دسترسی متن کامل – 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

[۴۹]. ___________، معجم رجال الحدیث، بیروت- لبنان، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۹هـ.ق،۱۹۸۹م.
[۵۰]. داودی، محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت : دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.
[۵۱]. دمشقی، جمال الدین، تاریخ الجهمیه والمعتزلیه، بیروت: مؤسسه الرساله، بیچا، ۱۳۹۹هـ.ق- ۱۰۷۹م.
[۵۲]. دوری، عبدالعزیز، الجذور التاریخیه للشعوبیه، بیروت: بینا، بیچا، ۱۹۶۲م.
[۵۳]. دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله بن مسلم ، الامامه و السیاسه المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق استاد علی شیری، بیروت: دارالاضواء، بیچا،۱۴۱۰هـ.ق- ۱۹۹۰م.
[۵۴]. ___________________________،عیون الاخبار، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی، ۱۹۲۵- ۱۹۳۰م. و قاهره: بینا، ۱۹۲۵م.
[۵۵]. ____________________________، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره: بینا، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۵۶]. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ الاسلام، تحقیق دکتر عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالکتب العربی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۱هـ.ق- ۱۹۹۱م.
[۵۷]. ___________________________، سیر اعلام النبلاء، بیروت، چ دوم، ۱۹۸۲م.
[۵۸]. ___________________________، التفسیر و المفسرون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۶هـ.ق- ۱۹۷۶م.
[۵۹]. __________________________، میزان الاعتدال، تحقیق علی محمد البجاوی، دارالفکر، بیتا، بیچا، بیتا.
[۶۰]. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، بیجا: نشر دارالکتب الحدیث، الطبعه الثانیه، ۱۹۷۶م.
[۶۱]. راجحی، عبده، اللهجه العربیه فی القراءه، مصر: دارالمعارف، بیچا، ۱۹۶۹م.
[۶۲]. رازی، ابوالفتوح، تفسیر ابوالفتوح رازی، تصحیح مهدی الهی قمشهای، تهران: بینا، چ سوم، ۱۳۳۴هـ.ش.
[۶۳]. رازی، احمد بن فارس بن زکریا، معجم المقاییس اللغه، بیجا: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰بیچا، هـ.ق-۱۹۹۹م.
[۶۴]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق- بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، چ اول، ۱۴۱۲هـ.ق.
[۶۵]. زبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس، مصر: مطبعه الخیریه، بیچا، بیتا.
[۶۶]. زرکشی، محمّدبن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دارالمعرفه،۱۴۱۰هـ.ق.
[۶۷]. زرکلی، خیرالدین، الاعلام قاموس تراجم، تحقیق مرعشلی و دیگران، بیروت: دارالعلم للملایین، چ هشتم،۱۹۸۹م.
[۶۸]. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، چ سوم، ۱۴۰۷هـ.ق.
[۶۹]. سبحانی، جعفر، الالهیات، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چ چهارم، ۱۴۱۳هـ.ق.
[۷۰]. ________، محاضرات فی الالهیات، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۰هـ.ق.
[۷۱]. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دمشق- بیروت: طبع منشورات رضی، بیدار- عزیزی، ۱۴۰۷هـ.ق-۱۹۸۷م و دمشق-بیروت: دارابن کثیر، الطبعه الاولی، ۱۹۸۷م.
[۷۲]. شعرانی، ابوالحسن، فهرست مشاهیر القراء ایران، بیجا: بینا، ۱۳۷۴هـ.ق.
[۷۳]. شیبانی، محمد بن حسن، کتاب الاصل، تحقیق ابوالوقاء افغانی، حیدرآباد: بینا، بیچا، ۱۹۷۳م.
[۷۴]. صدر، حسن، تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام، نشر نجف، ص۲۸۴٫و بیروت: دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۸۲هـ.ش.
[۷۵]. صنعانی، اسماعیل بن یحیی، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت: بینا، بیچا،۱۹۷۰ م.
[۷۶]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم:دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷هـ.ق.
[۷۷]. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم ، ۱۳۵۰هـ.ش-۱۴۱۲هـ.ق.
[۷۸]. _______________، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران: ناصر خسرو، چ سوم، ۱۳۷۲هـ.ش. و تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره:بینا، ۱۹۶۶-۱۹۷۰م و جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه، چ اول، ۱۴۱۲هـ.ق.
[۷۹]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: المکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، الطبعه الاولی، ۱۳۸۶هـ.ش. و محقق، مصحح: سید احمد حسینی، تهران: کتابفروشی مرتضوی،بیچا، ۱۴۱۶هـ.ق.
[۸۰]. طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دارالاضواء، بیچا، بیتا.
[۸۱]. عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، النکت علی کتاب ابن الصلاح، تحقیق سبیع بن هادی عمیر، ریاض: بینا، چ دوم، ۱۴۰۸هـ.ق.
[۸۲]. __________________، تهذیب التهذیب، بیروت: دارصادر، چ اول، ۱۳۲۵هـ.ق.
[۸۳]. _________________، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تحقیق سلیمان عبدالغفار و محمد احمد عبدالعزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه، چ دوم، ۱۴۰۷هـ.ق.
[۸۴]. _________________، الاصابه فی تمییز الصحابه، قاهره، بینا، بیچا، ۱۹۲۸م و بیروت: دارالکتاب العربی.