سامانه پژوهشی – 
بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی-  …

سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

نمونهی TSC6، شامل دو فاز آناتاز و روتایل در کنار هم میباشد بهطوریکه درصد فاز آناتاز بیشتر از فاز روتایل است. در این نمونه تاثیر دوپنت بر تشکیل فاز آناتاز به وضوح دیده میشود. افزودن فلزات واسطه به ساختار تیتانیا سبب کند شدن انتقالات فازی آناتاز به روتایل میگردد [۱۳۱]. انتظار داریم بهترین شرایط فتوکاتالیستی مربوط به این نمونه باشد چون در نمونهی TSC6 دو فاز در کنار یکدیگر وجود دارد به طوریکه درصد فاز آناتاز بیشتر از روتایل است و بهترین نسبت آناتاز به روتایل را داریم. در نمونههای شامل Sn%10(TSC7-TSC9)، دو فاز آناتاز و روتایل در کنار هم مشاهده میشود. با این تفاوت که در تمامی نمونهها درصد بالاتری از فاز روتایل نسبت به آناتاز وجود دارد. در واقع Sn به عنوان تشویق کننده استحاله فازی آناتاز به روتایل موثرتر عمل کرده است. در نمونهی TSC9 با حضور ماکزیمم درصدهای مولی از دوپنتهای قلع و سریم شاهد کاهش کریستالیته در نانوذرات تیتانیا هستیم. این نتایج تطبیق مناسبی با نتایج حاصل از بخشهای T-x mol% Ce (شکل ۴-۳) و T-x mol% Sn (شکل ۴-۴) دارد.
 
شکل ۴-۵: طیف XRD – تیتانیای دوپ شده با درصدهای مختلف قلع و سریم – دمای C˚۴۷۵ بهمدت h1.
در جدول ۴-۴ درصد و اندازه کریستالیت فازهای آناتاز و روتایل، ثوابت شبکه و حجم سلول واحد گزارش شده است.
جدول ۴-۴: مشخصات نمونههای تیتانیا با دوپ همزمان قلع و سریم کلسینه شده در دمای C˚ ۴۷۵٫

S (m2/g) Vu.c (Å)۳ c (Å) a=b (Å) dR(nm) dA(nm) %R %A %Sn %Ce کد نمونه
۴۸/۷۱ ۷۱۷/۱۵۵ ۶۱۰/۱۰ ۸۲۲/۳ ۸/۲۱ ۱۰۰ T
۲۰/۹۹ ۷۲۶/۱۱۷ ۶۷۱/۹ ۴۸۹/۳