انواع بازی از نظر علم روانشناسی- قسمت 2

آشنا می شود و با دیگران به روابط متقابل می پردازد و از این طریق دامنه دوستی های خود را گسترش داده، نوعی از زندگی اجتماعی را یاد می­گیرد این گونه بازی ها معطوف به رشد اجتماعی فرداست ولی رشد روانی و جسمی را هم در بر می گیرد(فصیح، 1383).

[1] -Recaptiulation Theory

[2] -staniey Hall

[3] -Virginia Axline

[4] -Frieedric Frobel

[5] -Practical Games

[6] -Symbolic Games

[7] -Games With ruler

[8] -Constructive

[9] -Margarat Lan Fald

[10] -Forgotten Self

[11] -Games With rules

[12] -Formation Games

[13] -Charlotte Buhler

[14] -Mack believe

  • 2