سامانه پژوهشی – 
بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت  …

سامانه پژوهشی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

ب- امکان دستیابی به مهارت و یا زبان جدید را برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز در نظر می‌گیرد.
ج- برای دستیابی به اطلاعات موردنیاز، زمان و برنامه مشخصی را در نظر می‌گیرد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، ماهیت و وسعت اطلاعات موردنیاز را مورد ارزشیابی مجدد قرار دهد.
    بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:

الف- اطلاعات اولیه موردنیاز را برای تجدیدنظر، ویرایش و دوباره‌سازی مجدداً مرور می‌کند.
ب- ملاکها را برای اتخاذ تصمیم پیرامون انتخاب اطلاعات مشخص می‌کند.
در استاندارد دوم، دانشجو دارای سواد اطلاعاتی، به شیوه‌ای مؤثر و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کند. برای این استاندارد ۵ شاخص عملکرد و ۲۲ حاصل نهایی مشخص ارائه شده است.
شاخص‌های عملکرد
۱٫دانشجو با سواد اطلاعاتی، مناسبترین روشهای جستجو و نظامهای بازیابی اطلاعات را برای دستیابی به اطلاعات موردنیاز انتخاب می‌کند. بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- روشهای مناسب جستجو را شناسایی می‌کند (برای مثال، روشهای زمینه‌یاب، شبیه‌سازی، تجارب آزمایشگاهی).
ب- فایده‌ها و قابلیت کاربرد روشهای گوناگون جستجو را پیدا می‌کند.
ج- وسعت، محتوا، و سازماندهی نظامهای بازیابی اطلاعات را جستجو می‌کند.
د- مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های دستیابی به اطلاعات را از میان روشهای جستجو و یا نظامهای بازیابی اطلاعات انتخاب می‌کند.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، راهبردهایی برای طرح جستجو انتخاب و آنها را اجرا می‌کند.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- طرحی برای جستجوی متناسب با روش تحقیق (روش جستجو) می‌پروراند.
ب- کلیدواژه‌ها، مترادفها، و کلمات مناسب را برای جستجوی اطلاعات شناسایی می‌کند.
ج- لغات کنترل شده خاص آن رشته و یا منبع اطلاعاتی را انتخاب می‌کند.
د- راهبرد جستجو را با استفاده از فرمانهای مناسب نظام بازیابی اطلاعات انتخاب می‌کند (برای مثال، عمل کننده‌های بول، اختصار کلمات و واژه‌ها، موتورهای جستجوگر، سازماندهنده‌های داخلی نظیر شاخص‌ها برای کتاب).
هـ- راهبرد جستجو را در نظامهای گوناگون بازیابی اطلاعات با تنوع واسط‌های کاربران و موتورهای گوناگون جستجو و همچنین استفاده از فرمان به زبانها، پروتکل‌ها و پارامترهای گوناگون اجرا می‌کند.
و- در هنگام جستجو، پروتکلهای جستجوگر مناسب با رشته را به کار می‌گیرد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، اطلاعات را از شبکه اینترنت و یا منابع دیگر بازیابی می‌کند.
    بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:

الف- نظامهای گوناگون جستجو را در فرمتهای گوناگون بازیابی می‌کند.
ب- طرحها و نظامهای طبقه‌بندی گوناگون را برای استقرار منابع اطلاعاتی در داخل کتابخانه یا برای شناسایی سایتها و پایگاههای اطلاعاتی به کار می‌گیرد (برای مثال، نظامهای سرشناسه و یا نظامهای شماره‌گذاری).
ج- سرویسهای اینترنتی ویژه و یا سرویسهای شخصی موجود در مؤسسه را برای بازیابی اطلاعات مورد نیاز به کار می‌گیرد (برای مثال، امانت بین کتابخانه‌ای/ تحویل اسناد توسط مؤسسات حرفه‌ای، مؤسسات تحقیقاتی و متخصصان پژوهش در جامعه).
د- روشهای گوناگون پژوهش نظیر پیمایش، نامه، مصاحبه، و روشهای دیگر جمع‌آوری اطلاعات را به کار می‌برد.

  1. در هنگام نیاز، دانشجو با سواد اطلاعاتی راهبردهای جستجو را اصلاح می‌کند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است