پژوهش دانشگاهی – 
بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- کمیت، کیفیت و تناسب نتایج جستجو را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می‌دهد تا ببیند که آیا نظامهای بازیابی اطلاعات در اشکال گوناگون با روشهای متفاوت جستجو می‌تواند به کار گرفته شود.
ب- شکافها را در اطلاعات بازیابی شده شناسایی می‌کند تا تعیین کند که آیا راهبرد جستجو باید مورد تجدیدنظر و ویرای قرار بگیرد.
ج- جستجو را با راهبردهای تجدیدنظر شده تکرار می‌کند.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، اطلاعات را از منابع مربوطه استخراج، ثبت و مدیریت می‌کند.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- از میان فناوریهای گوناگون، مناسبترین آنها را برای استخراج اطلاعات انتخاب می‌کند (برای مثال، کپی کردن و چسباندن، نرم‌افزارهایی که کار فتوکپی را انجام می‌دهد، اسکنر، وسایل سمعی و بصری، یا وسایل برای کشف).
ب- نظامی را برای سازماندهی اطلاعات ایجاد می‌کند.
ج- تشخیص و تمایز میان انواع منابع و مراجعی که مورد استفاده و استناد قرارداده همچنین آشنایی با نحوه
د- منابعی که اطلاعات از آنها نقل شده یادداشت می‌کند تا در آینده به عنوان مأخذ از آنها استفاده کند.
ه – ‌‌فناوریهای گوناگون را برای مدیریت اطلاعات انتخاب شده به کار می‌برد.
در استاندارد سوم، تأکید می‌شود که دانشجو دارای سواد اطلاعاتی به روش نقادّانه به ارزیابی اطلاعات گردآوری شده می‌پردازد و اطلاعات گزینش شده را با دانش پیشین خود تلفیق و نظام را ارزیابی می‌نماید. این استاندارد ۷ شاخص عملکرد و ۲۵ حاصل نهایی دارد.
شاخص‌های عملکرد
دانشجو با سواد اطلاعاتی، عقاید اصلی جمع‌آوری شده از منابع گوناگون را خلاصه می‌کند.
بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- متون را می‌خواند و عقاید اصلی را انتخاب می‌کند.
ب- مفاهیم موجود در متن را تفسیر کرده و به زبان خود آنها را بیان می‌کند.
ج- نقل‌قولهای مستقیم را کلمه به کلمه نقل می‌کند.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی ملاکهایی را برای ارزشیابی اطلاعات و منابع آنها به کار می‌برد.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- به منظور مشخص کردن اعتبار، ثبات، صحت، دقت و زمان انقضای اطلاعات، منابع آنها مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد.
ب- ساختار، منطق استدلالهای ارائه شده و یا روشها را تجزیه و تحلیل می‌کند.
ج- تعصب، خدعه و حیله، یا دستکاری اطلاعات را تشخیص می‌دهد.
د- زمینه‌های فرهنگی، فیزیکی که اطلاعات در آنها ساخته شده را می‌شناسد و تأثیر زمینه را در تفسیر اطلاعات می‌فهمد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، عقاید اصلی را با هم ترکیب می‌کند تا مفهوم جدیدی را بسازد.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- ارتباط بین مفاهیم را می‌شناسد و آنها را براساس شواهد و مستندات با هم ترکیب می‌کند.
ب- فرضیات جدیدی را که به اطلاعات اضافه نیاز دارند مطرح می‌کند.
ج- رایانه و فناوریهای دیگر را به کار می‌برد (برای مثال، صفحه گسترده‌ها، پایگاه داده‌ها، چندرسانه‌ایها و وسایل سمعی و بصری).

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.