مقاله علمی با منبع : 
بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های  …

مقاله علمی با منبع : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

کبالت

عامل کاتالیستی فعال

رادمیم

تغییر اندازه دانهها و مورفولوژی

اریدیم

تغییر سازوکار رشد

نیکل

عامل فعال کاتالیستی و رشد بر سطوح تیتانیا

پلادیم

نحوه قرارگیری در مکانهای سطحی

۲-۶ تاریخچه کاربردهای تیتانیا
۱۹۷۲ اولین سل فوتوالکتروشیمیایی جهت تجزیه آّب ( ۲H2O 2H2 + O) توسط فوجیشیما[۲۸]و هوندا[۲۹] [۶۳] با استفاده از یک آند از جنس روتایل و یک الکترود پلاتینی ساخته شد.
۱۹۷۷ فرانک [۳۰]و بارد[۳۱] [۶۴] موفق به احیای CNاز آب شدند، که اولین استفاده از تیتانیا در کاربردهای زیست محیطی محسوب میشود.
۱۹۷۷ شروزر[۳۲]و گوث[۳۳] [۶۵] احیای فتوکاتالیستی مولکول نیتروژن به آمونیا از طریق تیتانیای آلاییده شده با آهن را گزارش کردند.
۱۹۷۸ اولین واکنش سنتز نوری مواد آلی ( CH3COOH CH4 + CO) انجام شد، که زمینه جدیدی در سنتز نوری مواد آلی باز کرد [۶۶].
۱۹۸۳ اکسیداسیون آلایندههای آلی توسط اولیس[۳۴] [۶۷] با استفاده از نیمه هادی های حساس شده انجام شد.
۱۹۸۵ از تیتانیا بهعنوان ماده ضد میکروبی جهت از بین بردن lactobacillus acidophilus، Escherichia coli، Saccharomyces cerevisiae در اثر نور استفاده شد [۶۸].
۱۹۸۶ فوجیشیما و همکارانش [۶۹] برای اولین بار استفاده از تیتانیا را جهت از بین بردن سلولها تومورHela cells گزارش کردند.
۱۹۹۱اورگان[۳۵] و گرتزل[۳۶] [۷۰] استفاده از نانو ذرات تیتانیا برای سلولهای خورشیدی را گزارش کردند.
۱۹۹۸ سطوح بسیار آبدوست تیتانیا با خواص ضد مه و خود تمیز شونده توسط وانگ[۳۷] و همکارانش [۷۱] بدست آمد.
۲-۷ کاربردهای تیتانیا
عمدهترین مصرف تیتانیوم در صنایع به دو صورت فلزی و اکسیدی میباشد. فلز آن بهدلیل مشکلات تهیه و خالصسازی، مصرف محدودی دارد، در مقابل اکسید آن به صورت TiO2 در صنعت کاربرد بسیار گستردهای دارد، بهطوریکه ۹۰ درصد از صنایع اولیه، مصرف کننده تیتانیا میباشند. این ماده به واسطه رنگ سفید، ضریب شکست بالا (۴۹/۲-۹۰/۲)، درخشندگی عالی، بی اثر بودن (خنثی بودن)، مقاومت سایشی و حرارتی بالا، درجه دیرگدازی بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یکنواخت در ترکیبات دیگر، به عنوان عمدهترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگسازی، کاغذسازی، پلاستیک، لاستیک و … بهکار برده میشود. از این ماده در پزشکی هم استفاده میشود و از آنجا که منعکس کننده پرتو فرابنفش خورشید است در ساختن کرمها و لوسیونهای ضد آفتاب (ضد سوختگی) استفاده میشود [۷۲].
از طرف دیگر، تیتانیا بهعنوان موثرترین و زیست سازگارترین فتوکاتالیست مورد توجه قرار گرفته است و به طور گسترده برای تجزیه نوری آلودگیهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد. دامنه کاربردهای این ماده بسیار وسیع است. از نانومواد تیتانیا در رنگها، خمیر دندانها، لوازم آرایشی، تصفیه هوا و آب [۷۳]، پوشش
ضد باکتری [۷۵،۷۳] و پوششهای خودتمیز شونده [۷۶-۷۴]، سنسورها [۷۷]، قطعات الکتروکرومیک
و فوتوکرومیک، دیالکتریکها [۷۸] تثبیت نیتروژن و کشتن سلولهای توموری در درمان سرطان[۷۸،۷۷]، ذخیره و تولید هیدروژن توسط تجزیه فوتوشیمیایی آب [۸۱] و بهعنوان محافظ در برابر پرتو UV استفاده
میشود [۸۲]. همچنین نانومواد تیتانیا بهدلیل تغییر خواص نوری و الکتریکی، در اثر جذب میتوانند
بهعنوان سنسور برای رطوبت و گازهای مختلف، استفاده شوند [۸۴،۸۳]. استفاده گسترده از تیتانیا برای اهداف مختلف بهدلیل تغییر در خواص اپتیکی و الکترونیکی، فعالیت فتوکاتالیستی بالا، پایداری شیمیایی و حرارتی، قیمت پایین و غیر سمی بودن آن میباشد [۸۴].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.