مقاله – 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   …

مقاله – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

شکل ۳-۶- تانک ته نشینی
۳-۳-۳- مخزن نگه داری بایو گاز:
این مخزن از جنس پیرکس و به قطر و ارتفاع ۳٫۵ و ۱۴۰ سانتی متر ساخته شده است. زیر این مخزن یک بشر حاوی آب برای نمایش میزان گاز تولید شده قرار گرفته است.
۳-۳-۴- مخزن تغذیه خوراک :
مخزنی از جنس شیشه به حجم ۲ لیتر برای خوراک ورودی ، مواد مغذی ، بافر لازم و تنظیم pH در نظر گرفته شد.
۳-۳-۵- پمپ:
یک پمپ پریستالتیک قابل تنظیم دستی با مارک توماس آلمان مدل SR25-adjustable و تنظیم دبی حداقل ۲۱/۰ میلی لیتر بر دقیقه جهت پمپاژ خوراک ورودی و جریان برگشتی برای راکتور در نظر گرفته شد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 
۱- مخزن خوراک، ۲- پمپ خوراک تازه، ۳- شیر نمونه گیری از فاضلاب ورودی، ۴- بخش UASB، ۵- بخش بیوراکتور با فیلم میکروبی، ۶- لوله ورود گاز و مایع به جداکننده، ۷ – مخزن جدا کننده گاز و مایع، ۸- لوله خروج گاز، ۹- مخزن بازچرخش، ۱۰- فاضلاب تصفیه شده، ۱۱- شیر جهت کنترل خروج گاز، ۱۲- شیر جهت استفاده از پمپ خلا و ۱۴- اندازه گیری حجم بیوگاز تولیدی و مخزن ذخیره بیوگاز
شکل ۳-۷: شمای سیستم هیبریدی مورد استفاده وشمای جریان پساب تصفیه شده
همچنین سیستم مورد استفاده در آزمایشگاه در شکل (۳-۸) مشاهده می شود.
شکل ۳-۸ : نمای بیوراکتور هیبریدی ساخته شده تمام شیشه پیرکس در آزمایشگاه
برای راه‏اندازی بیوراکتور ابتدا ۶۵۰ میلی لیتر از گرانول های ساخته شده را به مخزن خوراک وارد می‏کردیم و سپس طی ۵ دوره ۱۰ روزه جمعاً به مدت ۵۰ روز فرآیند آماده‏سازی سیستم انجام شد و بعد از آن سیستم در بارهای آلی متفاوت و زمان ماند های ۸، ۱۶و۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوره آماده سازی سیستم نیز مانند دوره تولید گرانول نوع و میزلن مواد مغذی با گذشت زمان تغییر داده شد و با مرور زمان از میزان گلوکز کاسته شد و به میزان زایلن اضافه شدهمچنین در طی این ۵ دوره ۱۰ روزه تغییرات میزان COD و راندمان حذف آن اندازه گیری شد.
۳-۴ پارامتر های کنترل شده :
الف- pH :
کنترل روزانه pH در محدوده ۵/۷ – ۳/۶ با استفاده از هیدروکسید سدیم و افزودن محلول بافر
ب- دبی:
تنظیم دبی به گونه ای که باعث شسته شدن لجن نشود و زمان ماند های مختلف را جهت انتخاب زمان ماند بهینه تامین کند .
د- میزان مواد مغذی:
برای تأمین نسبت COD:N:P=300:5:1
۳۵ دستگاه های مورد استفاده:
از دستگاههای زیر برای انجام آزمایشها استفاده شد :
۳-۵-۱-دستگاه اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر دستگاهی است که برای تعیین میزان جذب نور در طول موجی خاص، توسط یک مایع، مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳-۹) . در آزمایش تعیین COD و مقدار تولوئن و زایلن موجود در سیستم از این دستگاه استفاده گردید.
دستگاه مورد استفاده ساخت شرکت UNICO کشور آمریکا و مدل ۲۱۰۰ SERIES بوده که دارای رنج طول موج بین ۲۰۰ تا nm1000 را دارا بود. این دستگاه دارای چهار سلول می‌باشد که همزمان امکان خواندن میزان جذب سه نمونه در کنار شاهد موجود می‌باشد. نحوه کارکردن با این دستگاه بدین صورت است که پس از تنظیم آن بر اساس جذب و تعیین طول موج مورد استفاده، ابتدا در سلول اول نمونه مایع شاهد را ریخته و در سلول های بعدی نمونه های مورد ازمایش ریخته می‌شد. سپس باید نمونه شاهد در مقابل نور دستگاه قرار گیرد و طول موج آن صفر گردد. پس ازآن با شاسی موجود در مقابل دستگاه، نمونه های آزمایشی دیگر به ترتیب در مقابل نور دستگاه قرار می‌گیرند و میزان جذب نور توسط آنها بدست می‌آید.
شکل ۳-۹- دستگاه اسپکتروفتومتر
۳-۵-۲- دستگاه اندازه گیری pH و دما
دستگاه pH متر الکتریکی مدل (۲۱۲ pH) HANNA جهت اندازه گیری pH مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه مجهز به دما سنج جهت اندازه گیری دما نیز می باشد .(شکل ۳-۱۰).
شکل۳-۱۰- دستگاه اندازه گیری دما و pH
۳-۵-۳- دستگاه سانتریفیوژ[۳۵]
دستگاه سانتریفیوژ موجود در آزمایشگاه، ساخت کارخانه HERMLE مدل Z233M-2 و ساخت کشور آلمان می‌باشد. در روی این دستگاه دو عدد دکمه وجود دارد که با آنها تعداد دور مورد نیاز و زمان لازم جهت چرخیدن دستگاه قابل تنظیم می‌باشد (شکل ۳-۱۱).
شکل ۳-۱۱- دستگاه سانتریفیوژ
در هنگام بررسی میزان حذف COD ، نمونه ها را قبل از اختلاط با محلول هاضم و اسیدسولفوریک، به مدت ۴ دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با دور rpm 3000 قرار دادیم تا مواد معلق در نمونه ها وجود نداشته باشد .