علمی :
بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

۴۱۳/۴

۳۵/۴۲

۱۰۰

TSC6-1h-775

۵۲۴/۳۰

۳۷۲/۶۷

۹۸۱/۲

۷۵۴/۴

۲۵/۴۶

۱۰۰

TSC6-1h-875

۲۷۳/۲۴

۴۸۱/۶۴

۹۹۵/۲

۶۴۰/۴

۱۶/۵۸

۱۰۰

TSC6-1h-975

۴-۳-۶ بررسی تاثیر دمای کلسیناسیون روی خواص فتوکاتالیستی
پروفیل تجزیه فتوکاتالیستی MB در حضور پودر تیتانیا دوپ شده با دوپنتهای قلع و سریم در دماهای مختلف در شکل ۴-۸ نشان داده شده است. مشاهده میشود که با افزایش دمای کلسیناسیون از درصد آهنگ تجزیه آلایندهی رنگی کاسته شده است. دو فاکتور اندازه ذرات و ساختار کریستالی، در فعالیت فتوکاتالیستی اهمیت دارند. با افزایش دمای کلسیناسیون، فاز روتایل غالب است همانگونه که بیان شد فاز آناتاز فعالیت فتوکاتالیستی بهتری نسبت به فاز روتایل از خود نشان میدهد. با افزایش دما، اندازه ذرات افزایش و تولید جفت
الکترون- حفره کاهش یافته است. بنابراین فعالیت فتوکاتالیستی کاهش مییابد. علاوه بر این با درشت شدن ذرات، سطح تماس ذرات با محلول MB کمتر میشود. هرچقدر سایز ذرات کوچکتر باشد قدرت تخریب آنها بیشتر خواهد بود زیرا راحتتر شناور میشوند و سطح بیشتری را در اختیار واکنش تخریب فتوکاتالیستی قرار میدهند. بهترین شرایط فتوکاتالیستی مربوط به نمونه کلسینه شده در دمای C˚۴۷۵ است که دارای کمترین اندازه ذرات، بیشترین مساحت سطح و درصد بیشتری از فاز آناتاز است.
 
شکل ۴-۸: تجزیه فتوکاتالیستی MB در حضور پودر تیتانیا دوپ شده با افزودنیهای قلع و سریم در دماهای مختلف.
۴-۳-۷ اثر زمان کلسیناسیون بر فازهای کریستالی
شکل ۴-۹ نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس نمونههای تیتانیای دوپ شده با قلع و سریم (TSC6) که به مدت ۲ ساعت در دماهای C˚۴۷۵، ۵۷۵، ۶۷۵، ۷۷۵ کلسینه شدهاند را نشان میدهد. از روی طیفهای پراش اشعه ایکس و با استفاده از معادله شرر اندازه کریستالیتها محاسبه شد. نتایج در جدول ۴-۶ آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.