پژوهش – 
بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3   …

پژوهش – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

آهن II

رسوب سولفید، لختهسازی و ساختمان بیوفیلم

نیکل

ساخت کوفاکتور  در باکتریهای متانساز، سرعت دهی به تشکیل بیوگاز و افزایش فعالیت

کلسیم

لختهسازی

باریم

لختهسازی

کبالت

ویتامین  و افزایش فعالیت

سولفات

افزایش فعالیت

۲-۵-۵-زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند جامدات:
زمان ماند هیدرولیکی که به خصوصیات فاضلاب و شرایط محیطی بستگی دارد، باید بهاندازه کافی طولانی باشد تا به متابولیسم باکتریهای بیهوازی اجازه دهد. راکتورها با رشد چسبیده، زمان ماند هیدرولیکی کمتری نسبت به رشد معلق دارند[۲۴].
۲-۵-۶-مواد سمی:
تعداد زیادی از مواد سمی اعم از آلی و معدنی عامل شکستهای معمول در تصفیه بیهوازی هستند. با اینحال، در صورتیکه میکروارگانیسمهای بیهوازی با داشتن SRT طولانی، با فاضلاب سمی تطابق پیدا کنند، اثر سمیت کمتری خواهند داشت. ممانعت از متانزائی عموماً با کاهش تولید متان و افزایش غلظت اسیدهای فرار همراه است[۳۳]. برخی از مواد سمی در زیر بررسی بیشتری میشوند:
الف- اکسیژن:
مقدار بسیار کم اکسیژن روی باکتریهای مولد متان تأثیر منفی میگذارد بنابراین تصفیه بهصورت بیهوازی انجام میگیرد. مقداری از اکسیژن محلول در پساب ورودی توسط باکتریهای تولیدکننده اتانل مصرف شده و در شرایط بیهوازی اتانل به اسیداستیک تبدیل میشود[۲۶].
ب- آمونیاک:
آمونیاک غیریونی برای باکتریهای متانساز کاملاً سمی میباشد. با این حال، از آنجائیکه تولید آمونیاک غیریونی وابسته به pH بوده و بیشتر در pH های بالا تشکیل میشود، سمیت کمتری در pH خنثی مشاهده میشود. آمونیاک یک بازدارنده برای باکتریهای متانساز در محدوده mg/lit 3000-1500 میباشد که سمیت بهوجود آمده در اثر افزایش آن با افزایش زمان ماند کاهش مییابد. بهترین کنترل سمیت آمونیاک، کاهش غلظت N فاضلاب از طریق رقیقسازی میباشد[۲۶] .
جدول ۲-۶: اثرات غلظتهای مختلف آمونیاک در فاضلاب ورودی[۲۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.