مقاله علمی با منبع : 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۵

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۵

. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶، چ اول، ج ۱، ص۲۴۵٫ ↑
. الهامی، داود، سیر تشیع در ایران: کوفه. پایگاه فعالیت شیعیان، درسهایی از مکتب اسلام، سال ۲۷، شماره ۱۱٫ ↑
. قربانپور دشتکی، سیمین، کوفه و تحولات سیاسی صدر اسلام، تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۳، ۱۳۸۴، ص۳۴ ↑
. نهج البلاغه/ خطبه ۱۶٫ ↑
.روزی امام علی(ع) پیرمردی را در حال گدایی دید، برآشفت و پرسید: این چه وضعیّتی است و چرا در جامعهی اسلامی گدا وجود دارد؟ اطرافیان پاسخ دادند: او مسیحی است. حضرت فرمود: مسیحی باشد. تا او توان و رمق داشت در جامعهی اسلامی، از او کار کشیدید؛ اکنون که پیر و از کار افتاده شده او را به حال خود رها کردهاید؟ سپس دستور داد که از بیت المال مسلمانان او را بیمه کنند. علیخانی، علی اکبر، معرفی، نقد و بررسی کتاب اخبار الطوال، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ۱۳۷۹، شماره ۵۴، ۵۵، ص۲۶۲ و ۲۶۳٫ ↑
. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام،پیشین، ج۲، ص۲۲۷٫ ↑
. حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ نهضتهای ملی ایران از حمله تازیان تا ظهور صفاریان، تهران: انتشارات کتب ایران، ۱۳۴۸،چ اول، ص۷۵؛ جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام،پیشین، ج۲، ص۲۳۱ و ۲۲۷٫ ↑
. همان، ص۲۳۹٫ ↑
. همان، ج ۴، ص۷۲۸٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران پس از اسلام،پیشین، ص ۳۷۹٫ ↑
. خلیل الله مقدم، احمد،پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑
. آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ ایران پس از اسلام، پیشین، ۱۳۸۶، ص ۳۶۵٫ ↑
. زیدان، جرجی،پیشین، ص۲۲۹ و ۲۲۸٫ ↑
. کنیه: عنوانی بود که با کلمه اب( پدر) یا ام( مادر) آغاز گردد و یک نوع احترامی است که عربها اشخاص را به نام پسران یا دختران آنها خوانند و برای اینکه تازه مسلمانان را پست دارند آنها را از داشتن کنیه منع می ساختند)؛ ممتحن، پیشین، ص۱۴۶٫ ↑
. زیدان، جرجی، پیشین، ج۲، ص۲۲۸٫ ↑
. انصاف پور، غلامرضا، روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی( موسسه انتشارات فرانکین)، ۱۳۵۹،ص۵۱٫ ↑
. ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق محمد سعید العریان، قاهره: مکتبه التجاریه الکبری، ۱۳۷۲، الطبعه الثانیه، ج۳، ص۳۲۶؛ زیدان، جرجی،پیشین، ج۲، ص۲۲۸ ↑
. ممتحن، نهضت شعوبیه،پیشین، ص۱۰۹؛ به نقل از الکامل، ابن اثیر، ج۴، ص۱۷۹ ↑
. زیدان، جرجی،پیشین، ج۴، ص۷۴۴ و ۶۸۶٫ ↑
. زیدان، جرجی،پیشین، ج۴، ص۶۹۹٫ ↑
. نخجوانی، هندوشاه بن سنجد بن عبدالله، تجارب السلف، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۴۴چ دوم، ص۷۵٫ ↑
. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹، ص ۲۹۷٫ ↑
. مسعودی، علی ، مروج الذهب و معادن الجوهر، بیروت- لبنان: دارالفکر، ج ۳، ص۱۴۱٫ ↑
. ابن ابی الحدید،عزالدین أبوحامد هبه الله بن محمد، شرح نهج البلاغه، بیروت- لبنان: داراحیاء التراث العربی، ج ۴، ص ۱۳۳٫ ↑
. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام،پیشین، ص۳۸۰٫ ↑
. همان، ص ۳۸۴٫ ↑
. زیدان، جرجی، پیشین، ج۴، ص ۷۶۲و ۷۷۶٫ ↑
. همان، ص۷۸۴و۷۶۴و ۷۶۰٫ ↑
. مؤلفی ناشناخته، اخبارالدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و ولده، تحقیق عبدالعزیز الدوری، بیروت: دارالطلیعه، ۱۳۹۱ق. ↑
. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال ۴۰ هجری، پیشین، ص۲۴۷٫ ↑
. ابن حجر،احمد بن علی بن محمد عسقلانی، الإصابه فی تمییز الصحابه، قاهره: بینا، ج۲، ۱۹۲۸م، ص۱۷۷٫ ↑
. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۹۶۶-۱۹۷۰م، ج۵، ص۲۵٫ ↑
. مبرد، محمد بن یزید، الکامل فی
الادب، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و السید شحاته، قاهره، ج۲، ص۶۱٫ ↑
. امین، احمد ، پرتو اسلام ترجمه ضحی الاسلام، پیشین، ص۲۸٫ ↑
. شیخ صدوق، ابو جعفر علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، عیون الاخبار الرضا، ترجمه محمد تقی اصفهانی مشهور به آقا نجفی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بیتا، ص۲۳۶٫ ↑

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.