تحقيق – 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

[۷۷]. فرای، ریچاردن، عصرزرین فرهنگ ایران، تهران: سروش، بیچا، ۱۳۶۳٫
[۷۸]. فلوتن، فان، تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، ترجمه سید مرتضی حائری، تهران: اقبال، بیچا، ۱۳۲۵هـ.ش.
[۷۹]. فیاض، علی اکبر،تاریخ اسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ سیزدهم، ۱۳۸۱هـ.ش.
[۸۰]. قادری، حاتم، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران،بیجا: بینا، چ دوازدهم، ۱۳۹۱هـ.ش.
[۸۱]. قمی، حسن بن محمد بن حسن، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی، تصحیح و تحشیه سید جلال الدین طهرانی، تهران: انتشارات توس، ۱۳۶۱بیچا، هـ.ش.
[۸۲]. کریمان، حسین، سیره و مقام زید بن علی(ع)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، ۱۳۶۴هـ.ش.
[۸۳]. کسروی، احمد، شهریاران گمنام، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چ سوم، ۱۳۵۳هـ.ش.
کمالی دزفولی، سید علی، تاریخ تفسیر، تهران: انتشارات فجر، چ اول، ۱۳۶۴هـ.ش.
[۸۴]. گلدزیهر، اسلام در ایران، ترجمه محمد رضا افتخارزاده، تهران: موسسه نشر میراثهای تاریخی اسلام و ایران، چ اول ، ۱۳۷۱هـ.ش.
[۸۵]. لاهوری، محمد اقبال، سیر فلسفه در ایران، ترجمه امیر حسین آریانپور، تهران: بینا، بیتا.
[۸۶]. مادلونگ، ویلفرد، فرقه های اسلامی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: انتشارات اساطیر، چ دوم، ۱۳۸۱هـ.ش.
[۸۷]. متز، آدم، تمدن اسلامی در قرن چهاردهم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ سوم، ۱۳۷۷ هـ.ش.
[۸۸]. محمدی ری شهری، محمد، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، قم: دارالحدیث، بیچا، ۱۳۹۰هـ.ش.
[۸۹]. محمدی، محمد، ،فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و تأثیر آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران: انتشارات توس، چ اول،۱۳۷۴هـ.ش.
[۹۰]. مدرسی، محمد تقی، امامان شیعه و جنبشهای مکتبی، ترجمه حمید رضا آژیر، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، چ۴، ۱۳۷۸هـ.ش.
[۹۱]. مروتی، سهراب، پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن، تهران: نشر رمز، ۱۳۸۱٫
[۹۲]. مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹هـ.ش و تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، ۱۳۸۲ هـ.ش. و مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،بیچا، ۱۳۴۴هـ.ش.
[۹۳]. مظفر، محمد حسین، تاریخ شیعه، ترجمه محمد باقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸هـ.ش.
[۹۴]. معارف، مجید، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری ضریح، چ اول ، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۹۵]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳هـ.ش.
[۹۶]. مقدسی، مطهر بن طاهر، آفرینش وتاریخ، مقدمه، ترجمه و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: بی نا، چ اول، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۹۷]. _____________، البدء و التاریخ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: آگه، چ اول، ۱۳۷۴هـ.ش.
[۹۸]. مک. کی، ساندرا، ایرانیها: ایران، اسلام و روح یک ملت، ترجمه شیوا رویگردان، تهران: ققنوس،بیچا، ۱۳۸۰هـ.ش.
[۹۹]. ممتحن، حسینعلی، تاریخ سیاسی اسلام در عصر امویان، تهران: دانشگاه شهید، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱بیچا، هـ.ش.
[۱۰۰]. __________، نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، تهران: مؤسسه انتشارات باورداران، ۱۳۶۹هـ.ش و تهران: فرانکین، انتشارات امیر کبیر، بیچا، ۱۳۵۴،۱۳۷۰هـ.ش.
[۱۰۱]. مؤلفی ناشناخته، تاریخ سیستان، به تصحیح ملک الشعرای بهار، تهران: انتشارات معین، بیچا، ۱۳۸۱هـ.ش.
[۱۰۲]. نجدی ناصف، علی، سیبویه پیشوای نحویان، ترجمه محمد فاضلی، انتشارات دانشگاه مشهد، بیچا، ۱۳۵۹هـ.ش.
[۱۰۳]. نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه احمد بن محمد بن نصر قباوی، تلخیص محمد بن زفر بن عمر، تصحیح و تحشیه سید محمد تقی مدرس رضوی، انتشارات توس، چ دوم، بیتا.
[۱۰۴]. ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن اسلام، قم: دفتر نشر معارف، چ چهارم، ۱۳۸۴هـ.ش.
[۱۰۵]. ولهوزن، یولیوس، تاریخ سیاسی صدر اسلام( شیعه و خوارج)، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، قم: نشر معارف اسلامی، چ اول، ۱۳۷۵هـ.ش.
[۱۰۶]. همایی، جلال الدین، تاریخ ادبیات ایران، تهران: بینا، ۱۳۴۰هـ.ش.
[۱۰۷]. ___________، شعوبیه، اصفهان: صائب، ۱۳۶۳هـ.ش.
[۱۰۸]. یعقوبی، احمد بن ابییعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ نهم، ۱۳۸۲هـ.ش و قم: منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۴هـ.ق و چ نهم، ۱۳۷۱هـ.ش.
مقالات
[۱]. الهامی، داود، کوفه پایتخت فعالیت شیعیان، درسهایی از مکتب اسلام، سال ۲۷، شماره۱۱٫
[۲]. الله اکبری، محمد، الرضا من آل محمد (ص)، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره دوم، شماره مسلسل۸، ۱۳۸۰٫