دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

۶- وجود غلظت بالای مواد پروتئینی یا چربی در فاضلاب ورودی باعث تشکیل کف تشکیل لایه غلیظ کفاب در حوضه جمعآوری گاز باعث بروز مشکلاتی میشود چون مانع از آزاد شدن گاز و خروج آن از دستگاه میشود. در این شرایط نصب یک سیستم ضدکف ضروری است و لجن باید در سطح مشترک گاز مایع در جمعکنندهها کاملاً غوطهور باشد[۲، ۳ و ۵].
۲-۶-۲-۵ مزیتهای راکتور UASB
۱- دارای راندمان بالا در فضای کم. از آنجا که بارگذاری آن ۱۰ برابر روش هوازی است. زمین مورد نیاز آن یک دهم میباشد.
۲- تشکیل لجن گرانولی و فعال نگه داشتن توده زیستی لجن.
۳- SVI کم و خاصیت بهینه تهنشینی لجن.
۴- انرژی و هزینه کمتر نسبت به فیلترهای بیهوازی.
۵- عدم نیاز به آکنه و اختلاط مکانیکی.
۶- کنترل بهتر گاز خروجی.
۷- وجود لجن گرانولی با سرعت تهنشینی بالا.
۸- ساخت راحت و ساده آن [۲، ۳، ۴ و ۵].
۲-۶-۲-۶ معایب راکتور UASB
۱- دوره طولانی راهاندازی
۲- نیاز به بذر گرانولی به میزان کافی برای راهاندازی سریعتر
۳- بحرانی شدن لجن در سرعت بالای بیوگاز و مایع
۴- شسته شدن لجن در فاز اولیه
۵- نیاز به توسعه لجن چگال و ترجیحاً گرانول در راکتور
۶- نیاز به مهارت کافی جهت راهبری [۲، ۳، ۴ و ۵].
۲-۶-۳ بسترهای آکندی با جریان رو به بالا
ایده راکتور فیلتر بیهوازی اولینبار در سال ۱۹۶۰ مطرح شد. فیلتر بیهوازی با جریان رو به بالا که بخشی از راکتور هیبریدی میباشد، ستونی است که از آکنهها پر شده و فاضلاب ضمن عبور با میکروارگانیسمهای رشد کرده بر سطح آکنهها و یا گیر کرده بهصورت لخته در لای آکنهها در تماس قرار میگیرد[۲]. این سیستم از این جنبه که در آغاز از بستر سنگی برای چسباندن جامدات بیولوژیکی استفاده شد مشابه سیستم صافی چکنده است. با توجه به حجم پایین خلل و فرج و مساحت سطح ویژه کم بستر سنگی، اکثر کاربردهای بعدی، مشابه برجهای بیولوژیکی هوازی مورد استفاده امروزی، از بسترهای پلاستیکی استفاده نمودند. فیلترهای بیهوازی در تانکهای استوانهای یا مستطیلی در پهنا و یا قطر ۲ تا ۸ متر و ارتفاع ۳ تا ۱۳ متر مورد استفاده قرار میگیرد[۵]. هر چه نسبت سطح تماس میکروارگانیسم ها نسبت به حجم آنها بیشتر باشد ، انتقال ماده غذایی به توده میکروبی افزایش می یابد[۴۲] . بطور کلی در یک فرایند بیوفیلمی ، سطح بیوفیلم ایجاد شده با سطح مخصوص آکنه رابطه مستقیم دارد. مواد فیلتر ممکن است در تمام عمق راکتور قرار گیرد و یا برای استفاده در راکتور هیبریدی در ۴۰ تا ۵۰ درصد بالای سیستم قرار داده شود. سطح مخصوص فیلترها بهطور معمول حدود m2/m3 ۱۰۰ است[۴]. در این راکتور از سرعت جریان بالارونده کمی استفاده میشود. برای جلوگیری از خروج بیومس به بیرون راکتور مهمترین مشکلی که در این سیستم وجود دارد گرفتگی ناشی از رشد جامدات بیولوژیکی، جامدات معلق ورودی، مواد معدنی رسوب کرده میباشد[۵]. با توجه به این مشکل بالقوه، سیستمهای بستر آکندی برای فاضلابهای با میزان جامدات معلق کم خوب کار میکنند[۴۲]. ابداعات مختلفی برای کاهش مشکل گرفتگی صورت گرفته که یکی از آنها کاربرد هر از چند گاهی گازهای تولیدی از کف سیستم با سرعت زیاد میباشد. حرکت متلاطم سیال، همراه با صعود سریع حبابهای گاز از داخل راکتور جامدات را از بستر کنده و بدینطریق احتمال گرفتگی سیستم کاهش مییابد. و همچنین از زهکشی فیلتر و سیفون نیز جهت کاهش گرفتگی استفاده میشود[۵]. همچنین جریان برگشتی در سیستم های بیوفیلمی علاوه بر کم کردن غلظت ورودی ، باعث افزایش اختلاط درون سیستم و تامین قلیائیت می گردد و از خروج زیاد جامدات بیولوژیکی معلق جلوگیری می کند[۲۶] . در طول راه اندازی سرعت رو به بالا نباید از m/day ۱۰ تجاوز کند[۴].
۲-۶-۳-۱ مزیتهای راکتور فیلتر بیهوازی
۱- سادگی ساخت
۲- فضای کمتر مورد نیاز به علت فشردگی واحدهای آن
۳- قابلیت تحمل بارهای آلی و پایداری بیشتر در نرخ بار بالاتر
۴- وجود غلظت بالای بیومس و در نتیجه امکان دستیابی به SRT طولانی
۵- عدم نیاز به اختلاط مکانیکی
۶- تولید لجن کمتر و با کیفیت و خواص بهتر
۷- مقاومت نسبت به شوکهای سمی
۸- عدم نیاز به برگشت لجن
۹- بازیابی سریع سیستم بعد از یک دوره بدون تغذیه[۴،۵،۳۱]
۲-۶-۳-۲ معایب فیلتر بیهوازی
۱- عدم توانایی برای تصفیه فاضلابهایی با میزان بالای مواد جامد معلق
۲- افت فشار هیدرولیک در اثر تجمع مواد معلق
۳- نیاز به دفع بیومس اضافی در دورههای مشخص
۴- عدم دستیابی به قسمتهای داخلی راکتور برای بررسی تجمع بیومس در آن.
۵- هزینه بالای خرید بستر نگهدارنده بیومس
۶- انسداد و گرفتگی با افزایش ضخامت بیوفیلم یا غلظت بالای جامدات معلق در فاضلاب [۴، ۵، ۳۱].

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir