بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت  …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

الف- محتو را به شکلی تنظیم می‌کند که اهداف را حمایت کند و محصول و یا عملکردی را ایجاد کند (برای مثال، طرحها، دستنویسها و تابلوهای نمایش و فیلمنامه).
ب- دانش و مهارتهای حاصل از تجربیات را برای تولید دانش و یا عملکرد جدید در کنار هم قرار می‌دهد.
ج- از تلفیق دانش پیشین یا دانش ساخته شده (با استفاده از نقل قولها و یا تفسیرها) برای حمایت از محصول جدید و یا عملکرد استفاده می‌کند.
د- متنهای دیجیتالی، تصاویر، داده‌ها را در هنگام نیاز در کنار هم قرار می‌دهد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، فرآیند توسعه محصول و یا عملکرد را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- از اطلاعات حاصله، ارزشیابی‌های انجام گرفته و رد و بدل اطلاعات، مجله و یا دفترچه‌ای را تهیه می‌کند.
ب- بر موفقیت‌ها، شکست‌ها و راهبردهای دیگر تفکر می‌کند.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، محصول و یا عملکرد را با دیگران رد و بدل می‌کند.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- مناسبترین شکل رسانه را برای انتقال محصول و یا عملکرد برای مخاطبین موردنظر انتخاب می‌کند.
ب- برای تولید محصول و یا عملکرد از مجموعه‌ای از فناوریهای اطلاعاتی استفاده می‌کند.
ج- اصول طراحی و ارتباطات را در هم تلفیق می‌کند.
د- به طور روشن و واضح با مخاطبین موردنظر ارتباط برقرار می‌کند.
در استاندارد پنجم این مجموعه، به درک دانشجو دارای سواد اطلاعاتی از محیط اقتصادی، قانونی، و اجتماعی پرداخته و یادآور شده است که چنین فردی به شیوه‌ای اخلاقی و قانونی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند و از آن استفاده می‌نماید. این استاندارد ۳ شاخص و ۱۳ حاصل نهایی دارد.
شاخص‌های عملکرد
دانشجو با سواد اطلاعاتی بسیاری از موارد اخلاقی، قانونی و  اقتصادی مربوط به اطلاعات و فناوری اطلاعات را می‌فهمد.
بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- موارد مربوط به امنیت و محرمانه بودن اطلاعات را در هر دو محیط سنتی و الکترونیکی می‌شناسد و در مورد آنها بحث می‌کند.
ب- موارد مربوط به آزادی در مقابل دسترسی آزاد محور را تشخیص و در مورد آنها بحث می‌کند.
ج- موارد مربوط به سانسور اطلاعات و آزادی انتشار اطلاعات را تشخیص و در مورد آنها بحث می‌کند.
د- مالکیت نبوع، حق کپی رایت۴ یا حق چاپ محفوظ، همچنین مواد با حق چاپ محفوظ را می‌شناسد.

  1. دانشجو با سواد اطلاعاتی، قوانین، مقررات و خط‌مشی‌های مربوط به دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی را رعایت می‌کند.

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:
الف- با پذیرش قوانین و مقررات مربوطه در بحث‌های الکترونیکی شرکت می‌کند.
ب- برای دسترسی به منابع اطلاعاتی از کلمه رمز و رمز عبور و یا فرمهای دیگر شناسایی شخص استفاده می‌کند.
ج- خط‌مشی‌های سازمانها و یا مؤسسات را برای دسترسی به منابع اطلاعاتی پذیرفته و اجرا می‌کند.
د- از مجموعه منابع اطلاعاتی، وسایل و تسهیلات نظامهای اطلاعاتی به خوبی نگهداری می‌کند.
هـ- به روش قانونی، متن، داده، تصویر و یا صدا را بدست می‌آورد و آنها را منتشر می‌سازد.
و- مفهوم دزدی تألیفات و یا اختراعات را می‌فهمد و کار دیگران را به نام خودش نشان نمی‌دهد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir