سامانه پژوهشی – 
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۶

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۶

 • ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، تهران: مؤسسه انتشارات باورداران، ۱۳۶۹، ص۱۴۸٫ ↑
 • . زیدان، جرجی ، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش علی جواهر کلام، تهران: امیرکبیر، چ هشتم، ۱۳۷۳، ص۶۵۵ . ↑
  . جاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر ، البیان و التبین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، چ دوم، ۱۹۶۰م، الجزءالثالث، ص۶۱٫ ↑
  . همان، ص۲۸٫ ↑
  . ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقدالفرید، تحقیق احمد امین و احمد الزین و ابراهیم الابیاری، قاهره: بینا، الجزء الثالث، ۱۹۴۰م، ، ص۳۳۰٫ ↑
  . سامی، علی، نقش ایران در فرهنگ اسلامی، شیراز: انتشارات نوید، چ اول، ۱۳۶۵، ص۶۶۲٫ ↑
  . جهشیاری، محمد بن عبدوس، کتاب الوزراء و الکتاب، تحقیف مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ الشلبی، قاهره: بینا، ۱۹۳۸م، ص۵۷٫ ↑
  . طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت- لبنان، ج۶، ص۲۴۴٫ ↑
  . عسکری،أبوهلال، کتاب الاوائل، تحقیق محمد المصری و ولی قصاب، دمشق: بینا، ۱۹۷۵م، ج۲، ص۸۹ . ↑
  . جهشیاری، محمد بن عبدوس، پیشین، ص۴۲٫ ↑
  .عسقلانی، ابن حجر احمد بن علی بن محمد ، تهذیب التهذیب، حیدرآباد، ۱۳۲۵ه، ج۴،ص ۵۹ . ↑
  . آنان را به (نام) پدرانشان بخوانید، که این نزد خدا عادلانهتر است و اگر پدرانشان را نمیشناسید، پس برادرانِ دینی و موالی شمایند قران کریم، احزاب/ آیه ۵؛ طبری، تفسیر، ج۵، ص۵۱٫ ↑
  اوزجندی، حسن بن منصور، الفتاوی الهندیه تعرف بالفتاوى العالمکیریه (فقه حنفی)، قاهره،ج۵، ۱۳۱۰ه، ص۳۲٫ ↑
  . ولاء به ارث نمیرسد؛ فقط اموال، به ارث میرسند ↑
  . بخاری، صحیح، ج۲،ص ۱۲۷،۱۲۸؛ ج۴، ص ۲۸۹و۲۹۰؛ . صّنعانی، ابوبکر عبدالرزّاق بن همام، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، ( ۱۴۰۳ه، ۱۹۸۳م)، چ دوم، ج۹، ص۹٫ ↑
  . مبرد، محمد بن یزید، الکامل فی الادب، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و سید شحاته، قاهره: بینا، ج۴، ص ۱۴٫ ↑
  . ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، لیدن: بینا، ۱۹۰۹م، ج۶، ص۱۷۸٫ ↑
  . ابن حنبل، احمد، المسند، بیروت، ۱۹۶۹م، ج۴، ص۳۴۰ ↑
  طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۹۶۶-۱۹۷۰م ، ج۳، ص ۱۷۱٫ ↑
  . بلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف، ج۴، ق۳، ص۵۷٫ ↑
  . طبری، محمد بن جریر، پیشین،، ج۷، ص۱۸۶٫ ↑
  . ابن سعد، محمد، پیشین، ص۸۱، ۸۶٫ ↑
  طبری، محمد بن جریر، پیشین،ص۲۳۹٫ ↑
  . همان، ج۶، ص۱۷۶،۱۷۷٫ ↑
  . همان، ج۷، ص۱۷۸. ↑
  . عسقلانی،ابن حجر احمد بن علی بن محمد، پیشین، ج۳، ص ۴۶٫ ↑
  . ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، سیر اعلام النبلاء، بیروت، ۱۹۸۲م، چ دوم، ج۵، ص۱۰۹٫ ↑
  . صنعانی، اسماعیل بن یحیی، پیشین، بیروت: بینا، ج۹، ص۳٫ ↑
  . وکیع، محمد بن خلف بن حیان، کتاب اخبارالقضاه ، تحقیق عبدالعزیز مصطفی مراغی، قاهره، ۱۹۷۴م، ج۳، ص۱۵۸، ۱۵۹٫ ↑
  طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوک، پیشین،ج۴، ص۲۸۱٫ ↑
  . ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، عیون الاخبار، قاهره: بینا، ۱۹۲۵م، ج۱، ص۶۲٫ ↑
  . جاحظ، عمرو بن عمرو بن بحر، البیان و التبیین، ، پیشین، ج۲، ص ۶۹٫ ↑
  . بلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف ، ق۲، ص۲۴۸٫ ↑
  . این گروه اسلام آوردند و آزادی خود را بازیافتند، اما همچنان به خانوادهای وابسته بودند که قبلاً غلامشان بودند، اینها موالی واقعی در کوفه بودند. ↑
  . اینان روستاهایشان در اثر جنگ ویران شده بود و زمینهای خود را رها کرده و برای ی
  افتن کار دیگر به کوفه آمده بودند. ↑

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است