سایت مقالات فارسی – 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

ارتفاع راکتور
(m)
نمونه محدوده

سرعت جریان بالارونده
(
m/h)
نمونه محدوده

نوع فاضلاب

۸ ۱۰-۶

۵/۱ ۱-۳

COD تقریباً ۱۰۰درصد محلول

۶ ۷-۳

۱ ۲۵/۱-۱

COD اندکی محلول

۵ ۵-۳

۷/۰ ۱-۸/۰

فاضلاب خانگی

۲-۶-۲-۴-۴ ویژگیهای فیزیکی
ویژگیهای فیزیکی اصلی مورد نیاز که با دقت بررسی میشوند عبارتند از: تغذیه ورودی، جداسازی گاز، جمعآوری گاز و تخلیه سیال خروجی[۳]. در صورت افزایش حجم راکتور بیش از m31000، ساخت دو واحد ضرورت دارد. شکل چهارگوش برای راکتور UASB به علت استفاده از دیوارههای مشترک بین آنها و کاستن هزینه ساخت بر انواع گرد ترجیح دارد. بهتر است راکتور در محلی استقرار یابد که انتقال فاضلاب به آن نیاز به پمپاژ نداشته باشد[۲]. معمولاً یکنواختسازی کمی و کیفی فاضلاب قبل از ورود به UASB اثرات مثبتی در راندمان آن خواهد داشت[۵]. در یک سوم حدودتا یک دوم عمق راکتور را لجنهایی که بهصورت گرانول هستند پر کرده و در حین حرکت فاضلاب معمولاً لجنها حداکثر تا  ارتفاع راکتور بالا میآید. طراحی تغذیه ورودی و جداسازی گاز برای راکتور UASB منحصربهفرد است[۲].
۲-۶-۲-۴-۵ تغذیه ورودی
تغذیه ورودی باید بهگونهای طراحی شود که پخش یکنواختی ایجاد کند و از اینکه فاضلاب در قسمتهای خاصی وارد شود جلوگیری کند. بنابراین از تعدادی لوله استفاده میشود تا جریان را مستقیماً به ناحیههای مختلف کف راکتور UASB پخش کند که از یک منبع تغذیه اصلی در پایین هدایت میشود[۵]. همچنین باید دسترسی آسان فراهم باشد برای تمیز کردن لولهها در هنگام گرفتگی[۲].
۲-۶-۲-۴-۶ جمعآوری گاز و جداکنندههای مواد جامد
جداکنندههای گاز – مواد جامد (GSS)[25] برای جمعآوری بهتر بیوگاز و جلوگیری از اتلاف مواد جامد بیولوژیکی طراحی میشوند. طراحی بهینه برای جداکنندهها بهصورت زیر است:
۱- زاویه دیواره شیبدار تهنشینکننده، دیواره مایل جمعآوری گاز باید بین ۴۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد باشد.
۲- سطح ناحیه جمعآوری کننده گاز نباید کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سطح راکتور باشد.
۳- ارتفاع جمعآوری کننده گاز، در یک راکتور ۵ تا ۷ متری باید حدود ۵/۱ تا ۲ متر باشد.
۴- مقدار لبه بافلها باید حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر باشد تا از ورود حباب گاز جریان به سمت بالا به داخل فضای تهنشینکننده جلوگیری کند.
۵- قطر لوله تخلیه گاز باید به اندازه کافی باشد ته به جداسازی آسان بیوگاز از دهانه جمعآوری گاز کمک کند. مخصوصاً در مواردی که تولید کف اتفاق میافتد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.