بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

[۳]. حاجی اسماعیلی، دکتر محمد رضا ، تحلیل دستوری برخی از واژههای قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبعه و تأثیر آن در تفسیر قرآن، نشریه علوم قرآن و حدیث، صحیفه مبین، ، شماره ۳۷، بهار و تابستان ۱۳۸۵هـ.ش.
[۴]. خان محمدی، علی اکبر، شعوبیه و تأثیر آن در ادب و فرهنگ عرب و ایران، کیهان فرهنگی، شماره ۲۱، ۱۳۶۴هـ.ش.
[۵]. رجبی، محمد حسین،« بررسی انتخاب کوفه به عنوان مرکز خلافت اسلامی»، مصباح، ش۳و۴، ۱۳۶۵هـ.ش.
[۶]. رضائی ، محمد ، متکلمان مسلمان و مناقشات کلامی پیرامون قرآن ، مجله تخصصی کلام اسلامی ، سال چهاردهم، مسلسل ۵۳٫
[۷]. شاهرخی، سید علاء الدین، تاریخ و فرهنگ اسلامی: نقش ایرانیان کوفه در نهضت مختار، مشکوه، ش۱۰۰، پاییز ۱۳۸۷٫
[۸]. فرج اللهی، فرج الله ، تطور تفسیر در دوره صحابه و تابعین ( سرگذشت علم تفسیر) ، مکتب اسلام- ۴۱-شماره۱۰٫
[۹]. معارف، مجید و لطفی، سیدمهدی، سیر تاریخی اصطلاح تدلیس در حدیث، نشریه علوم قرآن و حدیث پژوهش دینی، ، شماره۱۲، زمستان ۱۳۸۴هـ.ش.
[۱۰]. مفتخری، حسین، خوارج در ایران، تهران، شماره دوم هـ.ش.
[۱۱]. هاشمی ، سید احمد ، تکوین و تطور شیوههای تفکر در نخستین سدههای اسلامی ، مجله تاریخ علم، شماره دوم، پاییز ۱۳۸۳٫هـ.ش.
[۱۲]. قربانپور دشتکی، سیمین، کوفه و تحولات سیاسی صدر اسلام،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۳، ۱۳۸۴هـ.ش.
[۱۳]. علیخانی، علیاکبر، معرفی، نقد و بررسی کتاب اخبار الطوال، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵۴-۵۵، ۱۳۷۹هـ.ش.
[۱۴]. مهدوی راد، محمد علی و رستگار، پرویز، نمونهها و حکم حدیث مدلِّس در صحاح ششگانه اهل سنت، نشریه دانشگاه الزهراء(س)، زمستان ۸۰، شماره ۴۰٫
Abstract
Following the beginning of Muslim conquests, toppling Sassanid Empire in Iran, weakening of Roman Empire’s influence in northern borders of Arabian peninsula and toppling the local governments in north Africa, many people were imprisoned and migrated to Muslim’s territories and became Muslim. Thus, especially in Iraq and cities of Kufa and Basra, an important and influential part of society was formed in Muslim world- called Mawali. Mawali excelled in all fields of Islamic knowledge that one of them is interpretation. However, the outcome of Mawali’s influence in interpretation of Quran is not totally in a perfect condition. After referring to appropriate sources, taking notes from the sources and benefiting from multiple libraries, conducting this research is based on content analysis method. The results are as follows: Firstly, Mawali’s role in changes in the interpretation of holy Quran is not totally useful or destructive. Secondly, in the interpretation rotation of interpreting trace approach to rational interpretation approach, Mawali are as important and undeniable mediators. Thirdly, deep unfamiliarity of Mawali with Arabic language and its precision and elegances can be considered as weaknesses of Mawali’s interpretation. Therefore, conducting this study is essential.
Keywords: Mawali, Rationalism, Iranian, Interpreting trace, Rational interpretation
University of KASHAN faculty of Humon Sciences
Department of Theologe
Thesis
For Degree of Master of Science ( MSC)
In The Field of Hadith and Quranic Sciences
Title
A Study of the Influence of Mawali in the Exegesis of the Holy Quran.
Supervisor:
Dr. Parviz-e-Rastegar-e-Jazi
Advisor:

  1. Mostafa Abbassi Moghaddam

By:
Nahid heydari
December 2013
. فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ سیزدهم، ۱۳۸۱،ص۳٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰، ، چ دوم، ص ۹و۱۰، ؛ ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بی جا، سازمان انتشارات جاویدان، چ هشتم، ۱۳۷۳، ج۱، ص۲۷٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۶، ج۲، ص۳۰۵٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، پیشین، ص ۹٫ ↑
. زرگری نژاد ، غلامحسین، تاریخ صدر اسلام ( عصر نبوت)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت)، ۱۳۸۳، چ ۲، ص۵ ؛ به نقل از حموی، یاقوت ،معجم البلدان، بیروت، دارالکتاب العربیه، بی تا، ج۲،ص۱۳۷٫ ↑