بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۶

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۶

[۸۵]. _________________،لسان المیزان، بیروت- لبنان: دارالفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۰۷هـ.ق.- ۱۹۸۷م.
[۸۶]. عسکری، أبوهلال، کتاب الاوائل، تحقیق محمد مصری و ولی قصاب، دمشق: بینا ،بیچا، ۱۹۷۵م.
[۸۷]. عسکری، سید مرتضی، ائمه علیهم السلام و احیاء دین، مقدمه از محمد علی جاودان، بیجا: بینا، بیتا.
[۸۸]. فراهیدی، خلیل‏بن احمد، العین، قم: منشورات دارالهجره، بیچا، بیتا.
[۸۹]. فسوی، یعقوب بن سفیان، کتاب المعرفه و التاریخ، تحقیق اکرم ضیاء العمری، بغداد: بینا، بیچا، ۱۹۷۴-۱۹۷۶م.
[۹۰]. فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی، بیچا، بیتا.
[۹۱]. قرطبی،ابوعبدالله محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت- لبنان: احیاء التراث العربی،بیچا ۱۹۶۷م.
[۹۲]. قفطی، جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف، انباه الرواه علی انباه النحاه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: المکتبه العصریه، الطبعه الاولی، ۱۴۲۴هـ.ق- ۲۰۰۴م.
[۹۳]. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا،کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و وزارت ارشاد اسلامی، چ اول، ۱۳۶۸هـ.ش.
[۹۴]. قمی، سعد بن عبدالله بن ابی خلف الاشعری، المقالات و الفرق، تصحیح و مقدمه و تعلیقات از دکتر محمد جواد مشکور، بی جا: انتشارات علمی و فرهنگی، بیچا،۱۳۶۱هـ.ش.
[۹۵]. قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، چاپ ایران، ۱۳۵۵هـ.ق، بیتا.
[۹۶]کاظمی، جواد بن سعید، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ دوم، ۱۳۶۵هـ.ش.
[۹۷]. کلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الروضه من الکافی، با شرح و تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، ج اول، بیتا.
[۹۸].____________________________ ، اصول کافی، بیجا: بینا، بیتا.
[۹۹]. گولدزیهر، مذاهب التفسیر الاسلامی، ترجمه عبدالحلیم نجار،تهران: پیام، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۱۰۰]. ماوردی، علی بن محمد بن حبیب، النکت و العیون( تفسیر ماوردی)، راجعه و علق علیه: سید عبدالمقصور بن عبدالرحیم، بیروت- لبنان: مؤسسه الکتب الثقافیه، الطبعه الثانیه، ۱۴۲۸هـ.ق، ۲۰۰۷م.
[۱۰۱]. مبرد، محمد بن یزید، الکامل فی الادب،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و سید شحاته، قاهره: بینا، بیتا.
[۱۰۲]. مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بیچا، بیتا.
[۱۰۳]. مروزی، عبدالکریم بن محمد بن منصور خراسانی، انساب الاشراف، قدم لها: محمد احمد طاق، بیروت- لبنان، داراحیاء التراث العربی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۹هـ.ق.- ۱۹۹۹م.
[۱۰۴]. مزی، ابوالحجاج، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرساله، چ اول، ۱۴۰۸هـ.ق.
[۱۰۵]. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، تنبیه الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، ۱۳۸۲هـ.ش. و تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹هـ.ش. و التفسیر والمفسرون، مشهد: الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه ،چاپ اول، ۱۴۱۸هـ.ش و قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۸۰هـ.ش.
[۱۰۶]. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد: الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه، چ اول، ۱۴۱۸هـ.ق. و التفسیر و الممفسرون، قم: انتشارات ذویالقربی، ۱۳۸۰هـ.ش.
[۱۰۷]. معصوم شیرازی، محمد، طرائق الحقائق، مصحح محمد جعفر محبوب، بیچا، بیتا.
[۱۰۸]. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمه محمد باقر ساعدی خراسانی ،۱۳۶۴هـ.ش.
[۱۰۹]. مؤلفی ناشناخته، اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و ولده، تحقیق عبدالعزیز الدوری، بیروت: دارالطلیعه، ۱۳۹۱هـ. ش.
[۱۱۰]. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، تحقیق محمد جواد النائینی، بیروت: دارالاضواء، الطبعه الاولی، ۱۴۰۸هـ.ق- ۱۹۸۸م.
[۱۱۱]. نخجوانی، هندوشاه بن سنجر بن عبدالله، تجارب السلف، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران: بینا، چ دوم، ۱۳۴۴هـ.ش.
[۱۱۲]. وکیع، محمد بن خلف بن حیان، کتاب اخبار القضاه، تحقیق عبدالعزیز مصطفی المراغی، قاهره: بینا، ۱۹۷۴م.
[۱۱۳]. هدی جاسم، محمد، المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم، بیجا: مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۳۷۲هـ.ش- ۱۹۹۴م.
منابع فارسی
[۱]. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ دوم، ۱۳۸۶هـ.ش.
[۲]. ____________،خاندان نوبختی، تهران: کتابخانه طهوری، چ سوم، ۱۳۵۷هـ.ش.
[۳]. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات جاویدان، چ اول و هشتم، ۱۳۸۰و ۱۳۷۳هـ.ش.
[۴]. ابن اثیر جزری، عزالدین ابو الحسن علی بن عبدالواحد ، الکامل فی التاریخ، ترجمه سید محمد حسین روحانی، تهران: انتشارات اساطیر، بیچا، ۱۳۷۰هـ.ش.
[۵]. ابن اسفندیارکاتب، بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب، تاریخ طبر
ستان
، تصحیح عباس اقبال، باهتمام محمد رمضانی مدیر کتابخانهی خاور، بیچا،۱۳۲۰هـ.ش.
[۶]. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ اول، ۱۳۶۴هـ.ش. و تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ دوم، ۱۳۸۳هـ.ش. و تاریخ ابن خلدون ، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ اول، ۱۳۶۶هـ.ش.