تحقیق – 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  …

تحقیق – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

۵-۲- پیشنهادات:
۱-پیدا کردن روشی برای بالا بردن قدرت تحمل میکروارگانیسم ها
۲-قرار دادن فیلتراسیون دائمی بعد از راکتور UASFF یعنی در واقع سیستم به صورت دو مرحله ای فعالیت کند.
۳- بررسی تاثیر عوامل مختلف اعم از سرعت جریان ، سرعت گاز، مقدار و نوع آکنه بر منطقه اختلاط، دماو تغییر نوع باکتری در راندمان سیستم.
۴-بررسی تاثیر تغییر نسبت C/N/P در راندمان حذف مواد.
۵-اثر قطر لوله در سیستم پیوسته
۶-بررسی راندمان حذف هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در راکتور UASFF
۷- بررسی تاثیر کاربرد پلیمرها در افزایش سرعت تشکیل گرانول در سیستم بی هوازی
۸- تعیین مدل سینتیکی برای هر مرحله بی هوازی و تعیین محدود کننده ها و تاثیر آنها بر مدل کلی
۱ Benzen, Toluene,Ethylbenzen,Xylene ↑
۲ trace elements ↑
۳ Up flow Anaerobic Sludge bed Bioreactor ↑
Moving bed biological reactor ↑
Fluidized Bed Filter ↑
Submerged fixed-film reactor ↑
Fixed film activated sludge ↑
Chemical Oxygen Demand ↑
Biological Oxygen Demand ↑
Solid Retention Tim ↑
Volatile Fatty Acid ↑
Psychoplilic ↑
Mesophilic ↑
Thermophilic ↑
Hybrid Reactor ↑
Gaza Letting ↑
Borja ↑
Wiegant ↑
Spaghetti ↑
Filamentous Methanosaeta ↑
Hulshoff ↑
Manoj ↑
Mahoney ↑
Gavala ↑
Gas Solid Separator ↑
Yeast extract
Loop2 ↑

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی - ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در ...