بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3  که جز  …

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 که جز …

هیدرولیز

تبدیل مواد آلی پیچیده با ساختمان مولکولی بزرگ (پروتئینها، هیدروکربنها و چربیها) به مواد آلی محلول با ساختمان مولکولی کوچک (اسیدهای آمینه، قندهای محلول، اسیدهای چرب و گلیسرینها) توسط آنزیمهای برون سلولی ترشح از باکتریهای مخمر. این مرحله به دما حساسیت دارد. و ترکیبات محلول تولید شده در مرحله هیدرولیز به وسیله باکتریهای اسیدساز و مخمر استفاده میشود.

اسیدسازی

تبدیل مواد محلول تولید شده در مرحله هیدرولیز به مواد ساده آلی مانند اسیدهای چرب فرار. الکلها و اسید لاکتیک و مقدار کمی ترکیبات مانند ، ، و توسط گروههای مختلف باکتریها از جمله بیهوازی اجباری و اختیاری. در این مرحله به دلیل تولید اندکی  ، مقدار به مقدار کمی (کمتر از ۱۵% ) کاهش مییابد.

استاتسازی

تبدیل ترکیبات آلی تولید شده در مرحله اسید سازی () به استات و  (اگر ۲z >y ) و استات و (اگر z2 <y ). در این مرحله به مقدار زیادی کم میشود.

متانسازی

تبدیل استات، هیدروژن و دیاکسیدکربن تولید شده در مرحله استاتسازی به متان توسط باکتریهای متانساز بیهوازی اجباری مصرفکننده استات و هیدروژن حدود  متان از استات و  آن از هیدروژن حاصل میگردد.

۲-۴-میکروارگانیسمهای مؤثر در تصفیه بیهوازی:
حداقل ۳ گروه متفاوت باکتریها شامل متانسازها، استاتسازها و فرمانتیو جهت تبدیل بیهوازی مواد آلی به متان و دیاکسیدکربن نیاز میباشد که ویژگیهای آنها بهطور خلاصه در جدول (۲-۳) ادامه آمده است.
جدول۲-۳: ویژگیهای میکروارگانیسمهای مؤثر در تصفیه بیهوازی[۲۷]

نام گروه باکتری بهینه فعالیت نرخ رشد مخصوص
اسیدساز ۵/۶- ۲/۵ بیش از ۲ روز
استاتساز