بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های  …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

۳

مقدار H2O (mol)

۱/۰ (۵ مولار)

۴

مقدار HNO3 (mol)

۰۱/۰ (۵/۰ مولار)

۵

مقدار EAcAc (mol)

۰۴/۰ (۲ مولار)

سل بهینه تیتانیا مطابق شکل ۳-۱ آماده شد. سل زرد رنگ حاصل از پیشماده آلکوکسیدی تیتانیا به مدت ۲۴ ساعت (Aging time) پیرسازی در دمای اتاق نگهداری شد، تا فرآیند هیدورلیز بهطور کامل صورت گیرد. در این مرحله pH سل تیتانیا اندازهگیری گردید که ۱۸/۱ بهدست آمد. برای تمامی سلها، اضافه شدن مواد با سرعت تقریبی ml/min1 انجام شده است. بهخصوص اضافه کردن یکنواخت و قطره قطره TBT و HNOبرای کنترل فرآیند ژلاسیون و بهدست آوردن سل پایدار حائز اهمیت میباشد. بعد از تهیه سل تیتانیا از نمونه حاصل در حدود ۱۰میلی لیتر برای تعیین توزیع اندازه ذرات و متوسط اندازه ذرات برای آنالیز[۴۳]DLS فرستاده شد. برای تعیین دمای کلسیناسیون مناسب، ژل حاصل از سل بهینه برای آنالیز حرارتی تفاضلی(TG-DTA) فرستاده شد.
۲۴ h at room temperature for hydrolysis process
C2H5OH (20 mlit ) + EAcAc ( 0.04 mol)
۳۰ min Stirring
۳۰ min Stirring
HNO3 (۰٫۰۱mol)
TBT (0.01mol)
H2O (0.1mol)
Yellow transparetn TiOprecursor sol
۶۰ min Stirring
۳۰ min Stirring
۳۰ min Stirring
شکل ۳-۱ : فرآیند تهیه سل تیتانیا.
۳-۳-۲ سل قلع و سریم
در این مرحله، دو سل مجزا یکی شامل ذرات سریم و دیگری قلع تهیه شد. سلهای حاصل شامل ۰۱/۰ درصد مولی از افزودنیهای فوق بههمراه ۳۰ میلی لیتر اتانول به عنوان حلال میباشد. محلول حاصل روی همزن مغناطیسی که با سرعت ثابت در حال همزدن است به مدت ۲ ساعت قرار داده شد. رنگ سل حاصل از پیش ماده سریم بهصورت کاملاً بیرنگ و سل قلع زرد خیلی کمرنگ ظاهر شد.
۳-۴ سنتز نانوذرات تیتانیا بههمراه افزودنی
مواد افزودنی بر اساس شکل ۳-۲ با درصدهای مولی متفاوت از ۱۰، ۵، ۱Sn = و ۲، ۱، ۵/۰ Ce =به سل تیتانیا اضافه گشت. باتوجه به درصدهای مختلف ۹ نمونه اولیه بدست آمد.
EtOH (30mlit) + 0.01mol SnCl2.2H2O
SnOSol
EtOH (30mlit) + 0.01mol Ce(NO3)3.6H2O
Ce2O3 Sol

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.