین فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) و (وضعیت تأهل) و با توجه به اینکه آماره این آزمون برابر ۰۱/۹ و p-مقدار برابر ۱۷۳/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا فرض (معنویت محیط کار.فرسودگی شغلی) مستقل از وضعیت تأهل، پذیرفته می شود. لذا می توان نتیجه گرفت وضعیت تأهل به عنوان متغیر مداخله گر نمی تواند به رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان تأثیری وارد کند (جدول ۴-۳-۲۴).
جدول ۴-۳- ۲۴- تحلیل لگ خطی، رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان با توجه به وضعیت تأهل آنها

آماره معنی داری درجه آزادی
نسبت درستنمایی ۰۱/۹ ۱۷۳/۰ ۶