مقاله علمی با منبع :
بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

مقاله علمی با منبع : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

 • دانشجو با سواد اطلاعاتی، دانش جدید را با دانش قبلی مقایسه می‌کند تا به تناقضها، ارزشهای افزایش یافته و یا دیگر ویژگیهای اطلاعات پی ببرد.
 • بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
  الف- مشخص می‌کند که آیا اطلاعات موجود برای تحقیق کافی است و یا به اطلاعات دیگری هم نیاز می‌باشد.
  ب- ملاکهایی را به کار می‌برد تا تعیین کند که آیا اطلاعات موجود اطلاعاتی که از سایر منابع به دست‌آ‌مده است را نقض یا اثبات می‌کند.
  ج- براساس اطلاعات جمع‌آوری شده به نتیجه‌گیری می‌پردازد.
  د- نظریه‌ها و تئوری‌ها را با تکنیکهای مناسب موضوع آزمایش می‌کند (به صورت تجربی و یا شبیه‌سازی).
  هـ- دقت و صحت احتمالی را با در نظر گرفتن منابع اطلاعات، محدودیتهای ابزار و راهبردهای جمع‌آوری اطلاعات و همچنین مستدل بودن نتایج می‌سنجد.
  و- دانش جدید را با دانش قبلی تلفیق می‌کند.
  ز- اطلاعاتی را که دال بر وجود شواهد و مدارک برای موضوع هستند را انتخاب می‌کند.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی مشخص می‌کند که آیا دانش جدید تأثیری روی نظام ارزشی فرد دارد و سعی در تطبیق و رفع تفاوتها دارد.

  بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
  الف- نقطه نظرات متفاوت را در ادبیات تحقیق کشف می‌کند.
  ب- تصمیم می‌گیرد که نقطه‌نظرات متفاوت را رد کند و یا آنها را بپذیرد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، درک و تفسیر اطلاعات را از طریق گفتمان با دیگر افراد، با متخصصان موضوع، با افراد تجربه‌دار و استادکاران اعتبار می‌بخشد.

  بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
  الف- در بحث‌های کلاسی و مباحثات دیگر شرکت می‌کند.
  ب- در کلاسهای درس الکترونیکی شرکت می‌کند و بحث و گفتمان پیرامون موضوع را در این کلاسها تشویق می‌کند.
  ج- نظرات متخصصان را از روشهای گوناگون پیدا می‌کند (برای مثال، مصاحبه با آنها و یا از طریق گروههای بحث الکترونیکی).

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، مشخص می‌کند که آیا تحقیق اولیه باید مورد تجدیدنظر واقع شود.

  بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
  الف- مشخص می‌کند که نیاز اولیه اطلاعات ارضاء شده و آیا اطلاعات زیادتری موردنیاز است.
  ب- راهبردهای جستجو را مرور می‌کند و مفاهیم اضافی را در هنگام نیاز تلفیق می‌کند.
  ج- منابع به کار گرفته شده برای بازیابی اطلاعات را مرور می‌کند و آنها را توسعه می‌دهد.
  استاندارد چهارم، به این می‌پردازد که فرد دارای سواد اطلاعاتی چگونه از اطلاعات استفاده مؤثر می‌کند. برای این استاندارد ۳ شاخص و ۱۰ حاصل نهایی معرفی شده است.
  شاخص‌های عملکرد

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، اطلاعات تازه و پیشین را برای تولید محصول و یا عملکرد جدیدی به کار می‌برد.

  بازده‌های حاصله از فرآیند فوق با دانشجو این است که:

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است