بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸

[۴۳]. خلیل الله مقدم، احمد، تاریخ مستند ایران و جهان از عهد باستان تا عصر پهلوی، تهران: انتشارات جمالی پور با همکاری انتشارات دژ، ۱۳۸۰٫
[۴۴]. درودی، موسی، نخستین مفسران پارسی نویس، تهران: انتشارات نور فاطمه(س)، ۱۳۶۴هـ.ش.
[۴۵]. دولانس، شارل، تاریخ جهانی پیش از تاریخ تا قرن ۱۶، ترجمه احمد بهمنمنش، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دهم، ۱۳۸۵هـ.ش.
[۴۶]. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، تهران: سیروس، بیچا، ۱۳۳۴هـ.ش.
[۴۷]. دیکسون، عبدالامیر، بررسی سیاسی خلافت اموی، ترجمه گیتی شکری، تهران: انتشارات طهوری، چ اول ،۱۳۸۱هـ.ش.
[۴۸]. رازی، ابوحاتم، اعلام النبوه، مناظره محمد زکریای رازی با ابوحاتم رازی، ترجمه و تعلیقات سید علی اکبر واعظ موسوی( محب الاسلام)، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چ اول، ۱۳۷۷هـ.ش.
[۴۹]. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران: امیر کبیر، چاپ: سوم، ۱۳۶۹هـ.ش.
[۵۰]. رستگار، پرویز، سه گفتار در تفسیر، قرائت و تکوین قرآن کریم، تهران: نشر هستی نما، ۱۳۸۸٫
[۵۱]. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن، قم: جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۷هـ.ش.
[۵۲]. رضوی اردکانی، سید ابوفاضل، شخصیت و قیام زید بن علی(ع)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۵۳]. رناث- گلدزیهر- افتخارزاده، اسلام در ایران- شعوبیه- نهضت مقاومت ملی ایران علیه امویان و عباسیان، ترجمه و تحقیق و تألیف محمود افتخارزاده، مترجمان محمود افتخارزاده- محمد حسن عضدانلو، تهران: مولف، چ اول، ۱۳۷۱هـ.ش.
[۵۴]. زرگری نژاد، غلامحسین، تاریخ صدر اسلام ( عصر نبوت)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت)، چ دوم، ۱۳۸۳هـ.ش.
[۵۵]. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران(۲) ( کشمکش با قدرتها)، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چ اوّل، ۱۳۶۷و چ سوم، ۱۳۷۲هـ.ش.
[۵۶]. _____________، دو قرن سکوت، تهران: جاویدان ،چ ششم ، ۱۳۵۵هـ.ش.
[۵۷]. زیدان، جرجی ، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش علی جواهر کلام، تهران: امیرکبیر، چ هشتم، ۱۳۷۳هـ.ش و چ ششم، ۱۳۶۹هـ.ش.
[۵۸]. سامی، علی، نقش ایران در فرهنگ اسلامی، شیراز: انتشارات نوید، چ اول، ۱۳۶۵هـ.ش.
[۵۹]. سپهری، محمد، تمدن اسلام در عصر امویان، تهران: چاپ و نشر بین الملل، چ اول ، ۱۳۸۹هـ.ش.
[۶۰]. سجادی، سیدجعفر، روشهای تفسیر قرآن، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱هـ.ش.
[۶۱]. سجادی، صادق، تاریخ برمکیان، تهران: بنیاد موقوفات محمد افشار، چ اول ، ۱۳۸۴هـ.ش.
[۶۲]. سرافراز، علی اکبر و آورزمانی، فریدون، سکه های ایران، تهران: انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۷۹هـ.ش.
[۶۳]. شاهرودی، عبدالوهاب، ارغوان آسمانی، جستاری در قرآن، عرفان و تفاسیر عرفانی،
رشت: کتاب مبین، چ اول، ۱۳۸۳ هـ.ش.
[۶۴]. شانهچی، کاظم، تاریخ حدیث، تهران: سمت، چ اول، ۱۳۷۷ هـ.ش.
[۶۵]. شریعت، محمد جواد، چهارده روایت در قرائت قرآن مجید، بیجا: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، ۱۳۷۰هـ.ش.
[۶۶]. شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ترجمه مصطفی خالقداد.
[۶۷]. هاشمی، تهران: انتشارات اقبال، چ سوم،۱۳۶۲هـ.ش و توضیح الملل، ترجمه کتاب الملل و النحل، مترجم سید محمد رضا جلالی نائینی، تهران: شرکت افست، ۱۳۵۸هـ.ش.
[۶۸]. شیخ صدوق، ابو جعفر علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، عیون اخبار الرضا، ترجمه محمد تقی اصفهانی مشهور به آقا نجفی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بیچا، بیتا.
[۶۹]. صادقی، علی اشرف، تکوین زبان فارسی، تهران: نشر دانشگاه آزاد ایران، بیچا،۱۳۵۷ هـ.ش.
[۷۰]. صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ نهم، ۱۳۶۸هـ.ش.
طباطبائی،تفسیر المیزان ، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی و محمد خامنه، بی جا: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، بیتا و ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، چ سوم، ۱۳۶۷هـ.ش.
[۷۱]. طبری، محمد بن جریر،تاریخ الرسل و الملوک الملل، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر،بیچا، ۱۳۷۵هـ.ش و تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بیجا: انتشارات اساطیر، چ دوم، ۱۳۶۲هـ.ش . چ سوم، ۱۳۷۵هـ.ش.
[۷۲]. عسلی، امیر، تاریخ عرب و اسلام، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران: انتشارات گنجینه، بیچا، ۱۳۲۰هـ .ش.
[۷۳]. ______،تاریخ و اسلام، ترجمه فخر داعی گیلانی،بیجا: بینا، بیچا، ۱۹۲۸م.
[۷۴]. عقیقی بخشایشی، عبدالرحمن، طبقات مفسران شیعه، قم: نوید اسلام، چ چهارم، ۱۳۸۷هـ.ش.
[۷۵]. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، بیجا: سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی، بیچا،۱۳۶۶هـ.ش.
[۷۶]. فاضل، محمود، معتزله، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چ اول، ۱۳۶۲هـ.ش.