بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۴

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۴

[۱۳]. ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق احمد امین و احمد الزین و ابراهیم ابیاری، قاهره: بینا، بیچا، ۱۹۴۰م و بتحقیق محمد سعید عریان، ۱۳۷۲هـ.ش.
[۱۴]. ابن عساکر، علی ، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق محمد احمد، دمشق: بینا، ۱۹۵۱-۱۹۵۴م.
[۱۵]. ابن عماد، شهاب الدین عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق الأرناووط، بیروت: دارابن کثیر، چ اول،۱۹۸۶م.
[۱۶]. ابن قتیبه دینوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، مصر: بینا، بی تا.
[۱۷]. ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر، ۱۹۸۶م.
[۱۸]. ابن مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، حققه و قدم له الدکتور ابوالقاسم امامی، تهران:سروش، چ اول، ۱۳۶۶هـ.ش.
[۱۹]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت: داراحیاءالتراث العربی، ۱۴۰۸هـ.ق-۱۹۸۸م.
[۲۰]. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت: دارالمعرفه، چاپ اول، ۱۳۹۸هـ.ق. و ترجمه محمد رضا مجدد، تهران: بینا، چ دوم، ۱۳۶۶هـ.ش.
[۲۱]. ابنابی حاتم، عبدالرحمن، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق اسعد محمد الطیب، عربستان: مکتبه نزار مصطفی الباز، چ سوم، ۱۴۱۹هـ.ق.
[۲۲]. ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیه، قاهره: دارالفکر العربی، بیچا، بیتا.
[۲۳]. اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر،تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم، تحقیق نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، ۱۳۷۵هـ.ش.
[۲۴]. اصبهانی، ابونعیم، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء، مصر: مکتبه الخانجی، بیچا، ۱۳۵۷-۱۳۵۱هـ.ق. و تحقیق سعید بن سعدالدین خلیل اسکندرانی، بیروت-لبنان: داراحیاء التراث العربی.
[۲۵]. اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، کتاب الاغانی، قاهره: بینا، بیچا، ۱۹۲۷م.
[۲۶] . اندلسی، ابو حیان محمدبن یوسف، البحرالمحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل ، دارالفکر، بیروت، ۱۴۲۰هـ.ق.
[۲۷]. اوزجندی، حسن بن منصور، الفتاوی الهندیه المسمی بالفتاوی، قاهره،: بینا، بیچا،۱۳۱۰هـ.ق.
[۲۸]. ایازی، سید محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۴هـ.ق.
[۲۹]. بخاری، محمد بن اسماعیل، کتاب التاریخ الکبیر، حیدرآباد، ۱۳۶۰هـ.ش.
[۳۰]. بستی، ابن حبان تمیمی، کتاب الثقات، زیر نظر سید شرف الدین احمد، حیدرآباد، دایره المعارف العثمانیه، بیچا، بیتا.
[۳۱]. بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، الفرق بین الفرق ، تهران: امیرکبیر، به خامه و اهتمام محمد جواد مشکور، چ دوم، ۱۳۴۴هـ.ش.
[۳۲]. بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، بیروت: دارالفکر،بیچا، ۱۴۰۵هـ.ق-۱۹۸۵م.
[۳۳]. بلاذری، احمد بن یحیی ، انساب الاشراف، بیجا :نشر القدس، ۱۹۷۱م.
[۳۴]. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل واسرار التاویل، تحقیق عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چ اول، ۱۴۱۸هـ.ق.
[۳۵]. ثعالبی، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل، لطائف المعارف، تحقیق ابراهیم ابیاری و حسن کامل، قاهره: بینا، بیچا، ۱۹۶۰م.
[۳۶]. ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق محمد، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چ اول، ۱۴۲۲هـ.ق.
[۳۷]. جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، البیان و التبیین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، قاهره، بیجا: بینا، چ دوم و سوم، ۱۹۶۰م.
[۳۸]. جرجانی، سید شریف، التعریفات، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ دوم، ۱۳۶۶هـ.ش.
[۳۹]. جصاص، احمد بن علی،آیات الاحکام، کتاب ارث، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت: داراحیاء التراث العربی،بیچا، ۱۴۰۵هـ.ق.
[۴۰]. جمعی از نویسندگان، دائرهالمعارف تشیع، تهران: نشر سعید محبی، چ اول، ۱۳۷۳هـ.ش.
[۴۱]. جنایی، کاظم، تخطیط مدینه الکوفه عن المصادر التاریخیه و الاثریه، مقدمه احمد فکری، بغداد: مجمع العلمی العراقی، بیچا، ۱۳۸۶هـ.ش.
[۴۲]. جهشیاری، محمد بن عبدوس، کتاب الوزراء و الکتاب، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شبلی، قاهره: بینا،بیچا، ۱۹۳۸م.
[۴۳]. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، کتاب میراث، تحقیق میرزا ولی الله اشراقی سرابی، تهران: انتشارات نوید، چ دوم، ۱۴۰۴هـ.ق.
[۴۴]. حسینی واسطی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، چ اول، ۱۴۱۴هـ.ق -۱۹۹۴م.
[۴۵]. حموی، یاقوت، معجم الادباء، بیروت: دارالغرب الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۴هـ.ق.
[۴۶]. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، دراسه و تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه، بیچا، بیتا.
[۴۷]. خواند میر، غیاث الدین بن همام، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام، چ دوم، بیتا.
[۴۸]. خویی، سید ابو القاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی، بی تا، بی نا. و قم: المطبعه العلمیه، دارالثقلین،الطبعه الثالثه، ۱۹۷۴م، ۱۴۱۸هـ.ق.