جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

واکنشهای بیهوازی نسبت به مواد مغذی اضافه شده خیلی سریع واکنش نشان میدهدو بنابراین بعد از وقفه های طولانی سریع تر راه اندازی می شود[۲۴].
۲-۲-۱-۷-هزینههای عملکرد:
به دلیل عدم استفاده از هوادهی و لزوم استفاده کمتر از مواد مغذی، هزینه کمتری مورد نیاز است[۲].
۲-۲-۱-۸-زمان ماند سلولها (SRT [۱۰]):
در سیستمهای تصفیه بیهوازی معمولاً به علت زمان ماند طولانی و حرارت بالا انگلها و ویروسها از بین میروند. متانسازها و خصوصاً تخمیرکنندههای استات میکروارگانیزمهایی دارای رشد کند هستند که بهمنظور پیشگیری از شستهشدن، به زمان ماند جامدات طولانی نیاز دارند[۲۷].
۲-۲-۱-۹-نرخ بار حجمی:
بارگذاری آلی در واحد حجم راکتور میتواند در مقایسه با تصفیه هوازی بسیاربالا باشد. بارگذاری تیپ برای سیستم بیهوازی میتواند ۵ تا۱۰کیلو گرم CODدر هر روز در هر مترمکعب حجم راکتور باشد، در حالیکه برای سیستم هوازی که در آن انتقال O2محدودیت اساسی است، مقدار بارگذاری هر یک کیلوگرم COD در روز در مترمکعب میباشد. به همین دلیل تصفیه بیهوازی مشخصاً برای فاضلابهای غلیظ، یعنی COD بیشتر از mg/lit 5000 مفید میباشد. پذیرش میزان بار آلی حدود ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از فرآیند هوازی ممکن میباشد[۲۴].
۲-۲-۲-معایب سیستمهای بیهوازی:
۲-۲-۲-۱-زمان راهاندازی سیستم :
مشکل اصلی فرآیند بیهوازی، زمان راهاندازی طولانی آن میباشد. به دلیل نرخ رشد پائین باکتریها و میزان انرژی کمتر موجود برای ساخت سلولی، زمان طولانیتری برای رسیدن به غلظت مناسب بیومس لازم است. این امر مخصوصاً برای بعضی از تولیدکنندگان اصلی متان که زمان دو برابر شدن ارگانیزم ها چند روز است (برخلاف مشخصه چند ساعت برای میکروارگانیسمهای هوازی تیپ) مهم است. این زمان دو برابر شدن طولانی بدینمعنی است که اگر جرم بالائی از لجن اولیه وجود نداشته باشد، بهمدت زمان بیشتری برای شروع فرآیند لازم است[۲۷]. در فرآیند بیهوازی حدود ۱ تا ۲ ماه برای میکروارگانیزمها در شرایط مزوفیلیک و حدود ۲ تا ۳ ماه برای میکروارگانیسمها در شرایط ترموفیلیک زمان برای راهاندازی لازم است و در صورتیکه در شرایط هوازی حدود ۱ تا ۲ هفته زمان لازم است[۲۴].
۲-۲-۲-۲-مواد قلیائی:
کنترل pH در تصفیه بیهوازی از اهمیت خاص برخوردار است چون گستره مطلوب متانسازها کم و در حالت معمولی بین ۵/۶ تا ۶/۷ و در حالت بهینه بین ۷ تا ۸ میباشد. اسیدهای آلی تولید شده و بهعنوان فرآوردههای میانی در فرآیند و همچنین اسیدکربنیک مرتبط با غلظت بالای گاز دیاکسیدکربن تولیدی، pH راکتور را کاهش میدهد[۲۴]. غلظت قلیائیت در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیگرم در لیتر بهعنوان CaCO3ممکن است نیاز شود تا در فرآیند بیهوازی، pH در حد قابل قبولی نگهداری شود.
۲-۲-۲-۳-تصفیه اضافی مورد نیاز:
درفرآیندهای بیهوازی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب شهری، بهطور کلی بایستی پس از آن تصفیه هوازی صورت گیرد تا استانداردهایBOD خروجی متداول در کشورهای پیشرفته برآورده شود. راکتورهای بیهوازی – هوازی، نسبت به راکتورهای هوازی کامل انرژی کمتری نیاز دارند و لجن کمتری تولید می کنند[۲۴].
درفرآیندهای بیهوازی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب شهری، بهطور کلی بایستی پس از آن تصفیه هوازی صورت گیرد تا استانداردهایBOD خروجی متداول در کشورهای پیشرفته برآورده شود. راکتورهای بیهوازی – هوازی، نسبت به راکتورهای هوازی کامل انرژی کمتری نیاز دارند و لجن کمتری تولید می کنند[۲۴].
۲-۲-۲-۴-حساسیت به کاهش دما:
دمای بهینه برای راکتورهای بیهوازی دمای مزوفیلیک میباشد. به علت کند بودن زمان دو برابر شدن میکروارگانیسمهای دخیل در متانسازی (۴ روز در ۳۵ درجه سانتیگراد) باید از کاهش دما پایینتر از حد مزوفیلیک جلوگیری کرد. در صورت لزوم میتوان از گرمای حاصل از متان تولیدی برای جلوگیری از افت دما استفاده کرد[۲۸].
۲-۲-۲-۵-وجود مواد سمی در فاضلاب ورودی:
اگر مشکلی در اثر ورود مواد سمی بهداخل فرآیند ایجاد شود، زمان طولانی برای برگشت به حالت عادی لازم است[۲۴].
۲-۲-۲-۶-پتانسیل تولید بو و گازهای خورنده:
در اثر احیای سولفات و همچنین تجزیه فاضلابهای حاوی پروتئین، سولفید تولیدمیشود. سولفیدها سمی و خورنده و گاز H2S دارای بوی نامطبوعی میباشد. بنابراین فرآیند بیهوازی بایستی از اثرات منفی سولفیدها محافظت شود[۲۴].
ارزیابی مزایا و معایب تصفیه بیهوازی برای یک کاربرد خاص توسط مهندس طرح الزامی است و با شناخت مناسب ویژگیهای فاضلاب و طراحی مناسب فرآیند، می توان مشکل موجود را برطرف و یا مدیریت کرد.
با توجه به موارد فوق و اهمیت میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی، پس از ذکر مراحل تغییر شکل مواد آلی با توجه به موضوع تحقیق، توضیحاتی در رابطه با عوامل کنترلکننده تصفیه بیهوازی ارائه میشود.
۲-۳- مراحل تغییر شکل مواد آلی در سیستمهای بیهوازی:
بخش عمده مواد آلی موجود در فاضلاب از مواد پیچیده و بزرگ مولکولی مانند هیدروکربنها، پروتئینها و چربی ها تشکیل شده است. طی فرآیند بیهوازی که چند گروه میکروارگانیسم در آن نقش دارند، این مواد در چند مرحله سری یا موازی (مطابق شکل زیر) تغییر میکنند. بهطور کلی، فرآیند بیهوازی را میتوان بهصورت چهار مرحله مجزا بهصورت زیر در نظر گرفت که ویژگیهای این مراحل بهطور خلاصه در جدول (۲-۱) آمده است:
۱- هیدرولیز
۲- اسیدسازی یا تخمیر اسیدی
۳- استاتزائی
۴- متانزائی
شکل ۲-۱ دیاگرام مراحل مختلف هضم بیهوازی[۲۴]
جدول ۲-۲: ویژگی مراحل مختلف شرایط بیهوازی[۲۴، ۲۶ و۲۷]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نام مرحله مشخصه اصلی