دسترسی متن کامل – 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

. ابراهیم حسن، حسن، پیشین،ج۱، ص ۲۵۶٫ ↑
. همان، ج۱، ص ۲۴۳ ؛ آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۴ ↑
. ابراهیم حسن، همان، ص۲۴۰٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۵٫ ↑
. ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن اسلام، قم: دفتر نشر معارف، چ چهارم، ۱۳۸۴، ص۲۲٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص۳۱۳٫ ↑
. خلیل الله مقدم، احمد، تاریخ مستند ایران و جهان از عهد باستان تا عصر پهلوی، تهران: انتشارات جمالی پور با همکاری انتشارات دژ، ۱۳۸۰، ص۳۰۴٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۸٫ ↑
. مقدسی، مطهر بن طاهر، آفرینش و تاریخ، مقدمه ترجمه و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: بی نا، چ اول، ۱۳۷۴، ص۱۲۵٫ ↑
. پطرولویچ پطروشفسکی، ایلیا، پیشین، ص ۴۱؛ ابراهیم حسن، حسن،پیشین، ۱۳۷۳، ص ۱۴۶ و ۲۴۸٫ ↑
. زیدان،جرجی، پیشین، ص ۶۸۷٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین ،ج۱، ص ۲۴۸٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، دوقرن سکوت، تهران: جاویدان، ۱۳۵۵، چ ششم، ص۷۳٫ ↑
. پطرولویچ پطروشفسکی، ایلیا،پیشین، ص ۴۱و۴۲٫ ↑
. خراسان در قرون وسطی ازحالا وسیعتر بوده و ناحیه نیشابور، مرو، بلخ و هرات یعنی شمال شرقی ایران و جنوب ترکمنستان شوروی کنونی و شمال و غرب افغانستان فعلی جزء خراسان محسوب می شده است. ↑
. نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه احمد بن محمد بن نصر قباوی، تلخیص محمد بن زفر بن عمر، تصحیح و تحشیه سید محمد تقی مدرس رضوی، انتشارات توس، چ دوم، ص۵۴و۶۶٫ ↑
. کسروی، احمد، شهریاران گمنام، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، چ سوم، ص۲۱و۲۲٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن،پیشین، ص ۲۴۹٫ ↑
. محمدی، محمد، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران: انتشارات توس، چ اول، ۱۳۷۴، ص۷۷و ۷۸٫ ↑
. پیرنیا، حسن، پیشین، ص۲۳۲٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران پس از اسلام، ص۳۲۲ ↑
. ابراهیم حسن، حسن،پیشین، ص ۲۵۱٫ ↑
. همان،ص۲۵۸٫ ↑
. همان ص۲۶۰ و ۲۶۱ و۲۵۸ . ↑
. ابراهیم حسن، حسن،پیشین، ص ۲۶۸ و۲۶۲ و۲۶۶ . ↑
. همان، ص۲۷۰٫و ۲۶۵ و ۲۷۴ و ۲۶۹ . ↑
. پطرولویچ پطروشفسکی،پیشین، ص۲-۴۱٫ ↑
. حسن، ابراهیم حسن، پیشین، ص ۲۸۹ و ۲۸۸ . ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، دو قرن سکوت، پیشین، ص۷۶٫ ↑
.ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص۲۹۰٫ ↑
.تسخیر این جزیره به دست معاویه حکمران شام و در نتیجه یک لشکرکشی بحری صورت گرفت..آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، پیشین، ص۳۴۶٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، پیشین، ص۳۴۶٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص ۲۸۲ . ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، پیشین، ص۳۴۸٫ ↑
. همان، ص۳۴۹٫ ↑
. Numidie ↑