بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  که جز هیدروکربن  …

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 که جز هیدروکربن …

۱-۴-اهداف تحقیق :
راندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4(CH3)2)و تولوئن (C6H5CH3) که جز هیدروکربن های آروماتیک تک حلقه ای هستنددر راکتور UASB[3] هیبرید(بیوراکتور جریان به طرف بالا هیبریدی و بی هوازی با بستر لجن) مورد بررسی قرار می گیرد، که در آن باکتری های تجزیه کننده این ترکیبات، (باکتری سودوموناس پوتیدا) پرورش داده می شود.
۱-۵- فرضیات تحقیق:
غلظت و همراه با آن COD ترکیبات آروماتیک در آب های آلوده با گذشت زمان کاهش می یابد.
باکتری سودوموناس پوتیدا قابلیت حذف ترکیبات آروماتیک را دارست.
پوست گردو می تواند به عنوان یک بستر مناسب جهت تشکیل بیوفیلم باشد.
۱-۶- دامنه تحقیق :
به منظور بررسی عملکرد بیوراکتور جریان به طرف بالا هیبریدی و بی هوازی با بستر لجن (UASFF) جهت حذف ترکیبات آروماتیک به عنوان منبع کربنی، تأثیر عوامل مختلفی مانند غلظت های متفاوت از این مواد، زمان ماند های مختلف در تغییرکارایی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۱-۸- مکان، زمان و شرایط تحقیق:
این تحقیق با مطالعه کتابخانه‌ای بر روی روش های بی هوازی مختلف جهت تصفیه پساب های آلوده به ترکیبات آروماتیک، از پاییز ۱۳۸۷ آغاز گردید و همزمان با این مطالعات، مشخصات راکتور بی هوازی و میزان کارایی آنها در حذف ترکیبات آروماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
پس از آن راکتور هیبریدی در اشل آزمایشگاهی ساخته شد و تجهیزات جانبی، طراحی و در محل آزمایشگاه بیوتکنولوژی و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راه‌اندازی و مواد موردنیاز تست‌های آزمایشگاهی تهیه شد. فاضلاب ورودی به سیستم جهت تصفیه به صورت مصنوعی ساخته شد. کارایی سیستم برای حذف ترکیبات آروماتیک در غلظت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت وشرایط بهینه برای رسیدن به تصفیه مطلوب با بازده حذف بالا، انتخاب شد.
در این تحقیق ابتدا در فصل دوم در مورد خصوصیات ترکیبات آروماتیک یک حلقه ای (تولوئن و زایلن)، شناسایی راکتور بی هوازی با جریان رو به بالای هیبریدی و بی هوازی با بستر لجن (UASFF) و مطالعات انجام شده در تصفیه این نوع ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم به شرح ساخت و راهبری سیستم به کار گرفته شده در تحقیق و نحوه انجام آزمایشات پرداخته شد. نتایج حاصل از انجام آزمایشات, در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری نتایج این تحقیق و ارائه پیشنهادات جهت بهبود کار، انجام گردید.
۲-۱-مروری بر هیدروکربن های آروماتیک تک حلقه ای:
هیدروکربن های آروماتیک تک حلقه ای BTEX در ترکیب خود دارای یک حلقه بنزن هستند فرمول شیمیایی و یک سری از خصوصیات آنها در زیر آمده است.
جدول ۲-۱ خصوصیات هیدروکربن های آروماتیک[۲۵]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خصوصیات بنزن تولوئن متا زایلن متا زایلن پارا زایلن اتیل بنزن
فرمول شیمیایی ۶H6C ۸H7C ۱۰H8C ۱۰H8C ۱۰H8C ۱۰H8C