مقاله علمی با منبع : 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

.Mouritanie ↑
. دولانس، شارل، تاریخ جهانی پیش از تاریخ تا قرن ۱۶، ترجمه احمد بهمنمنش، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دهم، ج۱، ۱۳۸۵، ص۷۰۸ ↑
. همان، ص ۳۳۵٫ ↑
. ابراهیم حسن، حسن، پیشین، ص۳۴۰ و ۳۳۳٫ ↑
. همان، ص۳۴۰و ۳۸۸٫ ↑
. ابن اسفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن، تاریخ طبرستان، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی،باهتمام محمد رمضانی، ج ۱، ص ۱۶۴و ۱۶۳؛ زرین کوب، عبدالحسین، دو قرن سکوت،پیشین، ص۲۳۱٫ ↑
. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دارالکتاب العلمیه، ۱۹۲۲، ۲۸۰، ۳۷۳٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه،پیشین، ص۱۳۱ به نقل از همائی، جلال الدین، تاریخ ادبیات ص۳۰۶٫ ↑
. شهرستانی، ابو الفتح محمد بن عبدالکریم ، الملل و النحل ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، تصحیح و ترجمه و تحشیه محمد رضا جلالی نایینی، ص ۱۲۵٫ ↑
. زیدان، جرجی،پیشین، ج۲، ص۲۲۷٫ ↑
. قران مجید( ۲/۱۴۳، ۶/۶۲، ۹/۵۱، ۲۲/۷۸، ۶۶/۲). ↑
. قران مجید، ۲/ ۲۸۶، ۶/۶۲، ۱۰/۳۱٫ ↑
. کلینی،ابوجعفر بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ج۲، ص۵۰۲٫ ↑
. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیجا: دارصادر بیروت، چ پانزدهم، ج۶، ص۴۰۸ و ۴۰۹٫ ↑
. و لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم …» ↑
. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی و محمد خامنه، بی جا: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، ج۴، ص۵۰۵٫ ↑
.« یوم َلا یغنی مَولی عن مَولی شَیئا وَ لا هُم ینصَرون..» ↑
. طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، بی جا: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی،،۱۳۶۷، چ سوم ، ج۱۸،ص۲۳۶٫ ↑
. فرای، ریچاردن، عصرزرین فرهنگ ایران، تهران: سروش، ۱۳۶۳، ص۷۸ ↑
. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، کتاب میراث، تحقیق میرزا ولی الله اشراقی سرابی، تهران: انتشارات نوید، ۱۴۰۴ق، چ دوم، ج ۲، ص ۵۶۶ و ۵۶۷٫ ↑
. جصاص، احمد بن علی، آیات الاحکام، کتاب ارث، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۱۴۳٫ ↑
. نساء / ۳۳ ↑
. اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر، تاج التراجم فی تفسیر القران للاعاجم، تحقیق نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش، چ اول، ج ۲، ص۴۸۴٫ ↑
. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، چ اول، ج۳، ص۳۹۳٫ ↑
. « وَ انّی خفُتُ الموالی من ورائی …» سوره مریم/ ۵ ↑
. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات فی غریب القران، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق- بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، چ اول، ۱۴۱۲ق، ص۸۸۷٫ ↑
. کاظمی، جواد بن سعید، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ دوم، ج ۴، ۱۳۶۵ش،ص ۴۲۳٫ ↑
. ابن اثیر، النهایه، تحقیق عبدالحمید هنداوی، بیروت- لبنان، ج۵، ص۲۳۷؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، ، پیشین، ج۶، ۴۰۹٫ ↑
. رستگار، پرویز، سه گفتار در تفسیر، قرائت، و تدوین قران کریم، تهران: نشر هستی نما، ۱۳۸۸، ص۱۱۲-۱۱۰٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام،پیین، ص۳۷۸٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، خاندان نوبختی، تهران: کتابخانه طهوری، ۱۳۵۷، چ سوم، ص۸٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص ۳۸۴٫ ↑
. محمد معصوم شیرازی« معصوم علیشاه» «نایب الصّدر»،طرائق الحقائق، تصحیح محمد جعفر محبوب، ج ۱، ص ۲۵۸٫ ↑
. احمد امین، فجرالاسلام، ترجمه عباس خلیلی( پرتو اسلام)، تهران انتشارات اقبال، ج۱، ص۱۲۰؛ زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام،پیشین، ص۳۷
۸٫ ↑
. ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه، پیشین، ۱۳۷۰، ص ۱۳۲٫ ↑
. مدرسی، محمد تقی، امامان شیعه و جنبشهای مکتبی، ترجمه حمید رضا آژیر، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، چ۴، ۱۳۷۸، ص۵۹٫ ↑