سامانه پژوهشی – 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، پیشین، ۱۳۷۳، ج۱، صص ۲۸و۲۷؛ زرگری نژاد، غلامحسین، پیشین، ص۹و۱۰٫ ↑
. زرگری نژاد ، پیشین به نقل ازحتی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز: کتابفروشی کتابچی حقیقت، بی تا، ج۱، ص۱۶٫ ↑
. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به زرگری نژاد، غلامحسین، تاریخ صدر اسلام، ص۱۳تا ۲۳٫ ↑
. زرگری نژاد، غلامحسین، پیشین، ص ۳۸- ۲۹و ۵۶٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ۱۳۷۳، ج۱، ص۶۲؛ فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ۱۳، ۱۳۸۱، ص۴۳٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران قبل از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ ۲، ۱۳۸۶، ص۳۱۶٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، پیشین، ج۱، ۱۳۷۳، ص۶۴و ۶۵٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، پیشین، ص۳۴ و ۳۲٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ج۱، ۱۳۷۳، ص ۶۴ و ۶۵و ۶۶٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص ۶۲ و ۶۵٫ ↑
. فیاض، علی اکبر، پیشین، ۱۳۸۱،ص۴۷ و ۴۳٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ج۱، ۱۳۷۳ ، ص ۶۹٫ ↑
. همان، ج۱ ص ۷۲٫ ↑
.، افتخارزاده، گلدزیهر، محمود، رناث، اسلام در ایران- شعوبیه- نهضت مقاومت ملی ایران علیه امویان و عباسیان، ترجمه و تحقیق و تالیف محمود افتخارزاده، مترجمان محمود افتخارزاده- محمد حسن عضد دانلو، تهران: مولف، ۱۳۷۱، چ اول، ص۳۷و ۳۸٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ج،۱ ص۱۷۴ ؛ جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال ۴۰هجری، قم: ناشر موسسه در راه حق ، ۱۳۶۶، چ اول، ص۲۱۷-۲۱۹٫ ↑
. مظفر، محمد حسین، تاریخ شیعه، ترجمه محمد باقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸، ص۳۴۵٫ ↑
. بلاذری، فتوح البلدان، ص۱۰۴٫ ↑
. خرگوشی، ابوسعید واعظ، شرف النبی، ترجمه نجم الدین محمود راوندی، تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱، ص۱۶۸٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن ، ج۱، پیشین، ۱۳۷۳؛ قادری، حاتم، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، ص ۱۷؛ طبری بی تا، ج۳، ص۲۲۶؛ جعفریان، رسول، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، پیشین،. ص۱۰۵، ↑
. انصاف پور، غلامرضا، روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی(موسسه انتشارات فرانکین سابق)، ۱۳۵۹، چ اول، ص۳۵۰٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص ۲۲۶و۲۲۴٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، پیشین، ص۳۳۴٫ ↑
. ابن طقطقی، محمد بن علی، الفخری فی الآداب السلطانی، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ دوم، ۱۳۶۰، ص۱۰۵و ۱۰۶٫ ↑
. طبری،محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده،، انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲، چ دوم، ج۴، ص ۱۴۹۰٫ ↑
. بلاذری، فتوح البلدان بخش مربوط به ایران، ترجمه آذرتاش آذرنوش، چ دوم، سروش. ↑
. پیرنیا، حسن، تاریخ کامل ایران قبل از اسلام، تهران: موسسه انتشارات نگاه، چ دوم، ۱۳۸۶، ص ۲۲۷و۲۲۸٫ ↑
. بلاذری، فتوح البلدان، ص۱۵۶٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ج۱، ص۲۵۱٫ ↑
. وجه این تسمیه آن است که به روایتی ایرانیان در صفوف مقدم، خود را با زنجیری به یکدیگر متصل کرده بودند. ↑
. پطرولویچ پطروشفسکی، ایلیا، اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن ۹ هجری ترجمه کریم کشاورز، ص۴۰٫ ↑
. ابراهیم حسن، پیشین، ج۱، ص۲۵۱٫ ↑
. به اصطلاح رومیان( (Hieromax ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص ۲۵۶؛ جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، بیجا: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چ پنجم، ج۴، ۱۳۳۳، ص۶۸۷٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام،همان، ص۳۳۴٫ ↑
>. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تصحیح استاد علامه محمد فروزان، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ دوم، ۱۳۶۴، ص۳٫ ↑

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است